ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันอาทิตย์ที่ 17 พ.ย. 2562

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

กลาง


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
อบจ.ขอนแก่น รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครู ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 17 ก.ย.-5 ต.ค.50

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครู ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
 สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 -----------------------
 ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นมีความประสงค์จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและ
 แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โดยวิธีการสอบแข่งขัน จำนวน 67 อัตรา
 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
 พ.ศ. 2542 ประกอบกับ ข้อ 55 - 75 แห่งประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัด
 ขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 7
 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัด องค์การบริหาร
 ส่วนจังหวัดขอนแก่น จำนวน 67 อัตรา ตามรายละเอียด ดังนี้
 
 1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
 ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 67 อัตรา
 2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
 2.1 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามข้อ 6 ของประกาศ
 คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
 บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2545 ดังนี้
 (1) มีสัญชาติไทย
 (2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
 (3)เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
 ประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
 (4)ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง
 (5)ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ
 จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ ก.จ. ประกาศกำหนด ดังนี้
 1.โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
 2.วัณโรคในระยะอันตราย
 3.โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
 4.โรคติดยาเสพติดให้โทษ
 5.โรคพิษสุราเรื้อรัง
 (6)ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
 ตามมาตรฐานทั่วไป หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
 ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคล
 ส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น
 (7)ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม
 (8)ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
 (9)ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 (10)ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำ
 ความผิดอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุ
 โทษ
 (11)ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ
 หน่วยงานอื่นของรัฐ
 (12)ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัยตามมาตรฐาน
 ทั่วไป หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการองค์การ
 บริหารส่วนจังหวัด ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตาม
 กฎหมายอื่น
 (13)ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไป หรือ
 หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการองค์การบริหารส่วน
 จังหวัดตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น
 (14)ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
 2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
 1. มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางการศึกษา หรือทางอื่นที่
 ก.จ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
 2. มีใบประกอบวิชาชีพครู หรือใบรับรองสิทธิการประกอบวิชาชีพครูของคุรุสภา
 3. ต้องสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของกรมส่งเสริมการปกครอง
 ท้องถิ่น
 2.3 หน้าที่และความรับผิดชอบ
 ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาการ
 ผู้เรียน ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา โดยจะต้องผ่านการเตรียมความพร้อม
 และพัฒนาอย่างเข้มก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับ
 มอบหมาย
 2.4 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย
 วิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 2. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
 3. ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
 4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
 5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 
 3. อัตราที่จะบรรจุและแต่งตั้ง จำนวน 67 อัตรา อัตราเงินเดือนๆ ละ 7,630.-บาท
 รายละเอียดตำแหน่งและคุณวุฒิ ดังบัญชีแนบท้ายประกาศฉบับนี้
 
