ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันจันทร์ที่ 28 พ.ค. 2561

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

way


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
สนง.คุมประพฤติ รับ ม.3-ปริญญาตรี 45 อัตรา

สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานครรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็น พนักงานราชการประเภทพนักงานราชการทั่วไป เพื่อปฏิบัติราชการที่ สำนักงานคุมประพฤติประจำศาลอาญากรุงเทพใต้ สำนักงานคุมประพฤติป ระจำศาลแขวงพระนครเหนือ สำนักงานคุมประพฤติประจำศาลแขวงพระนครใ ต้ สำนักงานคุมประพฤติประจำศาลจังหวัดพระโขนง สำนักงานคุมประพฤ ติประจำศาลแขวงดุสิต และสำนักงานคุมประพฤติประจำศาลจังหวัดมีนบ ุรี ในสังกัดสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ดังนี้
 
 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
 
          1. พนักงานคุมประพฤติ กลุ่มงานบริหารทั่วไป18 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 9,160 บาท
 
          - สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานคุมประพฤติในสังกัดสำนักงานกรุงเทพ มหานคร ได้แก่ สำนักงานคุมประพฤติประจำศาลอาญากรุงเทพใต้ สำนักงานคุมประพฤติประจำศาลแขวงพระนคร เหนือ สำนักงานคุมประพฤติประจำศาลแขวงพระนครใต้ และสำนักงานคุมประพฤติประจำศาลแขวงดุสิต
 
          - วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางอาชญาวิทยางานยุติธรรม กฎหมาย การปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จิตวิทยา สังคมวิทยาและมนุษยวิทยา ทั้งนี้ ผู้จบศศ.บ.(รัฐศาสตร์) วิชาเอกด้านการปกครองและด้านบริหารรัฐกิจ จากมหา วิทยาลัยรามคำแหง จะต้องมีหนังสือรับรองคณะของมหาวิทยาลัยมาแสดงด้วย
 
          2. เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มงานบริการ 2 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 6,740 บาท
 
          - สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานคุมประพฤติในสังกัดสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ได้แก่ สำนักงานคุมประพฤติประจำศาลแขวงพระนครใต้ และสำนักงานคุมประพฤติประจำศาลจังหวัดมีนบุรี
 
          - วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ
 
          3. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลกลุ่มงานบริการ 3 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 6,740 บาท
 
          -สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานคุมประพฤติในสังกัดสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานครได้แก่ สำนักงานคุมประพฤติประจำศาลแขวงพระนครเหนือ และสำนักงานคุมประพฤติประจำศาลจังหวัดพระโขนง
 
          - วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 
          4. พนักงานควบคุม กลุ่มงานบริการ 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 5,860 บาท
 
          - สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานคุมประพฤติในสังกัดสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ได้แก่ สำนักงาน คุมประพฤติประจำศาลแขวงพระนคร เหนือ
 
          - วุฒิ ม.ศ.3 หรือ ม.3 หรือ ม.6 หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
 
 การรับสมัคร
 
          ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร เลขที่ 89/2 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โทร. 0-2424-4600-1 และ 0-2424-4609 ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม-6 มิถุนายน 2550 ในวันและเวลาราชการโดย
 
          ผู้สมัครสอบจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบตามอัตรา ดังนี้
 
          - กลุ่มงานบริการ จำนวน 200 บาท
 
          - กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 200 บาท
 
          เมื่อสมัครสอบและชำระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร จะไม่จ่ายคืน ให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 
 เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัครสอบ
 
          1. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
 
          2. สำเนาปริญญาบัตร หรือใบประกาศนียบัตร และสำเนาระเบียนแสดง ผลการเรียน (Transcript of Record) ที่แสดงหรือระบุว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัครสอบ จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
 
          3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
 
          4. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครสอบไม่ตรงกัน) ใบสำคัญทหารกองเกิน (สด.43) ใบสำคัญทหารกองหนุน (สด.8) (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
 
          5. สำเนาใบอนุญาตขับรถยนต์ (เฉพาะตำแหน่งพนักงานควบคุม) จำนวน 1 ฉบับ
 
          ทั้งนี้ ในสำเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า "รับรองสำเนาถูกต้อง"
 
