ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันพุธที่ 21 ส.ค. 2562

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

กลาง


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
โรงพยาบาลกำแพงแสน จ.นครปฐมรับสมัครบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ระหว่างวันที่ 1 - 12 ตุลาคม 2550

ประกาศโรงพยาบาลกำแพงแสน
 เรื่อง   การรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นจ้างลูกจ้างชั่วคราว  
 ด้วยงบประมาณ   ประเภทเงินบำรุง
 ประจำโรงพยาบาลกำแพงแสน   อำเภอกำแพงแสน   จังหวัดนครปฐม
 
  ด้วยโรงพยาบาลกำแพงแสน   อำเภอกำแพงแสน    จังหวัดนครปฐม   จะดำเนินการเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว   ด้วยเงินนอกงบประมาณ   ประเภทเงินบำรุง
 
 1. ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง
 1.1 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี       จำนวน  1   อัตรา     ค่าจ้างเดือนละ    7,630   บาท    
 1.2 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน  1   อัตรา   เงินเดือนตามวุฒิการศึกษา
 1.3 ตำแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้     จำนวน  1   อัตรา ค่าจ้างเดือนละ    5,360   บาท
 1.4 ตำแหน่งคนงาน     จำนวน  2   อัตรา   ค่าจ้างเดือนละ    5,360   บาท
 1.5 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล     จำนวน  1   อัตรา   ค่าจ้างเดือนละ    5,360   บาท
 
 2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้มีสิทธิ์
 1. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย   อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข    ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
 2. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
 3. ไม่เป็นผู้มีกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้     ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ    หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ  กพ.
 4. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ   หรือถูกสั่งให้พักราชการ    หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน   ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน   หรือกฎหมายอื่น
 5. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี   จนเป็นที่รังเกียจของสังคม
 6. ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมือง    หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
 7. ไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลาย
 8. ไม่เป็นผู้ต้องรับโทษจำคุก    โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำผิดทางอาญา   เว้นแต่โทษสำหรับความรับผิดชอบที่ได้กระทำโดยประมาท  หรือความผิดลหุโทษ
 9. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก   ปลดออก   หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ   หรือหน่วยงานรัฐ
 10. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก   ปลดออก   เพราะกระทำผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน     หรือตามกฎหมายอื่น
 11. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก   เพราะกระทำผิดวินัยกฎหมายว่าด้วยระเบียบ   ข้าราชการพลเรือน    หรือตามกฎหมายอื่น  
 12. ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
 
 13. ผู้สมัครรับการคัดเลือก   จะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตร  30  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน   พ.ศ.2535  (ตามระเบียบแนบท้ายประกาศนี้)
 
 2.1   คุณสมบัติเฉพาะ  ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
 1. สัญชาติไทย
 2. โสด
 3. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี  หรือทางอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
 4. สามารถเดินทาง – ไปกลับได้   (ไม่มีบ้านพักให้)
 2.2   คุณสมบัติเฉพาะ   ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์
 1. สัญชาติไทย
 2. เพศชาย    
 3. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี  หรือ  อนุปริญญา  ทางช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือทางอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้ได้
 4. มีความรู้ด้าน  Network  และ  Microsoft  Office
 5. อัตราเงินเดือนตามวุฒิการศึกษา
 6. ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 7. สามารถเดินทาง – ไปกลับได้   (ไม่มีบ้านพักให้)
 2.3   คุณสมบัติเฉพาะ   ตำแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้
 1. สัญชาติไทย
 2. เพศหญิง    อายุ   20 - 30    ปี
  3. วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ  มัธยมศึกษาปีที่ 6  (ม.6)
 4. สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้
 5.   มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษพออ่านออกเขียนได้
 6. สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลา  เสาร์ – อาทิตย์
 7. สามารถเดินทาง – ไปกลับได้   (ไม่มีบ้านพักให้)
 8. ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง
 2.4   คุณสมบัติเฉพาะ  ตำแหน่งคนงาน
 1. สัญชาติไทย
 2. เพศหญิง   อายุตั้งแต่  22  -  35    ปี
 3. วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ  ประถมศึกษาปีที่ 4  (ป.4)
 4. สามารถเดินทาง – ไปกลับได้   (ไม่มีบ้านพักให้)
 
