ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันจันทร์ที่ 19 ส.ค. 2562

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

way


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
กรมทรัพยากรทางทะเลฯ คัดม.3-ปริญญาตรี 17 อัตรา

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีความประสงคจะรับสมัครบ ุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในส่วนของราชการบริ ห ารส่วนกลาง กลุ่มงานที่รายงานตรงต่ออธิบดีสำนักงานเลขานุการก รม และกองแผนงาน โดยมีรายละเอียดดัง
 
  1.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน กลุ่มงานบริหารทั่วไป (2 อัตรา)
  -ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบัญชี พาณิชยศาสตร์
 
  2.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป (1 อัตรา)
  -ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางการบริหาร ทุกสาขา
  -มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
  -สามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้
 
  3.นิติกร กลุ่มงานบริหารทั่วไป (3 อัตรา)
  -ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางกฎหมาย
  -มีประสบการณ์การณ์การทำงานในตำแหน่งที่สมัคร
 
  4.เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มงานบริหารทั่วไป (1 อัตรา)
  -ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางเศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ และการจัดการ
  -มีประสบการณ์การณ์การทำงานในตำแหน่งที่สมัคร โดยมีหนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานจากผู้บังคับบัญชา
 
  5.เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (1 อัตรา)
  -ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านศิลปศาสตร์ รัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์
  -มีความรู้ภาษาอังกฤษดี (การฟัง การพูด การอ่าน การเขียนได้อย่างคล่องแคล่ว)
  -มีประสบการณ์การทำงานที่ใช้ภาษาอังกฤษมาก่อน
 
  6.เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (1 อัตรา)
  -ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ซึ่งได้ศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์ไม่ต่ำกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการอบรมจากสถาบันที่ NECTEC (ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ) หรือกระทรวงศึกษาธิการรับรองไม่น้อยกว่า 50 ชั่วโมง
  -มีประสบการณ์การณ์การทำงานในตำแหน่งที่สมัคร และได้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเขียนคำสั่งให้เครื่องจักรประมวลผลทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการเขียนคำสั่งให้เครื่องจักรประมวลผลทำงานจากสถาบันการศึกษา ส่วนราชการ หรือบริษัทมาแล้ว
 
  7.นักวิชาการสื่อสาร กลุ่มงานบริหารทั่วไป (1 อัตรา)
  -ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านระบบเสียงตามสาย ระบบโทรทัศน์วงจรปิด ระบบวิทยุสื่อสาร และอื่นใดที่ใช้ระบบไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เพื่องานด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
 
  8.นักวิชาการเผยแพร่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (1 อัตรา)
  -ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางนิเทศศาสตร์ หรือทางด้านศิลปะ
 
  9.เจ้าพนักงานสื่อสาร กลุ่มงานเทคนิค (1 อัตรา)
  -ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ หรือด้านการสื่อสาร
 
  10.นายช่างเขียนแบบ กลุ่มงานเทคนิค (1 อัตรา)
  -ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านการออกแบบ หรือการเขียนแบบ
 
  11.เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี กลุ่มงานบริการ (1 อัตรา)
  -ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ
  -มีประสบการณ์การณ์การทำงานในตำแหน่งที่สมัคร
 
  12.เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กลุ่มงานบริการ (1 อัตรา)
  -ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขา และสามารถปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ได้
  -มีประสบการณ์การณ์การทำงานในตำแหน่งที่สมัคร
 
  13.เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มงานบริการ (2 อัตรา)
  -ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ (ม.ศ.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ หรือ
  -ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขา
  -มีประสบการณ์การณ์การทำงานในตำแหน่งที่สมัคร  
 
  ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับ การเลือกสรร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ บริเวณห้องประชุม กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 4 กรมทรัพยากรทางทะเลและชา ยฝั่ง อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 1-9 ตุลาคม 2550 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้า เวลา 09.30-12.00 น. และภาคบาย เวลา 13.30-16.00 น. โดยสามารถยื่นใบสมัค รไดเพียงตําแหนงเดียว  

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com