 เงื่อนไขในการรับสมัคร
 
          - ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ ตรงตามตำแหน่ง และสำเร็จการศึกษาหลักสูตรของสถานศึกษาใด จะถือกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์ โดยเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือวันที่ 6 มิถุนายน 2550
 
          - ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเอง ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตามประกาศนี้ พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีการผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบ ไม่ว่ากรณีใด ๆหรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัครสอบอันมีผลให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศดังกล่าว สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานครจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้ และให้ถือว่าการรับสมัคร และการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น และสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพ มหานครจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบด้วย
 
          -สำหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบ และไม่อาจให้เข้าสอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ทั้งนี้ อาศัยอำนาจตามหนังสือกรมสารบรรณ คณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2548 โดยอนุโลม
 
          ผู้สมัครสอบจะต้องกรอกใบสมัครสอบและเอกสารการสมัครสอบด้วยลายมือตนเองให้ถูกต้องและครบถ้วน มิฉะนั้นสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพ มหานครอาจจะไม่รับสมัครสอบ ทั้งนี้ ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบเลือกสมัครสอบได้เพียงตำแหน่งเดียว
 
          ขณะเดียวกันทางสำนักงานคุมประพฤติภาค 9 รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภทพนักงานราชการทั่วไปเพื่อปฏิบัติราชการที่สำนักงานคุมประพฤติในสังกัดสำนักงาน คุมประพฤติภาค 9 ดังนี้
 
 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
 
          5. พนักงานคุมประพฤติ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 9,160 บาท
 
          - สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานคุมประพฤติในสังกัดภาค 9 ได้แก่ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนราธิวาส
 
          - วุฒิปริญญาตรี ทางอาชญาวิทยา งานยุติธรรม กฎหมาย การปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จิตวิทยา สังคมวิทยาและมานุษย วิทยา หรือทางอื่นที่กรมคุมประพฤติเห็นว่าเหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ เพื่อใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
 
          6. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กลุ่มงานบริการ อัตราค่าตอบแทน 6,740 บาท
 
          - สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานคุมประพฤติในสังกัดภาค 9 ได้แก่ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา
 
          -วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ วิศวกรรม คอมพิวเตอร์ หรือทางอื่นที่กรมคุมประพฤติเห็นว่าเหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ เพื่อใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
 
          7. พนักงานควบคุม กลุ่มงานบริการ อัตราค่าตอบแทน 5,860 บาท
 
          - สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานคุมประพฤติในสังกัดภาค 9 ได้แก่ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปัตตานี
 
          - วุฒิ ม.ศ.3 หรือ ม.3 หรือ ม.6 หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้หรือทางอื่นที่กรมคุมประพฤติเห็นว่าเหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติเพื่อใช้เป็นคุณสมบัติ เฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
 
 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ขอและยื่นใบสมัคร พร้อม
 
          หลักฐานด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานคุมประพฤติภาค 9 เลขที่ 3/1 ถนนไชยา ตำบลบ่อบาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โทร. 0-7432-1169-70 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2550 ในวันและเวลาราชการ ระหว่างเวลา 09.00-16.30 น. โดยผู้สมัครสอบจะต้องเสียค่าธรรมเนียม ในการสมัครสอบตามอัตรา ดังนี้
 
 การรับสมัครสอบ
 
          - กลุ่มงานบริการ จำนวน 200 บาท
 
          - กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป จำนวน 200 บาท
 
 เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัครสอบ
 
          1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1.5x2 นิ้ว
 
          2. สำเนาปริญญาบัตรหรือใบประกาศนียบัตร และสำเนาระเบียนแสดง ผลการเรียน (Transcript of Record) ที่แสดงหรือระบุว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัครสอบ จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ โดยจะต้องระบุวันที่สำเร็จการศึกษาไว้ด้วย และต้องสำเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 30 พฤษภาคม 2550
 
          3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
 
          4. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครสอบไม่ตรงกัน) ใบสำคัญทหารกองเกิน (สด.43) ใบสำคัญทหารกองหนุน (สด.8) (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
 
          ทั้งนี้ ในสำเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า "รับรองสำเนาถูกต้อง" และลงลายมือชื่อกำกับไว้ด้วย
 
          ทางด้านสำนักงานคุมประพฤติภาค 1รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป เพื่อปฏิบัติงาน ราชการที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดในสังกัดสำนักงานคุมประพฤติภาค 1
 
