ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันอาทิตย์ที่ 18 ส.ค. 2562

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

ตุ๊ก


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
กรมการบินพลเรือน รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว วุฒิปริญญาตรี รวม 7 ตำแหน่ง (บัดนี้-31 พ.ค.55)

ด้วยสถาบันการบินพลเรือน มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัด เลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
 
  1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ด้านวิจัยและพัฒนา) สังกัดแผนกวิจัยและพัฒนาธุรกิจการบิน สำนักวิจัยและพัฒนาธุรกิจการบิน จำนวน 1 อัตรา
  (อัตราเงินเดือน 8,530 บาท)
  - เป็นผู้ที่มีคุณวุฒิขั้นต่ำปริญญาตรี ทางบริหารธุรกิจหรือการตลาด หรือเศรษฐศาสตร์หรือรัฐศาสตร์ หรือสังคมศาสตร์
  หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องที่ใช้เป็นคุณสมบัติสำหรับตำแหน่งนี้ได้
  - มีประสบการณ์ด้านการวิจัยและพัฒนาเชิงธุรกิจมาแล้ว เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
  - มีประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรมการบินมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
 
  2. นิติกร สังกัดแผนกนิติการ สำนักผู้ว่าการ จำนวน 1 อัตรา (อัตราเงินเดือน 8,530 บาท)
  - เป็นผู้ที่มีคุณวุฒิขั้นต่ำปริญญาตรี ทางนิติศาสตร์
  - มีความรู้และเข้าใจในงานกฎหมาย ทั้งคดีแพ่ง คดีอาญา คดีปกครอง และคดีแรงงาน
  - มีความรู้เกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และประกาศของทางราชการและรัฐวิสาหกิจ
  - มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์เพื่อการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม
 
  3. เจ้าหน้าที่นโยบายและแผนงาน สังกัดสำนักงานนโยบายและแผนงาน จำนวน 3 อัตรา (อัตราเงินเดือน 8,530 บาท)
  - เป็นผู้ที่มีคุณวุฒิขั้นต่ำปริญญาตรี ทางบริหารธุรกิจ หรือเศรษฐศาสตร์ หรือรัฐศาสตร์ หรือบริหารรัฐกิจ
  - อายุไม่เกิน 35 ปี
  - มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผลเพื่อประกอบการวิเคราะห์นโยบาย การจัดทำแผนงาน รายงานประเภทต่าง ๆ
  - มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างเหมาะสมและสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word Microsoft Excel
  Microsoft PowerPoint และ Microsoft Access ได้เป็นอย่างดี
  - กรณีมีประสบการณ์ทางด้านการวิเคราะห์ข้อมูล จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 
  4. ผู้ช่วยครูวิชาภาคพื้น สังกัดกองวิชาบริหารการบิน จำนวน 1 อัตรา (อัตราเงินเดือน 9,530 บาท)
  – เป็นผู้ที่มีคุณวุฒิขั้นต่ำปริญญาตรี ทางวิชาเทคโนโลยีการบินบัณฑิต สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาศิลปศาสตร์ สาขาการจัดการ
  หรือสาขาวิชาอื่นที่ใช้เป็นคุณสมบัติสำหรับตำแหน่งนี้ได้ และมีผลการเรียนตลอดหลักสูตรในระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.50
  - มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
  - มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน
  - หากมีประสบการณ์การทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 
  5. เจ้าหน้าที่พัฒนาเครือข่าย สังกัดสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศการบิน จำนวน 1 อัตรา (อัตราเงินเดือน 10,740 บาท)
  - เป็นผู้ที่มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือสูงกว่า ทางด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  ที่ใช้เป็นคุณสมบัติสำหรับตำแหน่งนี้ได้
  - มีประสบการณ์ด้านดูแล หรือการออกแบบระบบเครือข่ายมาแล้ว 2-5 ปี และกรณีมีประสบการณ์ในการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ จะได้รับการพิจารณาเป็น
  กรณีพิเศษ
  - มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมและสามารถติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานภายในและภายนอกได้เป็นอย่างดี
 
  6. นักเทคโนโลยีการศึกษา สังกัดสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศการบิน จำนวน 1 อัตรา (อัตราเงินเดือน 8,530 บาท)
  – เป็นผู้ที่มีคุณวุฒิขั้นต่ำปริญญาตรี ทางสาขาเทคโนโลยีการศึกษา สาขาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องที่ใช้เป็นคุณสมบัติสำหรับ
  ตำแหน่งนี้ได้
  – มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ทุกโปรแกรม โดยเฉพาะการผลิตสื่อการศึกษาในการจัดทำ Design & Graphic and Effect
  ได้เป็นอย่างดี
  – กรณีที่มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
  – มีความสามารถในการประสานงานได้เป็นอย่างดี
 
  7. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักการเงินการคลัง จำนวน 1 อัตรา (อัตราเงินเดือน 8,530 บาท)
  – เป็นผู้ที่มีคุณวุฒิขั้นต่ำปริญญาตรี ทางด้านอักษรศาสตร์ หรือเศรษฐศาสตร์ หรือรัฐศาสตร์ หรือพาณิชยศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องที่ใช้เป็น
  คุณสมบัติสำหรับตำแหน่งนี้ได้
  – มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์เพื่อการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม
  – กรณีมีประสบการณ์ด้านการเงิน การบัญชี และมีความรู้ด้านงานสารบรรณ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 
 
 
  เอกสารประกอบการรับสมัคร
  1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)
  2. สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาหลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร
  3. สำเนาหลักฐานการศึกษา (ใบรายงานผลการศึกษา ใบปริญญาหรือหนังสือรับรอง)
  4. หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)
 
 
 
  ผู้ที่สนใจติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักงานทรัพยากรบุคคล สถาบันการบินพลเรือน
 
  เลขที่ 1032/355 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพ ฯ โทรศัพท์ 0-2272-5741-4 ต่อ 231 และ 0-2272-5287
 
  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2555 ในวันทำการระหว่างเวลา 08.00–16.00 น. หรือดูรายละเอียดได้ที่  www.catc.or.th

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com