 4.กำหนดวัน เวลา สถานที่รับสมัคร
 ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ซื้อใบสมัครได้ที่กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การ
 บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 12 – 28 กันยายน 2550 (ในวันเวลาราชการ) ใบสมัครชุดละ 20 บาท
 และยื่นใบสมัครได้ที่ศาลา 25 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2550 ถึงวันที่ 5 ตุลาคม 2550
 โทรศัพท์/โทรสาร หมายเลข 0–43241–441 www.kkpao.org ในวันและเวลาราชการ
 5.เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันสมัคร
 ผู้ประสงค์จะสมัคร ต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมทั้งนำหลักฐานเอกสารฉบับจริงและ
 สำเนารับรองความถูกต้อง อย่างละ 1 ชุด มายื่นในวันสมัคร ดังต่อไปนี้
 -สำเนาวุฒิการศึกษา หรือหนังสือรับรอง หรือระเบียนแสดงผลการเรียน
 -สำเนาทะเบียนบ้าน
 -สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และใบรับรองผ่านการเกณฑ์ทหาร (ส.ด.9) (ถ้ามี)
 -ภาพถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน
 3 รูป (ถ่ายครั้งเดียวกัน) และถ่ายไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันสมัคร
 -ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม ตามที่คณะกรรมการกลางข้าราชการ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนดออกให้ไม่เกิน 1 เดือน (ฉบับจริง)
 -หลักฐานอื่น ๆ เช่น สำเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล สำเนาทะเบียนสมรส
 จำนวน 1 ชุด พร้อมต้นฉบับ เอกสารต้นฉบับที่นำมายื่นในการสมัคร เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจถูกต้องกับ
 สำเนาแล้วจะคืนต้นฉบับให้ในวันรับสมัครนั้น
 6.ค่าธรรมเนียมการสมัคร
 ผู้สมัครจะต้องเสียค่าธรรมเนียม ในอัตรา 200.- บาท (ค่าธรรมเนียมสอบจะไม่จ่าย
 คืนให้เมื่อได้ประกาศรายชื่อว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้าสอบแล้ว)
 7.การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน
 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ จะประกาศให้ทราบก่อนการดำเนินการสอบแข่งขัน ก่อนวันสอบ
 ไม่น้อยกว่า 10 วันทำการ โดยปิดประกาศไว้ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โทร. หมายเลข
 0–43241–441 www.kkpao.org ในวันและเวลาราชการ
 8.วิธีการสอบแข่งขัน
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จะทำการสอบตามหลักสูตรการสอบแข่งขันภาค ข. และ
 ภาค ค. (รายละเอียดการสอบแข่งขันตามบัญชีแนบท้าย) ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันกำหนดไว้ ดังนี้
 ภาค ข. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง กำหนดคะแนนเต็ม 200 คะแนน
 จัดสอบโดยให้ทดสอบความรู้ความสามารถในทางที่จะใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่โดยเฉพาะ ตามที่ระบุไว้ใน
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่งโดยวิธีสอบข้อเขียน
 ภาค ค. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนดคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยประเมินบุคคล
 เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการทำงาน ความสามารถ หรือทักษะ
 เฉพาะบุคคลในเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ลักษณะท่วงที วาจา อารมณ์ ทัศนคติ และบุคลิกภาพ
 อื่นๆ โดยวิธีการสัมภาษณ์ ซึ่งประกอบด้วย
 (1) ความรู้ของบุคคลในเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน
 (2) ความสามารถหรือทักษะเฉพาะของบุคคลในเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน
 (3) คุณลักษณะอื่น ๆ ของบุคคลซึ่งจำเป็นหรือเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน
 9. ประกาศ วัน เวลา และสถานที่สอบแข่งขัน
 วัน เวลา และสถานที่เลือกสรร จะประกาศให้ทราบก่อนดำเนินการสอบแข่งขันไม่น้อย
 กว่า 10 วันทำการ
 10. เกณฑ์การตัดสิน
 การตัดสินว่าผู้ใดผ่านการสอบแข่งขัน จะต้องได้คะแนนในแต่ละภาคไม่น้อยกว่าร้อยละ
 หกสิบ
 11.การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคข.
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขัน ภาคข.ได้
 ให้ทราบโดยทั่วกัน ภายใน 7 วัน หลังจากเสร็จสิ้นการสอบภาค ข. โดยจะปิดประกาศไว้ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์
 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หรือสามารถสอบถามได้ที่กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และ
 สำนักปลัดฯองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ถนนหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์/โทรสาร
 หมายเลข 0–43241–441, 0 – 4323 – 5143 หรือทางเว๊บไซด์ www.kkpao.org ในวันและเวลาราชการและ
 ให้ผู้ผ่านการสอบแข่งขันภาค ข. มาสอบภาค ค. ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2550
 ผลการสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง(ภาค ข.)จะเรียงลำดับที่จาก
 ผู้สอบได้จากคะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ ในกรณีที่ผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาค
 ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง(ภาค ข.)มากกว่าเป็นผู้อยู่ลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้
 ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง(ภาค ข.)เท่ากัน ให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ลำดับที่สูงกว่า
 สำหรับผู้ที่สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง(ภาค ข.) เป็นผู้มีสิทธิ์ในการสอบภาคอื่น
 ต่อไปได้
 12. การสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ให้เป็นไปตามประกาศองค์การบริหาร
 ส่วนจังหวัดขอนแก่น
 13.การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ให้ใช้ได้ไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันประกาศ
 ขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสอบแข่งขันอย่างเดียวกันนั้นอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขัน
 ได้ครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก
 14. การบรรจุและแต่งตั้ง
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นจะบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
 เป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นจากผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนั้น และมีคุณวุฒิตรงกันกับที่ผู้นั้น
 นำมาสมัครสอบแข่งขัน โดยจะเรียกบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เมื่อบรรจุแต่งตั้งครบ
 ตามจำนวนอัตราที่ว่างแล้ว หากภายหลังตำแหน่งดังกล่าวว่างลง อาจแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ที่อยู่ในลำดับ
 ดำรงตำแหน่งได้ แต่ต้องบรรจุและแต่งตั้งเรียงตามลำดับที่ที่สอบแข่งขันได้ ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจขององค์การ
 บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 
  http://www.kkpao.org/filebook/ประกาศรับสมัครครูผู้ ช่วยล่าสุด.pdf

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com