 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
 
          8. พนักงานคุมประพฤติ กลุ่มงานบริหารทั่วไป 10 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 9,160 บาท
 
          - สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดในสังกัดสำนักงาน
 
          ภาค 1 ได้แก่ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ นนทบุรี อ่างทอง สระบุรี และปทุมธานี
 
          - วุฒิปริญญาตรี ทางอาชญาวิทยา งานยุติธรรม กฎหมาย การปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมศาสตร์ จิตวิทยา สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
 
          9. เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มงานบริการ อัตราค่าตอบแทน 6,740 บาท
 
          - สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดในสังกัดสำนักงาน
 
          ภาค 1 ได้แก่ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอ่างทอง
 
          - วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ ภาษาต่างประเทศ
 
          10. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กลุ่มงานบริการ 2 อัตรา ค่าตอบแทน 6,740 บาท
 
          - สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดในสังกัดสำนักงาน
 
          ภาค 1 ได้แก่ สำนักงานคุมประพฤติภาค 4 และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
          - วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ วิศวกรรม คอมพิวเตอร์
 
          11. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี กลุ่มงานบริการ 2 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 6,740 บาท
 
          - สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดในสังกัดสำนักงาน
 
          ภาค 1 ได้แก่ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ และปทุมธานี
 
          - วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ
 
          12. พนักงานควบคุม กลุ่มงานบริการ 3 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 5,860 บาท
 
          - สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดในสังกัดสำนักงาน
 
          ภาค 1 ได้แก่ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี และชัยนาท
 
          - วุฒิ ม.ศ.3 หรือ ม.3 หรือ ม.6 หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
 
          ค่าธรรมเนียมสมัคร 200 บาท
 
          หมายเหตุ สำนักงานคุมประพฤติภาค 1 จะดำเนินการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 จะดำเนินการประเมินสมรรถนะ ดังกล่าวในวันที่ 11 กรกฎาคม 2550
 
          ผู้ที่ผ่านการประเมินสมรรถนะในครั้งนี้ จะต้องเข้ารับการประเมินสมรรถนะที่เหลือในครั้งที่ 2 ต่อไป ส่วนวันและสถานที่ทำการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 จะแจ้งให้ทราบภายหลัง ให้ผูู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัคร พร‰อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานคุมประพฤติภาค 1 เลขที่ 98/37 หมู่ที่ 6 ถนนนนทบุรี 1 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โทร. 0-2527-0380, 0-2527-8233) ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2550 ถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2550 ในวันและเวลาราชการ ระหว่างเวลา 9.00-16.30 น. โดยผู้สมัครสอบจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบตามอัตรา ดังนี้
 
          - กลุ่มงานบริการ จำนวน 200 บาท
 
          - กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป จำนวน 200 บาท
 
          เมื่อสมัครสอบจะต้องกรอกใบสมัครสอบและเอกสารการสมัครสอบด้วยลายมือตนเองให้ถูกต้องและครบถ้วน มิฉะนั้นสำนักงานคุมประพฤติภาค 9 จะไม่จ่ายคืนให้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 
          ผู้สมัครสอบจะต้องกรอกใบสมัครสอบและเอกสารการสมัครสอบด้วยลายมือตนเองให้ถูกต้องและครบถ้วน มิฉะนั้นสำนักงานคุมประพฤติภาค 9 อาจไม่รับสมัครสอบ
 
 เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัครสอบ
 
          1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1.5x2 นิ้ว
 
          2. สำเนาปริญญาบัตรหรือใบประกาศนียบัตร และสำเนาระเบียนแสดง ผลการเรียน (Transcript of Record) ที่แสดงหรือระบุว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัครสอบ จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ โดยจะต้องระบุวันที่สำเร็จการศึกษาไว้ด้วย และต้องสำเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 30 พฤษภาคม 2550
 
          3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
 
          4. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครสอบไม่ตรงกัน) ใบสำคัญทหารกองเกิน (สด.43) ใบสำคัญทหารกองหนุน (สด.8) (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
 
          ทั้งนี้ ในสำเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า "รับรองสำเนา ถูกต้อง" และลงลายมือชื่อกำกับไว้ด้วย
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com