ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันพฤหัสบดีที่ 19 ก.ย. 2562

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

way


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
ตำรวจภูธรภาค 9 นร.นายสิบ 1,038 อ.

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มอบหมายให้ตำรวจภูธรภาค 9 ดำเนินการร ับสมัครสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ หลัก สูตรเร่งรัด จำนวน 1,038 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้
 
 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มอบหมายให้ตำรวจภูธรภาค 9 ดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ หลักสูตรเร่งรัด จำนวน 1,038 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้
 
 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
 -รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพศชาย ผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจหลักสูตรเร่งรัด จำนวน 1,038 อัตรา
 โดยแยกอัตราและสายการสอบเป็น
 
 1.สายนักเรียนนายสิบตำรวจ ผู้สมัครใจดำรงตำแหน่งในสังกัดตำรวจภูธร ภาค 9 (ไม่จัดภูมิ ลำเนา) จำนวน 300 อัตรา ใช้อักษรย่อของสายสอบ คือ นสต.
 
 2.สายนักเรียนนายสิบตำรวจ ผู้มีภูมิลำเนาในพื้นที่ 7 จังหวัดของตำรวจภูธรภาค 9 จำนวน 300 อัตรา ใช้อักษรย่อของสายสอบ คือ นสต.2
 
 3.สายนักเรียนนายสิบตำรวจ ผู้มีภูมิลำเนาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา (จะนะ เทพา นาทวี สะบ้าย้อย) จำนวน 438 อัตรา ใช้อักษรย่อของสายสอบ คือ นสต.3
 -ผู้สอบได้จะได้รับการบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ โดยได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นพลตำรวจ รับอัตราเงินเดือนระดับ พ.1 ชั้น 1 (1,240 บาท) ดำรงตำแหน่งรองผู้บังคับหมู่ ประจำศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร จนครบตามจำนวนที่ประกาศรับสมัคร และจะต้องเข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนด โดยมีระยะเวลาการฝึกอบรม 6 เดือน เมื่อสำเร็จการฝึกอบรมแล้วจะได้รับการแต่งตั้งเป็นขรก. ตำรวจชั้นประทวนยศสิบตำรวจตรีอัตราเงินเดือนระดับ ป.1 ชั้น 8 (6,220 บาท) ดำรงตำแหน่งผู้บังคับหมู่ โดยจะได้รับการแต่งตั้งในสังกัดตำรวจภูธรภาค 9
 
 การให้คะแนนพิเศษพิจารณาจากผู้ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
 1.บุตร หรือบุตรบุณธรรมของผู้เสียชีวิตหรือทุพพลภาพจากเหตุหารณ์ความไม่สงบตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 เป็นต้นมา (กรณีเป็นบุตรบุญธรรมต้องจดทะเบียนรับบรองบุตรก่อนเสียชีวิตหรือทุพพลภาพ) ให้คะแนนพิเศษ ดังต่อไปนี้
 -บุตร หรือบุตรบุญธรรมของข้าราชการตำรวจ หรือข้าราชการทหารคะแนนพิเศษ 15%
 -บุตร หรือบุตรบุญธรรมของข้าราชการอื่น คะแนนพิเศษ 13%
 -บุตร หรือบุตรบุญธรรมของประชาชนทั่วไป คะแนนพิเศษ 10%
 
 2.พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันของผู้เสียชีวิต หรือทุพพลภาพจากเหตุการณ์ความไม้สงบตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 เป็นต้นมา คะแนนพิเศษ 13%
 
 3.ราษฎรอาสา หรืออาสาสมัครพิทักษ์ชุมชนคะแนนพิเศษ 10%
 
 4.บุตรของข้าราชการตำรวจให้คะแนนพิเศษ ดังต่อไปนี้
 -บุตรของข้าราชการตำรวจที่เคยไปปฏิบัติงานใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา (จะนะ เทพา นาทวี สะบ้าย้อย) ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน คะแนนพิเศษ 7%
 -บุตรของข้าราชการตำรวจทั่วไป คะแนนพิเศษ 4%
 
 5.ผู้ที่สามารถสื่อสารภาษามลายูท้องถิ่น โดยมีหนังสือรับรองจากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน คะแนนพิเศษ 3%
 หลักเกณฑ์การกำหนดภูมิลำเนาของผู้สมัคร
 การสมัครสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ หลักสูตรเร่งรัด จำนวน 1,038 อัตรา จะต้องมีภูมิลำเนาโดยถือเกณฑ์?ตามที่สำนัก
 
