ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 



หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันอาทิตย์ที่ 25 ส.ค. 2562

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

กลาง


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
จัดหางานจังหวัดตากรับสมัครบุคคลเลือกเป็นพนักงานราชการถึง 10 ตุลาคมนี้

ด้วยสำนักงานจัดหางานมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสร รเป็นพนักงานราชการทั่วไป
 ในตำแหน่ง
  นักวิชาการแรงงาน
  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 10  ตุลาคม
 2550 สนใจติดต่อได้ที่
   สำนักงานจัดหางานจังหวัดตาก  9/68
   ถนนมหาดไทยบำรุง
 ต.หนองหลวง อ.เมือง จ.ตาก
   โทร. 055-534639-70
 รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้
 
 
 
                                                                     ประกาศจังหวัดตาก
                                 เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
 ----------------------------------------
  ด้วยจังหวัดตาก  โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดตาก ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ  ประเภทพนักงานราชการทั่วไป  อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ   และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ    ลงวันที่   5   กุมภาพันธ์ 2547   และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน  และการคัดกรองอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่   5   กุมภาพันธ์   2547   จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียด    ดังต่อไปนี้
  1. ชื่อตำแหน่ง     กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
     ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน
     กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
 
 ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ  
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
 (1)  ปฏิบัติงานในลักษณะเช่นเดียวกับข้าราชการปฏิบัติในงานภารกิจหลัก ภารกิจรอง และ
                     ภารกิจสนับสนุน
 (2)  ปฏิบัติงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล หรือเป็นงานที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่มีระยะเวลา
                         เริ่มต้นและสิ้นสุดแน่นอน
 (3)  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรวบรวมและบันทึกข้อมูลบุคคลที่ต้องการมีงานทำ    การทดสอบ  
        ด้านจิตวิทยา เพื่อประเมินความสนใจ แนวถนัด ความสามารถ และบุคลิกภาพ ซึ่งจะเป็น      
        ข้อมูลประกอบในการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการศึกษาและการประกอบอาชีพ   การศึกษา
         รวบรวมข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน   และข้อมูลอาชีพ ตลอดจนภาวะเศรษฐกิจ เพื่อใช้
        เป็นฐานความรู้ในการให้บริการคำปรึกษาแนะแนวแก่ผู้มารับบริการ   การบริการ      
        แนะแนวอาชีพแก่นักเรียน   นักศึกษา    คนหางานเป็นรายบุคคล   หรือรายกลุ่มในด้าน
         ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน   ข้อมูลอาชีพในระบบ  ข้อมูลแหล่งฝึกอาชีพ แหล่งเงินทุน
          และตำแหน่งงานว่างในตลาดแรงงานให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ ความสนใจ
          และค่านิยมของบุคคล   ตลอดจนการให้คำปรึกษาแนะนำแก่กลุ่มเป้าหมายเป็นรายบุคคล
 
            /และรายกลุ่ม…
 -2-
 
        และรายกลุ่มต่าง ๆ  เกี่ยวกับปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคมละปัญหาทางอารมณ์  เพื่อให้      
       สามารถแก้ไขปัญหาของตนเอง  รวมทั้งการศึกษา   วิเคราะห์  วิจัย  และติดตามผล    
       ดำเนินงาน เพื่อประเมินทางเทคนิคที่ใช้ในการให้คำปรึกษาแนะนำ
 (4)  ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
        อัตราว่าง            1  อัตรา
          ค่าตอบแทน            9,160 .-    บาท/เดือน
          สิทธิประโยชน์  ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2527
          ระยะเวลาการจ้าง       11   เดือน  
   
  2.  คุณสมบัติทั่วไป   และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก
     คุณสมบัติทั่วไป
     (1)  มีสัญชาติไทย
     (2)  มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี
     (3)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
     (4)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ
             จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วย  
             ระเบียบข้าราชการพลเรือน
     (5)  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือ
            เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
     (6)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำ
             ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท
               หรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
      (7)  ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน
         
 หมายเหตุ         ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการ
 ส่วนท้องถิ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม
 ตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) มายื่นด้วย
 
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี  สาขาวิชา/ วิชาเอกจิตวิทยาการปรึกษาจิตวิทยาการแนะแนว จิตวิทยาการศึกษาและแนะแนว   จิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว   จิตวิทยาสังคม   จิตวิทยาการ-
 
         /.ให้บริการ…
 -3-
 
 ให้บริการแนะแนว จิตวิทยาชุมชน  จิตวิทยาองค์การและการแนะแนว จิตวิทยาการศึกษา  จิตวิทยาและการแนะแนว – การวัดผลการศึกษา จิตวิทยาและการแนะแนว – การศึกษานอกระบบ จิตวิทยาและการแนะแนว  บรรณารักษ์ศาสตร์  จิตวิทยาการปรึกษา   จิตวิทยาการบริการปรึกษาและแนะแนวจิตวิทยาคลินิกและชุมชน  จิตวิทยาพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
  3.  การรับสมัคร
      3.1  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
  ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดตาก ตั้งแต่บัดนี้   ถึงวันพุธที่   10    ตุลาคม   2550   ในวันและเวลาราชการ
 
      3.2  หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
 (1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด   1.5 x  2  นิ้ว   โดย
 ถ่ายไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)   จำนวน   3   รูป
      (2)  สำเนาแสดงผลการศึกษา    จำนวนอย่างละ   2   ฉบับ
      (3)  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
 (4) สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง)
 ใบเปลี่ยน-ชื่อ-นามสกุล  (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน)   อย่างละ  1   ฉบับ
 (5) กรณีเคยผ่านงานมาแล้วให้แนบหนังสือรับรองการผ่านงาน จำนวน 1 ฉบับ  
 
     ทั้งนี้   ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้อง  และลงชื่อกำกับไว้ด้วย
 
 3.3 เงื่อนไขในการรับสมัคร
             ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง  และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ   ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลทำให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัคร
 และการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น
 
  4.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  และกำหนดวัน  เวลา  สถานที่ในการสอบ
     จังหวัดตาก  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก  และกำหนดวัน เวลา     สถานที่ ในการในการสอบคัดเลือก   ในวันศุกร์  ที่  12   ตุลาคม    2550    ณ     สำนักงานจัดหางานจังหวัดตาก
 
  /5.  หลักเกณฑ์…
 
 -4-
 
 5.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
      ผู้สมัครต้อง   เข้าสอบคัดเลือกโดยวิธีสอบข้อเขียน  และสัมภาษณ์  ดังนี้
 
 สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน
 1.  ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง 100  คะแนน สอบข้อเขียน
 2. สัมภาษณ์ 100  คะแนน
 
  6.  เกณฑ์การตัดสิน   ผู้สอบคัดเลือกจะต้องได้คะแนนในการสอบในแต่ละหัวข้อ
 ไม่น้อยกว่าร้อยละ  60  
  7.  การประกาศรายชื่อ
     จังหวัดตาก  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรตามลำดับคะแนนสอบ  ณ  สำนักงานจัดหางานจังหวัด
 8.   การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
      ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทำสัญญาจ้างตามที่  สำนักงานจัดหางานจังหวัดตากกำหนด
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         



หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com