ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันศุกร์ที่ 23 ส.ค. 2562

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

กลาง


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์   38   จังหวัดระนอง รับสมัครครูผู้สอน 22-25 ตุลาคมนี้

ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์   38   จังหวัดระนอง
 เรื่อง   รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน
 ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬.............................................................................................
 
 ด้วยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์   38   จังหวัดระนอง  จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนครั้งที่  2  ปีงบประมาณ  2551   เพื่อให้การดำเนินการคัดเลือกดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยอาศัยอำนาจตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ด่วนมาก  ที่ ศธ  04009/3876  ลงวันที่   15  มีนาคม   2547   จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนรายละเอียดดังนี้
 1.  ตำแหน่งที่ดำเนินการคัดเลือก
  รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน  ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน  จำนวนปรากฏตามรายละเอียดตำแหน่งและคุณวุฒิแนบท้ายประกาศนี้
 2.  คุณสมบัติของผู้สมัครคัดเลือก
  2.1   ผู้สมัครมีคุณสมบัติทั่วไป  ตามมาตรา  23  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู  พ.ศ.  2523
  2.2  เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
 3.  วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร
  ผู้ประสงค์สมัครเข้าร่วมการคัดเลือกให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่  ฝ่ายบุคลากร โรงเรียนราชประชานุเคราะห์   38  จังหวัดระนอง  ตั้งแต่วันที่  22  -25  ตุลาคม  พ.ศ.  2550   ในวันเวลาราชการ
 4.  เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในวันรับสมัครคัดเลือก
  4.1  หนังสือรับรอง  หรือวุฒิ  หรือปริญญาบัตร  หรือระเบียบแสดงผลการเรียนซึ่งระบุ  สาขาวิชาตรงตามประกาศรับสมัครพร้อมสำเนาเอกสารดังกล่าวจำนวน  1  ฉบับ
  4.2  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก  และไม่ใส่แว่นตาดำขนาด  1 x 1.5  นิ้ว  ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน  6   เดือน  และถ่ายครั้งเดียวกันจำนวน   2   รูป
  4.3   ใบประกอบวิชาชำครู  หรือเอกสารการยื่นขอทะเบียนประกอบวิชาชีพครู  พร้อมสำเนา  1  ฉบับ
  4.4  บัตรประชาชน  พร้อมสำเนา  1  ฉบับ
  4.5  ใบรับรองแพทย์
  4.6  หลักฐานอื่น ๆ  เช่น  หนังสือสำคัญเปลี่ยนชื่อ   ชื่อสกุล  ทะเบียนสมรสถ้ามี
 5.   การยื่นใบสมัคร
  5.1   ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  และกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน  และรับรองสำเนาถูกต้องพร้อมลงชื่อกำกับเอกสารและหลักฐานทุกฉบับที่นำมายื่นสมัครเข้ารับการคัดเลือก
  5.2   ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ ที่สามารถติดต่อได้  ทางจดหมายลงทะเบียนหรือโทรศัพท์
  5.3  ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อไว้ในใบสมัครต่อหน้าเจ้าหน้าที่สมัคร
 6.   การประกาศชื่อผู้มีสิทธิรับการคัดเลือก
  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมการคัดเลือกภายในวันที่  26  ตุลาคม  พ.ศ.  2550  ณ  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์   38  จังหวัดระนอง
 7.  วิธีการคัดเลือก
  7.1  ประเมินคุณลักษณะของบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งโดยการสอบสัมภาษณ์  ซึ่งพิจารณาจากประวัติส่วนตัว  การศึกษา  ประวัติการทำงาน  บุคลิกภาพ  ความรู้  เจตคติ  ความคิด  ฯลฯ   คะแนนเต็ม  100  คะแนน
 8.  วัน  เวลา  สถานที่สอบ  
  จะทำการสอบประเมินคุณลักษณะ  โดยการสอบสัมภาษณ์ในวันที่  26  ตุลาคม  พ.ศ.  2550  เวลา  8.30 น.  เป็นต้นไป  ณ  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์   38   จังหวัดระนอง
 9.   เกณฑ์การตัดสิน  
 จะต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ  60   ของคะแนนเต็ม  100  คะแนน  การได้คะแนนเท่ากับจะให้ผู้ในลำดับก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
 
 
 10.  การประกาศ  
  จะประกาศผลรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเรียงลำดับคะแนนจากผู้ได้รับคะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ  แยกตามคุณวุฒิวิชาเอกในวันที่   26  ตุลาคม  2550
 11.  การสั่งจ้าง
  ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการสั่งจ้างตามลำดับในบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกตามวิชาเอกที่โรงเรียนต้องการตามบัญชีแนบท้าย
 12.  เงื่อนไขในการจ้าง  ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
  12.1   ลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูรายเดือนจะได้รับอัตราจ้างรายเดือน  เดือนละ  7,630  บาท
  12.2   การสั่งจ้างไม่ผูกพันธุ์  การบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการครู  หรือพนักงานราชการทั่วไป
  12.3   ไม่มีการเลื่อนขั้นอัตราค่าจ้าง
  12.4  สัญญาจ้างจะสิ้นสุดตามวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  หรือผู้ได้รับการสั่งจ้างลาออกก่อนสัญญาสิ้นสุดลงหรือไม่ปฏิบัติตามสัญญา
 
 ประกาศ   ณ   วันที่  15  ตุลาคม  พ.ศ.  2550
 
 
 (นายพรเทพ   แป้นเพชร)
 ผู้อำนวยการโรงเรียนละอุ่นวิทยา
 ปฏิบัติหน้าที่   ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์   38   จังหวัดระนอง
 
 
 บัญชีรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง  กลุ่มวิชาและสาขาวิชาเอก  
 แนบท้ายประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูรายเดือน
 สังกัด  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์   38   จังหวัดระนอง
 --------------------------------------------------------------------------------------------------
 ปริญญาตรีทางการศึกษา
 1.  กลุ่มวิชาภาษาไทย   2 ตำแหน่ง
 2.  ภาษาอังกฤษ   2  ตำแหน่ง
 3.  คณิตศาสตร์   1 ตำแหน่ง
 4.  ประถมศึกษา   1 ตำแหน่ง
 5.  นาฎศิลป์   1  ตำแหน่ง
 เงินเดือน 7,630  บาท
 
 
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com