 
 
 2.5   คุณสมบัติเฉพาะ  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
 1. สัญชาติไทย
 2. เพศชาย   อายุ  22 – 35   ปี
 3. วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช)  
  มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์พอสมควร
 4. สามารถเดินทาง – ไปกลับได้   (ไม่มีบ้านพักให้)
 
 3. หลักฐานและเอกสารที่นำมายื่นในวันสมัครสอบคัดเลือก
 ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้
 1.   รูปถ่ายหน้าตรง   ไม่สวมหมวก   และไม่ใส่แว่นตาสีดำ  ขนาด  3 x 4  ซม. หรือ 1 นิ้ว  
 ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน  1  ปี  (นับถึงวันปิดรับสมัคร)                     จำนวน     1    รูป
 2.   สำเนาทะเบียนบ้าน   บัตรประจำตัวประชาชน อย่างละ   1    ฉบับ
 3.    สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน     1    ฉบับ
 4.   ใบรับรองแพทย์   แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ.
 ซึ่งออกให้ไว้ไม่เกิน  1  เดือน จำนวน     1    ฉบับ
 5.   หลักฐานอื่นๆ  เช่น ใบทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุลฯลฯ  
 พร้อมด้วยสำเนา   (ถ้ามี) จำนวน     1    ฉบับ
 
 4. วัน   เวลา   และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
 ให้ผู้มีความประสงค์ขอใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลกำแพงแสน   อำเภอกำแพงแสน   จังหวัดนครปฐม  ตั้งแต่วันที่ 1 – 12  ตุลาคม  2550  ภาคเช้าเวลา  09.00 – 11.00 น.    ภาคบ่ายเวลา  13.30 – 15.00   น.
 
 5. กำหนดการสอบคัดเลือก
 5.1 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี  
 -   สอบคัดเลือกวันที่  15 ตุลาคม 2550   ตั้งแต่เวลา 13.30  น.  ณ  ห้องประชุม  1          โรงพยาบาลกำแพงแสน
 5.2 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์  
 -   สอบคัดเลือกวันที่  17 ตุลาคม 2550   ตั้งแต่เวลา 13.30  น.  ณ  ห้องประชุม  1          โรงพยาบาลกำแพงแสน
 5.3 ตำแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้  
  -   สอบคัดเลือกวันที่  16 ตุลาคม 2550   ตั้งแต่เวลา 13.30  น.  ณ  ห้องประชุม  1          โรงพยาบาลกำแพงแสน
 5.4 ตำแหน่งคนงาน  
  -   สอบคัดเลือกวันที่  18 ตุลาคม 2550   ตั้งแต่เวลา 13.30  น.  ณ  ห้องประชุม  1          โรงพยาบาลกำแพงแสน
 
 5.5 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
  -   สอบคัดเลือกวันที่  19 ตุลาคม 2550   ตั้งแต่เวลา 13.30  น.  ณ  ห้องประชุม  1          โรงพยาบาลกำแพงแสน
 
 6. ประกาศผลการสอบคัดเลือก
 
 6.1 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี  
  -   วันที่  17  ตุลาคม  2550   เวลา  13.30  น.  
 6.2 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์  
  -   วันที่  19  ตุลาคม  2550 เวลา  13.30  น.  
 6.3 ตำแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้  
  -   วันที่  18  ตุลาคม  2550 เวลา  13.30  น.  
 6.4 ตำแหน่งคนงาน  
  -   วันที่  22  ตุลาคม  2550 เวลา  13.30  น.  
 6.5 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  
  -   วันที่  22  ตุลาคม  2550 เวลา  13.30  น.  
 
 
  ประกาศ    ณ   วันที่    1   ตุลาคม    2550
                   นายสมชาย    เจนลาภวัฒนกุล
                                      ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงแสน
 
 สอบถามรายละเอียดได้ที่  โทรฯ      0 - 3428-1686 - 7   ต่อ  132   ในวันและเวลาราชการ
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com