ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันพฤหัสบดีที่ 24 พ.ค. 2561

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

way


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
ม.เกษมบัณฑิต รับ ม.6-ปริญญาตรี 32 อัตรา

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ เปิดรับสมัครบุคลากรปฏ ิบัติงานในตำแหน่งต่าง ๆ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
 
 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์
 
        1. อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (วิศวกรรมขนส่ง) จำนวน 1 อัตรา
 
        - เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 25-35 ปี จบการศึกษาปริญญาตรี : สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ปริญญาโท : สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง
 
        - มีประสบการณ์ในการสอนอย่างน้อย 1 ปี ด้านวิศวกรรมขนส่ง
 
        - มีความรู้ความสามารถพิเศษ ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการสร้างแบบจำลองทางด้านวิศวกรรมขนส่งได้ และมีความสามารถในการทำงานวิจัยในสาขาวิศวกรรมขนส่ง
 
        2. อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (วิศวกรรมปฐพี) จำนวน 1 อัตรา
 
        - เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 25-35 ปี
 
        - จบการศึกษาปริญญาตรี: สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ปริญญาโท : สาขาวิชาวิศวกรรมปฐพี
 
        - มีประสบการณ์ในการสอนอย่างน้อย 1 ปี ด้านวิศวกรรมปฐพี
 
        - มีความรู้ความสามารถพิเศษ : ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office และมีความสามารถในการทำงาน วิจัยในสาขา
 
        3. อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (วิศวกรรมแหล่งน้ำ) จำนวน 1 อัตรา
 
        - เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 25-35 ปี
 
        - จบการศึกษาปริญญาตรี : สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ปริญญาโท : สาขาวิชาวิศวกรรมแหล่งน้ำ
 
        - มีประสบการณ์ในการสอน อย่างน้อย 1 ปี ด้านวิศวกรรมแหล่งน้ำ (ถ้ามี)
 
        - มีความรู้ความสามารถพิเศษ : ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office และมีความสามารถในการทำงานวิจัยในสาขา
 
        4. อาจารย์ประสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน 1 อัตรา
 
        - เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 25-35 ปี
 
        - จบการศึกษาปริญญาตรี/ปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
 
        - ประสบการณ์ด้านงานสอน อย่างน้อย 1 ปี ด้านวิศวกรรมเครื่องกล (ถ้ามี)
 
        - มีความรู้ความสามารถพิเศษ : ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office และมีความสามารถในการทำงานวิจัยในสาขา
 
        5. อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา
 
        - เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 25-35 ปี
 
        - จบการศึกษาปริญญาตรี/ปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หรือวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
 
        - มีประสบการณ์ในการสอน หรืองานวิจัยด้านวิศวกรรมไฟฟ้า อย่างน้อย 1 ปี (ถ้ามี)
 
        - มีความรู้ความสามารถพิเศษ : ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office, Mat lab และมีประสบการณ์ด้านงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาวิศวกรรม ไฟฟ้า
 
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 
        6. เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
 
        - เพศชาย อายุระหว่าง 22- 26 ปี
 
        - วุฒิปริญญาตรี สาขาเทคโน โลยีทางการศึกษา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 
        - ถ้ามีประสบการณ์ด้านการดูแลงานโสตทัศนูปกรณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
        7. อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา
 
        - เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 25-35 ปี วุฒิปริญญาโท/ปริญญาเอก สาขาวิทยาการสารสนเทศ
 
        - มีประสบการณ์ในการสอนและการทำงาน อย่างน้อย 2 ปี ด้านคอมพิวเตอร์
 
 คณะบริหารธุรกิจ
 
        8. อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา
 
        - เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 26-35 ปี
 
        - วุฒิปริญญาโท/ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้านงานสอน อย่างน้อย 1 ปี ด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ถ้ามี)
 
        - มีความรู้ความสามารถพิเศษ : ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office, Web Application, Graphic and Programming และเชี่ยวชาญ ภาษา C, Java, My SQL หรือ DB และอื่น ๆ
 
