ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันอาทิตย์ที่ 18 ส.ค. 2562

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

งานราชการ กลาง


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา รับวันนี้ถึง 31 สิงหาคมนี้


 ประกาศรับสมัครงาน
 สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา
 Cabinet and Royal Gazette Publishing Office
 วันที่  ๒๒  สิงหาคม  ๒๕๕๕
 สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษาเป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ(Service Delivery Unit : SDU) มีอิสระในการบริหารงาน โดยให้ยังคงเป็นกิจการและเป็นส่วนหนึ่งของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
 พันธกิจ
 สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษามุ่งมั่นที่จะดำเนินการผลิตสิ่งพิมพ์อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยพัฒนาทั้งด้านการบริหารจัดการ และการผลิต เพื่อตอบสนองสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและมีขีดความสามารถในการแข่งขันและสามารถเลี้ยงตัวเองได้
 ภารกิจหลัก
 สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษามุ่งพัฒนางานพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษาและราชกิจจานุเบกษาฉบับอิเล็กทรอนิกส์ในรูปซีดี และฉบับรวมเล่ม ใบประกาศกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และงานพิมพ์ทั่วไปให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาและให้บริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดเป็นที่       พึงพอใจของลูกค้า
 
 ๑. ตำแหน่งที่จะบรรจุแต่งตั้ง จำนวน ๓ อัตรา ดังนี้
 ตำแหน่งพนักงานการพิมพ์บริการ จำนวน ๓ อัตรา
 ๒. อัตราค่าตอบแทน
  ค่าตอบแทนรายเดือนไม่น้อยกว่า ๙,๓๐๐ บาท
 ๓. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  ๓.๑ คุณสมบัติทั่วไป
  ๓.๑.๑ มีสัญชาติไทย
  ๓.๑.๒ มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี (นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร) และไม่เกิน ๓๐ ปี
  ๓.๑.๓ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
  ๓.๑.๔ ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
  ๓.๑.๕ ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการ เจ้าหน้าที่หรือผู้ดำรงตำแหน่งอื่นในพรรคการเมือง
  ๓.๑.๖ ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
  ๓.๑.๗ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
  ๓.๑.๘ ไม่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างหรือพนักงานราชการของส่วนราชการ หน่วยงานอื่นของรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
 
  ๓.๑.๙ คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามอื่นตามที่สำนักพิมพ์กำหนดไว้ในประกาศการสรรหาหรือการเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงาน ทั้งนี้ต้องเป็นไปเพื่อความจำเป็นหรือเหมาะสมกับภารกิจของสำนักพิมพ์
  ๓.๒ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  ๓.๒.๑. ตำแหน่งพนักงานการพิมพ์บริการ (กลุ่มงานการขายและการตลาด)
  - ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ การจัดการทั่วไป
  - ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word , Excel) ได้เป็นอย่างดี
  - พิมพ์ดีดได้คล่องทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
  - ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการ การจัดพิมพ์เอกสาร รายงาน งานทั่วไป         งานถ่ายเอกสาร การจัดพิมพ์ปกรายงาน การเข้าเล่ม ทำปก ตามรูปแบบที่ลูกค้าต้องการ ให้ทันตามที่ลูกค้ากำหนด
  - รับสมัครสมาชิกราชกิจจานุเบกษา สรุปยอดสมาชิกราชกิจจานุเบกษาประจำเดือน
  - จัดพิมพ์ใบเสนอราคางานพิมพ์ให้กับลูกค้า
  - ติดต่อประสานงานกับลูกค้าเพื่อให้งานที่ได้รับมอบหมายบรรลุผลสำเร็จ
  - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 ๔. หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
 ๑. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา ขนาด ๑ หรือ ๒ นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน
 จำนวน ๑ รูป
 ๒. สำเนาประกาศนียบัตร และใบระเบียนแสดงผลการศึกษา(Transcript) อย่างละ ๑ ฉบับ
 ๓. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ
 ๔. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ
 ๕. หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)
 ๖. สำเนาหลักฐานอื่น เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ใบสำคัญการสมรส (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ไม่ตรงกับหลักฐานการสมัครอื่น)
 ๗. ใบรับรองแพทย์ อายุไม่เกิน ๑ เดือน
 ๕. วิธีการรับสมัคร  
  ๑. สมัครได้ด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารทั่วไปและบริหารงานบุคคล ชั้น ๒ สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา สี่แยกซังฮี้  ถ.สามเสน  แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต  กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐  โทรศัพท์   ๐-๒๒๔๑-๐๑๗๐ และ๐-๒๒๔๓-๐๖๑๕ ต่อ ๑๐๔  
 
 
 
  ๒. ระยะเวลาการรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.    (หยุดวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ทาง www.publishing.soc.go.th
  ๓. ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.publishing.soc.go.th
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com