ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันอาทิตย์ที่ 18 ส.ค. 2562

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

กลาง


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
โรงเรียนบ้านคำสว่าง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ถึง 22 ตุลาคมนี้


 โรงเรียนบ้านคำสว่าง
   ตำบลวังตามัว
   อำเภอเมืองนครพนม
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม
   เขต  1
 มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว
 สาขา/วิชาเอก  ทั่วไป  จำนวน
   1  อัตรา        เงินเดือน  7,630
   บาท
 เปิดรับสมัครตั้งแต่  
   วันที่  11 - 22  ตุลาคม  2550    ในวัน
  เวลาราชการ
 ที่
   กลุ่มการบริหารงานบุคคล  โรงเรียนบ้านคำสว่าง
 สนใจขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
 
 
 ประกาศโรงเรียนบ้านคำสว่าง
 เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน
 ..........................................................
  ด้วยโรงเรียนบ้านคำสว่าง  อำเภอเมืองนครพนม  ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน  ฉะนั้น  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร  โดยมีรายละเอียด  ดังต่อไปนี้
 1. ชื่อตำแหน่ง  และรายละเอียดการจ้างงาน
 ชื่อตำแหน่ง ครูผู้สอน
 ขอบข่ายของงานที่ต้องปฏิบัติ  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
 1. การจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย             โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
 2. การอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
 3. งานวิชาการของสถานศึกษา
 4. การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
 5. ให้คำแนะนำและแนะแนวการศึกษาและอาชีพผู้เรียน
 6. จัดทำแผนการสอนและแผนการจัดประสบการณ์ตามแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ
 7. จัดทำสื่อประกอบการเรียนการสอนและดำเนินการจัดประสบการณ์แก่ผู้เรียน
 8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 อัตราว่าง     1     อัตรา  (รายละเอียดตำแหน่งและคุณวุฒิที่รับสมัคร  ตามบัญชีแนบท้ายประกาศ)
 ค่าตอบแทน 7,630    บาท/เดือน
 ระยะเวลาจ้าง ตั้งแต่วันทำสัญญา  ถึงวันที่  30  กันยายน  2551
 2.  คุณสมบัติทั่วไป  และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
  2.1  คุณสมบัติทั่วไป
  1.  มีสัญชาติไทย  
  2.  มีอายุไม่ต่ำกว่า  18  ปีบริบูรณ์
  3.  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
  4.  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
  5.  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง  กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
  6.  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก  เพราะกระทำความผิดทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
  7.  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
  หมายเหตุ   ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง ของส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น  และจะต้องนำใบรับรองแพทย์  ซึ่งออกให้ไม่เกิน  1  เดือน  และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ  ก.ค.ศ.  ว่าด้วยโรค  พ.ศ.  2549  มายื่นด้วย
 2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 ตำแหน่งครูผู้สอน
 1. เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา  30  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  2547
 2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีทางการศึกษา  หรือทางอื่นที่  ก.ค.หรือ  ก.ค.ศ.  รับรองและกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 3. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
 
 3.  การรับสมัคร
  3.1  วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร
 ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร  ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มการบริหารงานบุคคล  โรงเรียนบ้านคำสว่าง  อำเภอเมืองนครพนม    ตั้งแต่วันที่  11  ตุลาคม  2550  ถึงวันที่  22  ตุลาคม  2550 ในวันและเวลาราชการ  โดยผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร
  3.2  หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
 1.  รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ  ขนาด  1.5  x  2  นิ้ว  โดยถ่ายไม่เกิน  1  ปี  (นับถึงวันปิดรับสมัคร)  จำนวน   3   รูป
        2.  สำเนาแสดงผลการศึกษา  ได้แก่  ประกาศนียบัตรหรือปริญญาบัตรและระเบียนแสดงผลการเรียนหรือใบแสดงผลการเรียน  (Tran – Script)  ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร  จำนวนอย่างละ  1  ฉบับ  โดยจะต้องสำเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร  คือ  วันที่  22  ตุลาคม  2550
            ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้  ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้  โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา  และวันที่ที่รับสมัครอนุมัติประกาศนียบัตรหรือปริญญาบัตร  ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
        3.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  และสำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวนอย่างละ  1  ฉบับ
        4.  สำเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี)  เช่น  ใบสำคัญการสมรส  (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง)  ใบเปลี่ยน ชื่อตัว – ชื่อสกุล  (ในกรณีชื่อตัวหรือชื่อสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน)   อย่างละ  1  ฉบับ
        5.  กรณีที่มีประสบการณ์ในการทำงานต้องมีหนังสือรับรองการผ่านงาน  จำนวน  1  ฉบับ
        6.  สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือสำเนาหนังสือรับรองสิทธิ
 หรือสำเนาใบเสร็จรับเงินค่าขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  จำนวน  1  ฉบับ
            ทั้งนี้  ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย
  3.3  ค่าธรรมเนียมสอบ
  ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบสำหรับตำแหน่งที่สมัครสอบ  คนละ   200   บาท                เมื่อสมัครสอบแล้วค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้  เว้นแต่ในกรณีที่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง  แต่ทั้งนี้  จะต้องดำเนินการขอคืนก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ
  3.4  เงื่อนไขในการรับสมัคร
  ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็น                ผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง  และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร  พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน  ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร  ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่รับสมัครสอบ อันมีผลทำให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว  ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น  และโรงเรียนบ้านคำสว่าง  จะไม่คืนค่าธรรมเนียม               ในการสมัครสอบด้วย
 
