ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันอาทิตย์ที่ 25 ส.ค. 2562

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

ตุ๊ก


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
รับนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร (10-17 พฤษภาคม 2555)

รับนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร (10-17 พฤษภาคม 2555)
 
 
  ประกาศสานักงานเกษตรจังหวัดสงขลา
  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
  ในตาแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
  __________________
 
  ด้วยสานักงานเกษตรจังหวัดสงขลา ประสงคจะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจางเปนพนักงาน
  ราชการประเภทพนักงานราชการทั่วไป ในตาแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ฉะนั้น อาศัยอานาจ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑวิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและ เลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจางของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกาหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงานและ คุณสมบัติเฉพาะของกลุมงาน และการจัดทากรอบอัตรากาลังพนักงานราชการ ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 และคาสั่งกรมส่งเสริมการเกษตรที่ 233/2550 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2550 เรื่อง มอบอานาจให้ปฏิบัติราชการ เกี่ยวกับพนักงานราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปน พนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้
 
  1. ชื่อตาแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
  1.1 ชื่อตาแหน่ง
  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร จานวน 4 อัตรา
  1.2 กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
 
  2. สิทธิประโยชน์
  ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554
  เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554
 
  3. ระยะเวลาการจ้าง
  ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่เริ่มจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2555
 
  4. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
  4.1 คุณสมบัติทั่วไป
  (1) มีสัญชาติไทย
  (2) มีอายุไม่ต่ากว่า 18 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
  (3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
  (4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
  (5) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่
  ในพรรคการเมือง
  (6) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายไมเปนผูเคยตองรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุด
  ใหจาคุกเพราะกระทาความผิดทางอาญา เว้นแต่เปนโทษสาหรับความผิดที่ไดกระทาโดยประมาทหรือความผิด ลหุโทษ ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี จนเปนที่รังเกียจของสังคม
  (7) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออกปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ
  หรือหนวยงานอื่นของรัฐ หมายเหตุ ผูที่ผานการเลือกสรรในวันที่ทาสัญญาจางจะตองไมเปนขาราชการหรือลูกจางของ สวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการ สวนทองถิ่น และจะตองนาใบรับรองแพทยซึ่งออกใหไมเกิน 1 เดือนและแสดงวาไมเปนโรคที่ตองหามตาม กฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 มายื่นดวย สาหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครและไมอาจใหเขารับการเลือกสรร เปนพนักงานราชการทั่วไปไดทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณ คณะรัฐมนตรี ฝายบริหาร ที่ นว 89/2501
  ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้้้้้้้้้
  4.2 คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
 
  5. การรับสมัคร
  5.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
  ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สานักงานเกษตรจังหวัดสงขลา ตั้งแต่วันที่ 10 – 17 พฤษภาคม 2555 ในวันและเวลาราชการ โทร. 074-311460
  5.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
  1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดา ขนาด 2 นิ้ว โดยถ่ายครั้งเดียวกัน
  ไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จานวน 3 รูป โดยเขียน ชื่อ-นามสกุล หลังรูปทุกรูป
  2. สาเนาปริญญาบัตรหรือสาเนาหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ และ
  สาเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับตาแหน่ง ที่สมัคร จานวนอย่างละ 2 ฉบับ (ต้องนาตัวจริงมาแสดงด้วย) โดยต้องสาเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มี อานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 17 พฤษภาคม 2555 /กรณี...
  กรณียังไม่สามารถนาหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ก็ให้นา หนังสือรับรองวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สาเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตรซึ่งจะต้องอยู่ภายในกาหนดปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้ 3. สาเนาประกาศนียบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้ที่มีวุฒิการศึกษาตรงกับตาแหน่งที่สมัคร จานวนอย่างละ 2 ฉบับ (ต้องนาตัวจริงมาแสดงด้วย) โดยต้องสาเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 17 พฤษภาคม 2555 ในกรณีที่ไม่สามารถนาหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นา หนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สาเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตรซึ่งจะต้องอยู่ภายกาหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้ 4. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน จานวนอย่างละ 1 ฉบับ 5. สาเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสาคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ 6. หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จานวน 1 ฉบับ
  ทั้งนี้ ในสาเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคารับรองสาเนาถูกต้องและลงชื่อ กากับไว้ด้วย
  5.3 ค่าธรรมเนียมสอบ
  ผู้สมัครต้องเสียค่าสมัครสอบ จานวน 200 บาท ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป สานักงานเกษตร จังหวัดสงขลา และเมื่อสมัครสอบแล้วค่าธรรมเนียมสอบจะไม่จ่ายคืนให้ เว้นแต่มีการยกเลิกการสอบครั้งนี้ ทั้งหมด เนื่องจากมีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตจึงจ่ายคืนค่าธรรมเนียมสมัครสอบแก่ผู้สมัคร เฉพาะผู้ที่ มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตนั้น 5.4 เงื่อนไขในการรับสมัคร ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด อันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตาแหน่งที่สมัคร อันมีผลทาให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้รับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้น และสานักงานเกษตรจังหวัดสงขลา ไม่คืนค่าสมัครสอบในการสมัครด้วย
 
  6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
  สมรรถนะ และกาหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน /สานักงาน...
 
