ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันพฤหัสบดีที่ 22 ส.ค. 2562

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

กลาง


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดรับสมัคร เข้ารับราชการ วุฒิป.ตรี-โท 8 อัตรา ถึงวันที่ 1 พ.ย.50


 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดรับสมัคร เข้ารับราชการ วุฒิป.ตรี-โท 8 อัตรา
 
 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการคลัง 4 และตำแหน่งนิติกร 4 ดังนี้
 
 1. ตำแหน่งนักวิชาการคลัง 4 อัตรา เงินเดือน 9,320 บาท
 - ต้องคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535
 - วุฒิปริญญาโท หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางพาณิชยการ บัญชี เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การคลัง หรือทางอื่น ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
 - ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ของสำนักงาน ก.พ.
 
 2. ตำแหน่งนิติกร 4 อัตราเงินเดือน 9,320 บาท
 - ต้องคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535
 - วุฒิปริญญาโท หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางกฎหมาย หรือทางอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
 
 ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานคณะกรรมการการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (ชั้น 6 อาคาร 3) ถ.พระรามที่ 6 เขตพญาไท กทม.โทร.0 2298 5880-9 ต่อ 6642, 6643 ตั้งแต่บัดนี้เป็นตนไปจนกว่าจะสามารถบรรจุได้ครบทุกตำแหน่ง ในวันและเวลาราชการ โดยมีขั้นตอนดังนี้
 ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบตำแหน่งละ 100 บาท
 
 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
 - รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1.5*2 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 - สำเนาปริญญาบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียน อย่างละ 2 ฉบับ
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านจำนวนอย่าละ 1 ฉบับ
 - สำเนาหลักฐานการสอบผ่านภาค ก. และภาค ข. ของสำนักงาน ก.พ. จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
 - สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล อย่างละ 1 ฉบับ
 ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่าสำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วย
 หมายเหตุ ผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการจะต้องนำใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) มายื่นด้วย
 ขณะเดียวกัน สำนักคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว โดยมีรายละเอียดดังนี้
 3. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 3 อัตรา
 3.1 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (Programming) 2 อัตรา ค่าตอบแทน 7.630 บาท ระยะเวลาการจ้าง 1 ปี
 - วุฒิปริญญาตรี ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือทางอื่นที่ ก.พ. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
 3.2 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (Network) 1 อัตรา ค่ตอบแทน 7,630 บาท
 - วุฒิปริญญาตรี ทางวิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering) วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)
 4. ตำแหน่งนักบัญชี 2 อัตรา ค่าตอบแทน 7,630 บาท ระยะเวลาการจ้าง 1 ปี
 - วุฒิปริญญาตรี ทางด้านบัญชี (Accounting) หรือทางอื่นที่ ก.พ. รับรองเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
 5. ตำแหน่งนักวิชาการคลัง ค่าตอบแทน 9,320 บาท ระยะเวลาการจ้าง 1 ปี
 - วุฒิปริญญาโท ทางพาณิชยศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การเงิน การคลัง
 ขอและยื่นใบสมัคร ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2550 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยมีขั้นตอนดังนี้
 1. เข้าไปที่เว็บไซต์  หัวข้อ ''รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว'' หรือ http://www.job.sepo.go.th/
 2. กรอกใบสมัคร โดยกรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วนปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด ระบบจะออกเลขประจำตัวสอบและแบบฟอร์มการชำระเงินผ่านเคาร์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทยให้โดยอัตโนมัติ
 3. ให้พิมพ์ใบสมัครแบบฟอร์มการชำระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จำนวน 2 แผ่น หรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้นให้ทำการบันทึกลงแผ่น Floppy Disk เพื่อพิมพ์ในภายหลัง
 3.1 ในกรณีเกิดความผิดพลาด หรือไม่สามารถพิมพ์ใบสมัครหรือบันทึกข้อมูลลงใน Floppy Disk ได้ ผู้สมัครสอบสามารถเข้าไปพิมพ์ใบสมัครหรือบันทึกข้อมูลลงในแผ่น Floppy Disk ใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูล ในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้
 3.2 นำแบบฟอร์มการชำระเงินผ่านเคาร์เตอร์ บจม.ธนาคารกรุงไทย ไปชำระเงินค่าสมัครสอบที่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2550 ภายในเวลาทำการของธนาคาร ทั้งนี้ การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำระค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบแล้ว
 3.3 ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ จำนวน 130 บาท ประกอบไปด้วย
 - ค่าธรรมเนียมสอบ จำนวน 100 บาท
 - ค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต จำนวน 30 บาท (อัตราเงินเดือนกันทั่วประเทศ)
 เมื่อสมัครสอบและชำระค่าธรรมเนียมสอบตามข้อ 3.3 แล้วจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 3.4 ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ต ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1.5*2 นิ้ว พร้อมทั้งลงลายมือชื่อในใบสมัครสอบให้ครบถ้วน แล้วให้นำมายื่นในวันสอบ
 
 หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์
 http://www.sepo.go.th/
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com