ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันจันทร์ที่ 25 มิ.ย. 2561

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

way


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
กรมพัฒนาชุมชน เปิดสอบนักพัฒนาชุมชน บรรจุ 30 อัตรา

ด้วย สำนักงาน ก.พ. ได้มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชน ดำเนินการสอ บแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตามหนังสือสำน ักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.2/3300 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2550 ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ 5 ของหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 070 8.4/ว 15 ลงวันที่ 9 กันยายน 2535 เรื่อง หลักสูตร วิธีการสอบแ ข่งขันและวิธีดำเนินการเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน เกณฑ์การตัดสิน การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ การนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในต ำแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งอื่น และการยก เลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 070 8.4/ว 10 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2539 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมหล ักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน ซึ่งออกตามความในมาตรา 48 แห่งพระร าชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 จึงประกาศรับสมัคร สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ดังนี้
 
          ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน 3 จำนวน 30 อัตรา เงินเดือน 7,630 บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด
 
          - เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. แล้ว สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา
 
          - ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535
 
 ลักษณะงานที่จะต้องปฏิบัติ
 
          จะต้องปฏิบัติงานที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ/กิ่งอำเภอ (ส่วนภูมิภาค) กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติงานร่วมกับผู้นำ ประสานงานกับกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ในชุมชน หมู่บ้าน ตำบล องค์กรเครือข่ายอื่น ๆ รวมทั้งศึกษาวิเคราะห์ชุมชน จัดทำแผนงานโครงการ ส่งเสริมการบริหาร จัดการชุมชน สนองตอบนโยบายรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย กรมการพัฒนาชุมชน ตลอดจนภารกิจอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การดำเนินงานพัฒนาชุมชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยการขับเคลื่อนและเอื้ออำนวยให้เกิดกระบวนการพัฒนาชุมชน ตลอดจนพัฒนาขีดความสามารถของชุมชนเพื่อให้ชุมชนเข้มแข็งพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน หรืองานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 
          ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 11-29 มิถุนายน 2550 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอนดังนี้
 
          1. เปิด เว็บไซต์ http://cdd.go.th หรือ htpp://www.ccd.go.th หัวข้อ "รับสมัครสอบแข่งขันนักพัฒนาชุมชน 3 ในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน
 
          2. กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด ระบบจะออกเลขประจำตัวสอบและแบบฟอร์มการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์บมจ. ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ
 
          3. พิมพ์ใบสมัครและแบบฟอร์มการชำระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จำนวน 2 แผ่น หรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เช่น Diskette เป็นต้น ในกรณีที่ไม่สามารถพิมพ์ใบสมัครหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสามารถเข้าไปพิมพ์ใบสมัครหรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่อีก แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้
 
          4. นำแบบฟอร์มการชำระเงินไปชำระเงินเฉพาะที่เคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2550 ภายในเวลาทำการของธนาคาร การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล้ว
 
 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 130 บาท ซึ่งประกอบด้วย
 
          1. ค่าธรรมเนียมสอบ จำนวน 100 บาท
 
          2. ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการอินเตอร์ เน็ต จำนวน 30 บาท ค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 
          ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ตให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ถ่ายไม่เกิน 1 ปี ขนาด 1x1.5 นิ้ว ลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน แล้วนำไปยื่นในวันสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ผู้สมัครสอบ สมัครได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
 
          การสมัครสอบตามขั้นตอนข้างต้น ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือและรับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 ดังนั้น หากผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จอาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137
 
          ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบ หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานคุณวุฒิซึ่งผู้สมัครสอบนำมายื่นไม่ตรง หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ กรมการพัฒนาชุมชนจะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และจะไม่รับคืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ผู้สมัครสอบเลือกสถานที่สอบได้เพียง 1 แห่ง และเมื่อเลือกแล้วจะขอเปลี่ยนแปลงไม่ได้
 
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ
 
          กรมการพัฒนาชุมชนจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา และสถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบในวันที่ 13 กรกฎาคม 2550 ทางเว็บไซต์ http://job.cdd.go.th หรือ http://www.ccd.go.th หัวข้อ "การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ" ในตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน 3 สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน
 
 หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน แยกเป็น 2 ภาค ดังนี้
 
 ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) คะแนนเต็ม 200 คะแนน
 
          ทดสอบความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจ ความคิดเห็น และการวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎี วิธีการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน กฎหมาย ระเบียบ นโยบายของรัฐบาล นโยบายกระทรวงมหาดไทย และนโยบายกรมการพัฒนาชุมชน เหตุการณ์ปัจจุบัน
 
          ทั้งนี้ กรมการพัฒนาชุมชนกำหนดให้ทดสอบภาคความรู้ความสามารถ ที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ก่อน แล้วจึงให้ผู้ผ่านการทดสอบเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ต่อไป
 
 ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) คะแนนเต็ม 100 คะแนน
 
          จะประเมินผู้เข้าสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน พฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบ และจากการสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งในด้านต่าง ๆ เช่น บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา ทัศนคติ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ วุฒิภาวะทางอารมณ์ เป็นต้น
 
 หลักฐานที่ต้องยื่นในวันสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)
 
          1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีรูปถ่าย ลายมือชื่อ และเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักชัดเจน
 
          2. ใบสมัคร
 
          3. สำเนาปริญญาบัตร หรือสำเนาระเบียนแสดง ผลการศึกษา (Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็น
 
 ผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัครสอบ
 
          4. สำเนาหนังสือรับรองผลการสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.
 
          ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัครจริง โดยให้ผู้สมัครสอบเขียนคำรับรองว่า "สำเนาถูกต้อง" ลงชื่อ ลงวันที่ และระบุเลขประจำตัวสอบกำกับไว้มุมบนด้านขวาทุกหน้าของสำเนาเอกสารทุกฉบับ
 
          เอกสารในข้อ 1., 2. และ 3. ให้บรรจุใส่ซองขนาด A4 ระบุชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัวสอบ เลขประจำตัวประชาชน และรายการเอกสารที่บรรจุในซองไว้ที่หน้าซอง ด้วย
 
 เกณฑ์การตัดสิน
 
          ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้สอบแข่งขันได้จะต้องได้คะแนนในแต่ละภาคตามหลักสูตรไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
 
 การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
 
          การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ให้ใช้คะแนนรวมของภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) โดยเรียงลำดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวม ภาค ข. และภาค ค. สูงสุดลงมาตามลำดับ กรณีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้สอบแข่งขันได้ที่มีคะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนในภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) เท่ากัน ให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
 
 การประกาศผลการสอบแข่งขันและการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
 
          กรมการพัฒนาชุมชนจะประกาศผลการสอบแข่งขันได้และการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ทางเว็บไซต์ http://job.cdd.go.th หรือ http://www.cdd.go.th หัวข้อ "การประกาศผลการสอบแข่งขันได้" ในตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน 3 สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน โดยบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใช้ได้ไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสอบแข่งขันในตำแหน่งอย่างเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในครั้งนี้เป็นอันยกเลิก
 
 การบรรจุแต่งตั้ง
 
          1. ผู้ที่สอบแข่งขันได้ขึ้นบัญชี จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน 3 สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
 
          2. ในกรณีที่มีตำแหน่งว่างในส่วนราชการอื่น บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ก็จะใช้บรรจุในส่วนราชการอื่นได้ด้วย
 
          กรมการพัฒนาชุมชนไม่ประสงค์จะรับโอนผู้สอบแข่งขันได้ที่เป็นข้าราชการ หรือพนักงานของรัฐทุกประเภทไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com