  สานักงานเกษตรจังหวัดสงขลา จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกาหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2555 ณ สานักงานเกษตรจังหวัดสงขลา และทางเว็บไซต์สานักงานเกษตรจังหวัดสงขลา (http://www.songkhla.doae.go.th)
 
  7. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
  7.1 ผู้สมัครจะต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
  ด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
  7.2 สานักงานเกษตรจังหวัดสงขลา จะดาเนินการประเมินครั้งที่ 1 ก่อน และผู้ผ่านการประเมินในครั้งที่ 1 ดังกล่าว จะต้องเข้ารับการประเมินในข้อที่เหลือในครั้งที่ 2 ต่อไป
 
  8. เกณฑ์การตัดสิน
  8.1 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้
  ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ากว่าร้อยละ 60
  8.2 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
  ครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ไม่ต่ากว่าร้อยละ 60
  8.3 การจัดจ้างจะเป็นไปตามลาดับคะแนนที่สอบได้ กรณีที่มีการประเมินความรู้
  ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 2 ครั้ง จะเรียงลาดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะครั้งที่ 2 มากกว่าเป็นผู้อยู่ใน ลาดับที่สูงกว่า และหากคะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 เท่ากันอีก ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจาตัวผู้สมัครก่อนเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า
 
  9. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
  สานักงานเกษตรจังหวัดสงขลา จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลาดับคะแนนสอบ
  ณ สานักงานเกษตรจังหวัดสงขลา และทางเว็บไซต์สานักงานเกษตรจังหวัดสงขลา (http://www.songkhla.doae.go.th) โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบ กาหนด 2 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสรรหาและเลือกสรรอย่างเดียวกันนี้อีก และประกาศรายชื่อผู้ผ่าน การเลือกสรรได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรในครั้งนี้เป็นอันยกเลิก
 
  10. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
  ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทาสัญญาจ้างตามที่สานักงานเกษตรจังหวัดสงขลากาหนด
 
 
  รายละเอียดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
  ในตาแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร (แนบท้ายประกาศสานักงานเกษตรจังหวัดสงขลา ลงวันที่ ๒๗ เมษายน 2555)
 
  ชื่อตาแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
 
  ค่าตอบแทน 14,020.- บาท หรือตามมติคณะรัฐมนตรีกาหนด อัตราว่าง จานวน 4 อัตรา
 
  ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่เริ่มจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2555
 
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติงานวิชาการส่งเสริมการเกษตร ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยทางด้านส่งเสริมการเกษตร เช่น การศึกษาข้อมูลการผลิตการตลาดเพื่อการวางแผนส่งเสริมการผลิต การพัฒนาระบบและวิธีการส่งเสริมการเกษตร การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร การจัดระบบเกษตรกรรม การแปรรูปผลผลิต การส่งเสริมธุรกิจและอุตสาหกรรมเกษตร การจัดกระบวนการเรียนรู้และกระบวนการกลุ่ม ของเกษตรกร การให้บริการวิชาการด้านการจัดการการผลิตในพื้นที่ ให้คาปรึกษา แนะนาและบริการข้อมูลด้านการเกษตร การพัฒนากลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร และพัฒนาครอบครัวเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเกษตร และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
 
  คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
  ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบริหารธุรกิจเกษตร สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
 
  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
  หลักเกณฑ์การเลือกสรร
  คะแนนเต็ม
  วิธีการประเมิน
  1. การประเมินครั้งที่ 1 1.1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และภารกิจเป้าหมายของกรมส่งเสริมการเกษตร
  1.2 ความรู้ด้านการเกษตร
  1.3 ความรู้ในการใช้โปรแกรม Microsoft Office
  โปรแกรมสาเร็จรูปอื่น ๆ และอินเตอร์เน็ต
  1.4 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย หรือระเบียบที่เกี่ยวกับพนักงานราชการ
  (200)
  สอบข้อเขียน
  2. การประเมินครั้งที่ 2
  2.1 ความรู้ ทักษะ และความสามารถที่จะทางานในหน้าที่
  2.2 มนุษยสัมพันธ์ การประสานงาน
  2.3 การคิดวิเคราะห์
  2.4 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
  2.5 การสื่อสารโดยการพูด
  2.6 บุคลิกภาพและการปรับตัว
  (100)
  สอบสัมภาษณ์
  รวม
  (300)
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com