 4.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ  และกำหนดวัน  เวลา  สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
  โรงเรียนบ้านคำสว่าง  อำเภอเมืองนครพนม  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ  และกำหนดวัน  เวลา  สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ  ภายในวันที่  24  ตุลาคม  2550   ณ  โรงเรียนบ้านคำสว่าง  
 
 
 
 5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
  ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ  และด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะ  ดังนี้
 
 สมรรถนะ วิธีการประเมิน
 ภาค  ก   ความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
 (50   คะแนน)
 1.  ความรู้ด้านวิชาการศึกษาและความรู้ที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน
      -  หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
      -  การจัดกระบวนการเรียนรู้
      -  สื่อและนวัตกรรมการศึกษา
      -  การวัดและประเมินผลการศึกษา
 2.  ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
      -  สังคม  เศรษฐกิจ การเมืองและเหตุการณ์ปัจจุบัน
      -  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
      -  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546
      -  พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2546
      -  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
 
 สอบข้อเขียน
 ภาค  ข  ประเมินความเหมาะสมของบุคคล
          การประเมินความเหมาะสมของบุคคลให้เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว  มีบุคลิกภาพ  มีความริเริ่มสร้างสรรค์และปฏิภาณไหวพริบ  
 มีความรับผิดชอบและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ
 สอบสัมภาษณ์
 
 6.  วัน  เวลา  และสถานที่เข้ารับการประเมินสมรรถนะ
  วัน  เวลา  และสถานที่เข้ารับการประเมินสมรรถนะ  (ทดสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์)  ในวันที่  27  ตุลาคม 2550  ตั้งแต่เวลา  09.00  น.  เป็นต้นไป  สำหรับสถานที่เข้ารับการประเมินสมรรถนะ  จะประกาศให้ทราบพร้อมกับประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร
 
 7.  เกณฑ์การตัดสิน
  การตัดสินถือเป็นเด็ดขาดจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้  ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้
 7.1 ได้คะแนนรวม  ภาค  ก  และภาค  ข  ไม่ต่ำกว่าร้อยละ  60
 7.2 การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้
 
 การจัดลำดับที่ผู้ผ่านการเลือกสรรได้  ให้เรียงลำดับจากผู้ได้คะแนนรวมทุกภาคจากมากไป
 หาน้อย  ในกรณีที่ได้คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้ที่ได้คะแนนภาค  ก  มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับสูงกว่า  ถ้ายังคง            ได้คะแนนเท่ากันอีก  ให้ผู้ที่สมัครที่อยู่ลำดับที่ก่อนอยู่ในลำดับที่สูงกว่า
 
 8.  การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
  โรงเรียนบ้านคำสว่าง    จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับคะแนนสอบ                      ณ  โรงเรียนบ้านคำสว่าง  โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวเป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบกำหนด  1  ปี  นับแต่วันขึ้นบัญชี  หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่  แล้วแต่กรณี
 
 9.  การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
  ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทำสัญญาจ้างตามที่โรงเรียนบ้านคำสว่างกำหนด
 
  ประกาศ ณ วันที่  8   เดือนตุลาคม  พ.ศ.  2550
 
 
            วิรุฬห์    รัตนวิรุฬห์
        (นายวิรุฬห์    รัตนวิรุฬห์)
 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำสว่าง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 กำหนดการดำเนินการเพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน
 โรงเรียนบ้านคำสว่าง  ตำบลวังตามัว  อำเภอเมืองนครพนม
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม  เขต  1
 แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านคำสว่าง  ประกาศ  ณ  วันที่  8  เดือนตุลาคม  พ.ศ.  2550
 ...........................................
 
 ประกาศรับสมัคร ภายในวันที่  8  ตุลาคม  2550
 รับสมัคร ระหว่างวันที่  11 – 22  ตุลาคม  2550
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ภายในวันที่  24  ตุลาคม  2550
 ประเมินสมรรถนะ ในวันที่  27  ตุลาคม  2550
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ภายในวันที่  29  ตุลาคม  2550
 
 
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com