ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันอังคารที่ 20 ส.ค. 2562

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

ตุ๊ก


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร(สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา) และ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร(สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่) รวม 5 อัตรา (เดือน พ.ค.55)

ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิ ชาการส่งเสริมการเกษตร(สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา) และ นักวิชา การส่งเสริมการเกษตร(สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่) รวม 5 อัต รา (เดือน พ.ค.55)
 
 
 ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร(สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา)
 อัตราเงินเดือน : 14020 บาท
 ประเภท : บริหารทั่วไป
 จำนวนตำแหน่งว่าง : 4 ตำแหน่ง
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :  ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบริหารธุรกิจเกษตร สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :  ปฏิบัติงานวิชาการส่งเสริมการเกษตร ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ และ วิจัยทางด้านส่งเสริมการเกษตร เช่น การศึกษาข้อมูลการผลิตการตลาดเพื่อการวางแผนส่งเสริมการผลิต การพัฒนาระบบและวิ
 ธีการส่งเสริมการเกษตร การถ่ายทอดเทตโนโลยีการเกษตร การจัดระบบเกษตกรรม การแปรรูป ผลผลิต การส่งเสริมธุรกิจและอุตสาหกรรมเกษตร การจัดกระบวนการเรียนรู้และการะบวนการกลุ่มของเกษตรกร การให้บริการวิชาการด้านการจัดการการผลิตในพื้นที่ ให้คำปรึกษา แนะนำและบริการข้อมูลด้านการเกษตร การพัฒนากลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร และพัฒนาครอบครัวเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเกษตร และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
     
     
 วิธีการเลือกสรร :  - ความรู้ความสามารถ
 1.1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และภารกิจเป้าหมายของกรมส่งเสริมการเกษตร 1.2 ความรู้ด้านการเกษตร 1.3 ความรู้ในการใช้โปรแกรม Microsoft Office โปรแกรมสำเร็จรูปอื่น ๆ และอินเตอร์เน็ต 1.4 ความรู้เกี่ยวกับกฏหมาย หรือระเบียบที่เกี่ยวกับพนักงานราชการ
 วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน
 
 - ทักษะ
 2.1 ความรู้ ทักษะ และความสามารถที่จะทำงานในหน้าที่ 2.2 มนุษยสัมพันธ์ การประสานงาน 2.3 การคิดวิเคราะห์ 2.4 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 2.5 การสื่อสารโดยการพูด 2.6 บุคลิกภาพและการปรับตัว
 วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
 
 - สมรรถนะ
 เกณฑ์การประเมิน :  ต้องเป็นผู้ได้คะแนนในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 60
     
 เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
 
 
 ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร(สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่)
 อัตราเงินเดือน : 14020 บาท
 ประเภท : บริหารทั่วไป
 จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :  ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบริหารธุรกิจเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ทางเทคโนโลยีภูมิทัศน์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ทางโภชนาการชุมชน ทางการอาหาร ทางโภชนวิทยาหรือทางโภชนศาสตร์
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :  1. รวบรวมข้อมูลและศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่เกษตรกร และชุมชน เพื่อเป็นข้อมูลและแนวทางการส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่รับผิดชอบ
 2. ส่งเสริม ถ่ายทอด และประสานการถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิต การจัดการผลผลิตทางการเกษตรด้านพืช ประมงน้ำจืด และปศุสัตว์ขั้นพื้นฐาน และบริการส่งเสริมอาชีพการเกษตร
 3. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการรวมกลุ่มอาชีพการเกษตรของเกษตรกร การสร้างกระบวนการเรียนรู้ การมีส่วนร่วม เครือข่าย เพื่อให้เกษตรกรมีอำนาจ
 4. ให้คำปรึกษา แนะนำ และสนับสนุนให้เกษตรกรและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาเกษตร
 5. ประสานการแก้ไขปัญหาการผลิตแก่เกษตรกรและการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติ
 6. ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่
 7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย  
     
     
 วิธีการเลือกสรร :  - ความรู้ความสามารถ
 1.1 ความรู้ความเข้าใจในกฏระเบียบที่เกี่ยวข้อง 1.2 ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานส่งเสริมการเกษตร 1.3 ความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
 วิธีการประเมิน : ข้อเขียน
 
 - ทักษะ
 2.1 มีบุคลิกภาพดี มีไหวพริบ 2.2 มีมนุษย์สัมพันธ์ดี 2.3 การปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ ยอมรับฟังความเห็นของผู้อื่น 2.4 มีใจรักในการให้บริการ 2.5 อุทิศตน เสียสละให้แก่งานราชการ
 วิธีการประเมิน : สัมภาษณ์
 
 - สมรรถนะ
 เกณฑ์การประเมิน :  ต้องได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะแต่ละสมรรถนะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
     
 เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 ถึง วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com