 คณะนิติศาสตร์
 
        9. อาจารย์ประจำ จำนวน 1 อัตรา
 
        - เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 25-35 ปี
 
        - วุฒิปริญญาโท นิติศาสตร์
 
        - มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย
 
        - มีประสบการณ์ด้านงานสอน อย่างน้อย 1 ปี ด้านนิติศาสตร์
 
 คณะศิลปศาสตร์
 
        10. อาจารย์ประจำ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร จำนวน 2 อัตรา
 
        - เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 25-35 ปี
 
        - วุฒิปริญญาโท สาขาภาษาอังกฤษ
 
        - มีประสบการณ์ด้านงานสอน อย่างน้อย 1 ปี ด้านภาษาอังกฤษ
 
        - มีความรู้ความสามารถพิเศษ: มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office
 
        11. อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 3 อัตรา
 
        - เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 25-35 ปี
 
        - วุฒิปริญญาโท สาขาภาษาอังกฤษ หรือการสอนภาษาอังกฤษ
 
        - มีประสบการณ์ด้านงานสอน อย่างน้อย 1 ปี ด้านภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
 
        - มีความรู้ความสามารถพิเศษ: มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office
 
        12. เจ้าหน้าที่ธุรการประจำสาขาวิชาธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว จำนวน 1 อัตรา
 
        - เพศหญิง อายุระหว่าง 22-
 
        28 ปี วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
 
        - มีความรู้ความสามารถพิเศษ : มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office
 
        - ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 
 ศูนย์คอมพิวเตอร์สารสนเทศ
 
        13. Programmer จำนวน 2 อัตรา
 
        - เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 22-35 ปี
 
        - วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 
        - มีประสบการณ์การทำงาน อย่างน้อย 2-3 ปี ด้านการเขียนและออกแบบโปรแกรม
 
        - สามารถทำงานเป็นทีมได้
 
        14. หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ จำนวน 1 อัตรา
 
        - เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 22-35 ปี
 
        - วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 
        - มีประสบการณ์การทำงาน อย่างน้อย 2-3 ปี ด้านการเขียนและออกแบบโปรแกรม
 
        - สามารถทำงานเป็นทีมได้
 
        15. เจ้าหน้าที่ Network Research and Development จำนวน 1 อัตรา
 
        - เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 22-35 ปี
 
        - วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 
        - มีประสบการณ์การทำงาน อย่างน้อย 1-2 ปี ด้าน Network
 
        - มีความรู้ความสามารถพิเศษ : ด้านโปรแกรม LINUX
 
        - สามารถทำงานเป็นทีมได้
 
        16. เจ้าหน้าที่ Internet ประจำวิทยาเขตร่มเกล้า จำนวน 1 อัตรา
 
        - เพศชาย อายุระหว่าง 22- 35 ปี
 
        - วุฒิอนุปริญญา/ปวท./ปวส. สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 
        - มีประสบการณ์การทำงาน อย่างน้อย 1-2 ปี ด้านซอฟต์แวร์
 
        - สามารถทำงานเป็นทีมได้
 
        17. เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์คอมพิวเตอร์สารสนเทศ ประจำวิทยาเขตร่มเกล้า จำนวน 1 อัตรา
 
        - เพศชาย อายุระหว่าง 22- 35 ปี
 
        - วุฒิอนุปริญญา/ปวท./ปวส. สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 
        - มีประสบการณ์การทำงาน อย่างน้อย 1 ปี ด้านคอมพิวเตอร์
 
 กองประชาสัมพันธ์
 
        18. เจ้าหน้าที่ฝ่ายศิลป์ จำนวน 1 อัตรา
 
        - เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 22 - 30 ปี วุฒิ ม.6/ปวช./อนุปริญญา/ปวท./ปวส. สาขาวิชาศิลปะประยุกต์
 
        - มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี ด้านการออกแบบ (ถ้ามี)
 
        - มีความรู้ความสามารถพิเศษ : ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม CorelDraw หรือโปรแกรมกราฟิคที่สามารถนำมาใช้ในการออกแบบงานศิลป์ต่าง ๆ
 
        - มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
 
        19. เจ้าหน้าที่ธุรการประจำกองประชาสัมพันธ์
 
        - เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 18-25 ปี
 
        - วุฒิ ม.6/ปวช./อนุปริญญา/ปวท./ปวส. สาขาพาณิชยการ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
        - มีความรู้ความสามารถพิเศษ: มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office และใช้อุปกรณ์สำนักงานได้ดี
 
        - ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 
 ศูนย์สอบ TOEFL
 
        20. เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์สอบ TOEFL จำนวน 1 อัตรา
 
        - เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 20-35 ปี
 
        - วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 
        - มีความรับผิดชอบสูง, ทักษะในการสื่อสาร, ชอบการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
 
        - เขียนและใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
 
        - สามารถใช้โปรแกรมคอมพิว เตอร์ Word, Excel, PowerPoint ได้ดี
 
        - ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 
 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
 
        21. เจ้าหน้าที่งานแจ้งจำนวนนักศึกษาทุนกู้ยืม ประจำวิทยาเขตร่มเกล้า จำนวน 1 อัตรา
 
        - เพศชาย อายุระหว่าง 20- 30 ปี
 
        - วุฒิอนุปริญญา/ปวท./ปวส. บริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์
 
        - สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 
        - ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 
 ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
 
        22. เจ้าหน้าที่ส่วนงานบริการข้อมูลสารสนเทศ (Web Master) จำนวน 1 อัตรา
 
        - เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 20-30 ปี
 
        - วุฒิปริญญาตรี/อนุปริญญา/ปวท./ปวส. สาขาคอมพิวเตอร์ หรือวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
 
        - สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่าง ๆ ได้ดี และออกแบบ web site ได้
 
        - มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ด้านการเขียน website และด้านโปรแกรม (ถ้ามี)
 
        - มีความรู้ความสามารถพิเศษ : มีความสามารถในการทำงานเกี่ยวกับ PHP, ASP, HTML, JSP/Java Servlet, Java Script, DBMA, Adobe Photoshop, Macromedia Flash, Macromedia Dreamweaver, Microsoft Access, MySQL
 
 ศูนย์ E-Learning
 
        23. เจ้าหน้าที่ Graphic Designer จำนวน 1 อัตรา
 
        - เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 20-30 ปี
 
        - วุฒิปริญญาตรี/อนุปริญญา/ปวท./ปวส. สาขานิเทศศิลป์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 
        - มีประสบการณ์การทำงาน อย่างน้อย 1 ปี (ถ้ามี)
 
        - มีความรู้ความสามารถพิเศษ: ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Adobe Photoshop, Macromedia Flash, Microsoft Office, Illustrator, Adobe Premiere
 
 สำนักบรรณสาร
 
        24. เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ จำนวน 1 อัตรา
 
        - เพศหญิง อายุระหว่าง 25-35 ปี วุฒิปริญญาตรี สาขาบรรณารักษ ศาสตร์
 
        - มีประสบการณ์การทำงานในห้องสมุด หรือสำนักบรรณสาร อย่างน้อย 1-2 ปี (ถ้ามี)
 
        - มีความรู้ความสามารถพิเศษ : ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office, Internet มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
 
        25. แม่บ้าน ประจำสำนักบรรณสาร จำนวน 3 อัตรา (วิทยาเขตพัฒนาการ 2 อัตรา และวิทยาเขตร่มเกล้า 1 อัตรา)
 
        - เพศหญิง อายุระหว่าง 18- 35 ปี อ่านออกเขียนได้
 
        - สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว
 
        - มีที่พักบริเวณ ถนนพัฒนาการ เขตสวนหลวง และบริเวณใกล้เคียง
 
        - ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 
 เอกสารประกอบการสมัครงาน
 
        1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 
        2. สำเนาวุฒิการศึกษา (Transcript และปริญญาบัตร) จำนวน 1 ชุด
 
        3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
 
        4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
 
        5. ใบผ่านงาน (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด
 
        6. สำเนาเอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด
 
 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 
        สนใจร่วมงานกับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต สนใจติดต่อสำนักบุคลากร อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 มหา วิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ 1761 ถนนพัฒนาการ สวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 โทร.0-2320-2777 ต่อ 1144 ,1160 E-mail : personnel@kbu.ac.th
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com