ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันจันทร์ที่ 19 ส.ค. 2562

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

กลาง


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
รับสมัครงาน ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกรุงเทพมหานคร    วันที่  12 กันยายน - 4 ตุลาคม 2550

การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นครูประจำศูนย์การ เรียนชุมชน
 สังกัดศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกรุงเทพมหานคร
  4
 
 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
 1.
  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
  จากสถาบันการศึกษาที่ ก.ค.รับรอง
 2. มีสัญชาติไทย
 3. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
  บริบูรณ์และไม่เกิน 45 ปี
  นับถึงวันรับสมัคร
 4.
 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
 5.
  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการ พนักงานราชการ
 หรือลูกจ้างของหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน
 6. มีร่างกายแข็งแรง
  ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาคจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
 ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน
  ไม่สมประกอบ
  หรือเป็นโรคติดต่อ ดังต่อไปนี้
 -
  โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฎอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม
 - วัณโรคในระยะอันตราย
  โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฎอาการ
  เป็นที่รังเกียจแก่สังคม
 โรคติดยาเสพติดให้โทษหรือพิษสุราเรื้อรัง
 7.
 ไม่เคยเป็นผู้ถูกสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
 พ.ศ.2542
  และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2542
  หรือตามกฎหมายอื่น
 8.
  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
 9.
  ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
 10. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 11.
  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุก
  โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก
 เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยไม่ประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 12.
  ไม่เคยเป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก
  ปลดออกหรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ
 13.
  ไม่เคยเป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออก
 เพราะกระทำผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครู
  หรือตามกฎหมายอื่น
 14.
  ไม่เป็นผู้เคยกระทำทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
 15. ไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์
  หรือสามเณร
  ในพระพุทธศาสนาหรือนักบวชในศาสนาอื่น ๆ
           
 หากปรากฎภายหลังว่าขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งในการสมัครจะตัดสิทธิการแต่งตั้ง
 
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  
 ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาและแนะแนวจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ทุกประเภทพร้อมทั้งให้บริการสื่อการเรียนการสอนแก่นักศึกษาและประชาชน
 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ
  และสายอาชีพ
 ส่งเสริมสนับสนุนอำนวยความสะดวกและประสานงานเครือข่าย
  หน่วยงานภาครัฐ เอกชน
 ชุมชน สถานประกอบการ
 และประชาชนให้เกิดความรู้ความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของศูนย์การเรียนชุมชน
 จัดกิจกรรมการเรียนรู้หรือกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต
  และงานอื่น ๆ
 ที่ได้รับมอบหมาย
  โดยปฏิบัติงานวันละไม่น้อยกว่า 8
  ชั่วโมงติดต่อกัน
 และสัปดาห์ละไม่น้อยกว่า 5
  วัน
 
 วัน เวลา และสถานที่สมัคร
   วันที่  12 กันยายน - 4 ตุลาคม 2550
   ระหว่างเวลา
 08.30 - 16.30 น.(เว้นวันหยุดราชการ)
 
 สถานที่รับสมัคร
    -
  ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตบางเขน  43/107
   ถ.รามอินทรา  
 แขวงท่าแร้ง  เขตบางเขน
  กทม. 10230 โทร. 0-2519-4303, 0-2519-3361
    -
  ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตมีนบุรี
   หน้าวัดพระยาสุเรนทร์
 เขตคลองสามวา  กทม. 10510 โทร.
  0-2914-4894
    -
  ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตหนองจอก  18/19-20
   ถ.เลียบวารี  
 แขวงกระทุ่มราย
   เขตหนองจอก  กทม. 10530  โทร. 0-2543-1695, 0-25432313
    -
  ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตดอนเมือง  36/44
   ซ.หนึ่งคอนโดมิเนียม  
 แขวงแจ้งวัฒนะ
   แขวงทุ่งสองห้อง  เขตหลักสี่  กทม. 10310
  โทร. 0-2573-8236
    -
  ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตบึงกุ่ม  248/33
   ซ.หมู่บ้านเปี่ยมสุข  
 แขวงคันนายาว  เขตคันนายาว
   กทม. 10240  โทร. 0-2704-8025, 0-27048208
    -
  ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตลาดกระบัง  780/6
  หมู่ 10 ถ.เจ้าคุณทหาร
   แขวงลำปลาทิว
   เขตลาดกระบัง กทม. 10520  โทร. 0-2360-6608-10
 
 การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
   5  ตุลาคม 2550 ณ
 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกรุงเทพมหานคร
  4
 และศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตที่ยื่นใบสมัคร
 
 วัน เวลา สถานที่คัดเลือก  8
   ตุลาคม 2550 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.
  เป็นต้นไป
 สถานที่สอบคัดเลือก ณ
 ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตที่สมัครและประสงค์เข้าปฏิบัติงาน
 
 การประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก
   ในวันที่ 9 ตุลาคม 2550 วัน
  เวลา
 รายงานตัวให้เข้าปฏิบัติงานจะแจ้งให้ทราบวันประกาศผลการคัดเลือก
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com