 งานตำรวจแห่งชาติกำหนดไว้ ดังนี้
 1.ผู้สมัครสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ สายนักเรียนนายสิบตำรวจ ผู้สมัครใจดำรงตำแหน่งในสังกัดตำรวจภูธรภาค 3 (นสต.1) ไม่จำกัดภูมิลำเนา
 
 2.ผู้สมัครเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ สานักเรียนนายสิบตำรวจภูธรภาค 9 (นสต.2)
 -จะต้องมีภูมิลำเนา โดยต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านปัจจุบันในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา สตูล พัทลุง ตรัง ปัตตานี ยะลา นราธิวาส เป็นระยะเวลาต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร หรือ
 -ในกรณีที่ปู้สมัครสอบมีชื่อยู่ในทะเบียนบ้านปัจจุบันไม่ถึง 3 ปี ให้พื้นที่ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเดิมก่อนย้ายชื่อเข้าอยู่ในทะเบียนบ้านปัจจุบันเป็นระยะเวลาต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 3 ปี เป็นภูมิลำเนาของผู้สมัคร หรือในกรณีที่ผู้สมัครสอบมีชื่ออยู่ในทะเบียนเดิมตามข้อ 4.22 ไม่ถึง 3 ปี ให้ถือพื้นที่ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านรวมกันแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า5 ปี โดยระยะเวลาดังกล่าวจะต่อเนื่องกันหรือไม่ก็ได้เป็นภูมิลำเนาของผู้สมัคร
 
 3.ผู้สมัครสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ สายนักเรียนนายสิบตำรวจผู้มีภูมิลำเนาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา (จะนะ เทพา นาทวี สะบ้าย้อย)
 -จะต้องมีภูมิลำเนาโดยต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านปัจจุบันในเขตพื้นที่จังหวัด ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และอำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงลา เป็นระยะเวลาต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร หรือ
 -ในกรณีที่ผู้สมัครสอบมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านปัจจุบันไม่ถึง 3 ปี ตามข้อ 4.3.1 ให้ถือพื้นที่ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเดิม ก่อนย้ายชื่อเข้าอยู่ในทะเบียนบ้านปัจจุบัน เป็นระยะเวลาต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 3 ปี เป็นภูมิลำเนาของผู้สมัคร หรือ
 -ในกรณีที่ผู้สมัครสอบมีชื่อยู่ในทะเบียนบ้านเดิม ตามข้อ 4.3.2 ไม่ถึง 3 ปี ให้ถือพื้นที่ที่ชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านรวมกันแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยระยะเวลาดังกล่าวจะต่อเนื่องกันหรือไม่ก็ได้ เป็นภูมิลำเนาของผู้สมัคร
 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 
 ผู้ที่มีความประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขันเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจหลักสูตรเร่งรัด ให้ซื้อระเบียบการและเอกสารการสมัครได้ตามสถานที่ที่ตำรวจภูธรภาค 9 ประกาศให้ทราบ โดยมีกำหนดการ ดังนี้
 
 1.ระเบียบการและเอกสารการสมัครชุดละ 100 บาท จำหน่ายตามวัน เวลา และสถานที่ ตำรวจภูธรภาค 9 จะประกาศให้ทราบ
 
 2.การรับสมัคร ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังนี้
 -วันที่ 26 มิถุนายน 2550 จนถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2550 ภาคเช้าเวลา 08.30-12.00 น. ภาคบ่าย เวลา 13.00-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 
 สถานที่รับสมัคร
 1.สายนักเรียนนายสิบตำรวจ ผู้สมัครใจดำรงตำแหน่งในสังกัดตำรวจภูธรภาค 9 ไม่จำกัดภูมิลำเนา (นสต.1) 300 อัตรา ซื้อใบสมัครและสมัครได้ที่กองบัญชาการศึกษา กรุงเทพฯ
 
 2.สายนักเรียนนายสิบตำรวจผู้มีภูมิลำเสาในพื้นที่ 7 จังหวัด ของตำรวจภูธรภาค 9 (นสต.2) จำนวน 300 อัตรา ซื้อใบสมัครและสมัครได้ที่ ตำรวจภูธรภาค 9 ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
 
 3.สายนักเรียนนายสิบตำรวจ ผู้มีภูมิลำเนาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา (จะนะ เทพา นาทวี สะบ้าย้อย) (นสต.3) จำนวน 438 อัตรา ซื้อใบสมัครและสมัครได้ที่ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 9 อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 (ดาวน์โหลดงานนี้พิมพ์ 30129012 แล้วส่ง SMS มาที่ 42644)  
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com