ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันอังคารที่ 22 ต.ค. 2562

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

โด


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดรับสมัครสอบ พนักงาน หัวหน้าธุรกิจสาขา,หัวหน้าบริหารจัดการสาขา,หัวหน้าบริหารจัดการ สาขาย่อย,ผู้รักษาเงินสาขาย่อย (25 – 31 ต.ค. 2556)


 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดรับสมัครสอบ พนักงาน หัวหน้าธุรกิจสาขา,หัวหน้าบริหารจัดการสาขา,หัวหน้าบริหารจัดการสาขาย่อย,ผู้รักษาเงินสาขาย่อย (25 – 31 ต.ค. 2556)
 
 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดรับสมัครสอบ พนักงานตำแหน่ง: หัวหน้าธุรกิจสาขา,หัวหน้าบริหารจัดการสาขา,หัวหน้าบริหารจัดการสาขาย่อย,ผู้รักษาเงินสาขาย่อย
 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
 อัตราเงินเดือน: -ไม่ระบุ-
 อัตราว่าง: -ไม่ระบุ-
 ปฏิบัติงานที่: สาขา สกลนคร,อุดรธานี,ชัยภูมิ,สุรินทร์,ศรีสะเกษ,นครราชสีมา,น่าน,หนองคาย,ยโสธร, ปราจีนบุรี,อยุธยา,พัทลุง,นวนคร,นครพนม,มุกดาหาร,นางรอง,พล,สว่างแดนดิน,บัว ใหญ่,ย่อยบิ๊กซี นวนคร
 **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**
 
 ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานตำแหน่งผู้บริหารสาขา
 ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์
 เรื่อง รับสมัครบุคคล
 ตำแหน่งหัวหน้าธุรกิจสาขา หัวหน้าบริหารจัดการสาขา หัวหน้าบริหารจัดการสาขาย่อย
 และผู้รักษาเงินสาขาย่อย
 ————————————————
 ด้วย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานธนาคารในตำแหน่งต่าง ๆ เพื่อปฏิบัติงานในสาขาและสาขาย่อยของธนาคาร ด้วยวิธีการคัดเลือกตามที่ธนาคารกำหนด โดยมีรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัครดังต่อไปนี้
 คุณสมบัติทั่วไป
 • มีสัญชาติไทย
 • เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
 • ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน
 ไม่ สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคยาเสพติดให้โทษ หรือโรคพิษสุราเรื้อรัง
 • ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
 • ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
 • ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษถึงต้องออกจากราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
 • ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิด
 ที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 ลำดับ
 ตำแหน่งที่รับสมัคร
 สาขาที่เปิดรับ
 คุณสมบัติผู้สมัครบุคคลภายนอก
 1
 หัวหน้าธุรกิจสาขา
 (เกรด 9)
 -สาขาสกลนคร
 -สาขาอุดรธานี
 -สาขาชัยภูมิ
 -สาขาสุรินทร์
 -สาขาศรีสะเกษ
 -สาขานครราชสีมา
 - อายุไม่เกิน 40 ปี (นับถึงวันรับสมัคร)
 - คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทางบัญชี
 การตลาด การเงินการธนาคาร บริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์
 นิติศาสตร์  หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 - มีประสบการณ์ด้านสินเชื่อในสถาบันการเงินมาแล้ว  ไม่น้อย
 กว่า 7 ปี
 2
 หัวหน้าบริหารจัดการสาขา(เกรด 9)
 
  -สาขาน่าน
 -สาขาหนองคาย
 -สาขาศรีสะเกษ
 -สาขายโสธร
 -สาขาปราจีนบุรี
 -สาขาพระนครศรีอยุธยา
 -สาขาพัทลุง - อายุไม่เกิน 40 ปี (นับถึงวันรับสมัคร)
 - คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทางบัญชี หรือ
 สาขาอื่นที่เรียนวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
 - มีประสบการณ์ด้านการเงินการธนาคาร หรือบัญชีใน
 สถาบันการเงินมาแล้วไม่น้อยกว่า 7 ปี
 - มีความรู้ความสามารถในการตรวจสอบงบการเงินของ
 ธนาคาร
 3
 หัวหน้าบริหารจัดการ   สาขาย่อย (เกรด 8)
 -สาขาย่อยบิ๊กซี นวนคร  
 - อายุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันรับสมัคร)
 - คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทางบัญชี  หรือ
 สาขาอื่นที่เรียนวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
 - มีประสบการณ์ทางด้านการเงินการธนาคาร หรือบัญชีใน
 สถาบันการเงินมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี
 -  มีความรู้ความสามารถในการตรวจสอบงบการเงินของ
 ธนาคาร
 4
 ผู้รักษาเงินสาขาย่อย
 (เกรด 8)
 -สาขาย่อยนครพนม
 -สาขาย่อยมุกดาหาร
 -สาขาย่อยนางรอง
 -สาขาย่อยพล
 -สาขาย่อยสว่างแดนดิน
 -สาขาบัวใหญ่
 -  อายุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันรับสมัคร)
 -  คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทางบัญชี
 การตลาด การเงินการธนาคาร บริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์
 หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 - มีประสบการณ์ทางด้านการเงินการธนาคาร หรือบัญชี ใน
 สถาบันการเงินมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี
 - มีความรู้ความสามารถในการจัดการเงินสดประจำวัน
 หมายเหตุ สาขาที่เปิดรับสมัครดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลงและรองรับสาขาที่จะมีอัตราว่างในอนาคต
 เอกสารประกอบการรับสมัคร (แนบไฟล์)
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาหนังสือรับรองผลการศึกษา (Transcript) และสำเนาใบปริญญาบัตร
 เอกสารประกอบการรับสมัคร
 • หนังสือรับรองประสบการณ์ / การผ่านงาน
 • รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว แนบไพล์ใบสมัคร
 • ใบสำคัญทางทหาร เช่น สด.43 หรือ สด. 8 (เฉพาะเพศชาย)
 • หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล หรือทะเบียนสมรส หรือทะเบียนหย่า เป็นต้น
 กำหนดการรับสมัคร
 ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศ สามารถสมัครผ่าน Web Site ของธนาคาร ([url]www.ghbank.co.th[/url]) ตั้งแต่วันที่ 25 – 31 ตุลาคม พ.ศ. 2556
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนการพนักงาน อาคาร 2 ชั้น 11 หรือทาง [url]www.ghbank.co.th[/url]
 ทั้งนี้ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเฉพาะผู้สมัครที่มีคุณสมบัติและเอกสารของผู้สมัครครบถ้วนเท่านั้น
 
 ประกาศ ณ วันที่ ตุลาคม พ.ศ. 2556
 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 หมายเหตุ สมัครได้เพียง 1 ตำแหน่งเท่านั้น
 วิธีการสมัครงานพนักงาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) :
 สมัครทางอินเตอร์เน็ต
 เปิดรับสมัครตั้งแต่: 25 – 31 ต.ค. 2556
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 11 พ.ย. 2556
 สอบวันที่:   2556
 ประกาศผลสอบ:   2556
 
 ใบสมัคร คลิก URL ด้าน่าง
  http://www.ghb.co.th/th/job_application.php?sec_id =6&cid_id=31&scid_id=

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com