ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันเสาร์ที่ 17 ส.ค. 2562

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

nu


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
กรมยุทธศึกษาทหารบก รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็นนายทหารชั้นประทวนสายงานสัสดี จำนวน 200 อัตรา 12-21 ธ.ค. 50 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

กรมยุทธศึกษาทหารบก รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็นนายทหารชั้น ประทวนสายงานสัสดี (12-21 ธ.ค.50 ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
 กองทัพบก มีความประสงค์จะรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นสิบตรีประจำการในสายงานสัสดีของกองทัพบก เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเสมียนสัสดีอำเภอ และจังหวัด ทั่วราชอาณาจักร จำนวน 200 อัตรา โดยจะบรรจุในเดือน เมษายน พ.ศ.2551 จำนวน 100 อัตรา และเดือนตุลาคม พ.ศ.2551 จำนวน 100 อัตรา โดยมีรายละเอียด
 
 คุณสมบัติของผู้สมัคร
 1.เพศชาย อายุ ระหว่าง 18-30 ปี บริบูรณ์ (เกิดปี พ.ศ. 2520-2532)
 2.เป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 หรืออย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
 2.1 สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ตั้งแต่ชั้นปีที่ 3 โดยได้ขึ้นทะเบียนนำปลดเป็นทหารกองหนุนแล้ว (ไม่รับสมัครบุคคลที่อยู่ระหว่างการนำปลดหรือขึ้นทะเบียนกองประจำการและนำปลด)
 2.2 เข้ารับราชการทหารกองประจำการจนครบกำหนดและปลดเป็นทหารกองหนุนแล้ว
 3.สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า หรือสูงกว่า (ไม่รับสมัครผู้ที่รอผลการศึกษา)
 4.เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497
 5.มีสัญชาติไทยและบิดา มารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตรหรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดอยู่แล้ว มารดาจะไม่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้
 6.ไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการบรรจุเข้ารับราชการทหาร
 7.มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะแก่การเป็นทหาร ไม่เป็นโรคหรือสภาพร่างกายและจิตใจ ซึ่งไม่สามารถรับราชการทหารได้ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 76 (พ.ศ.2540) ออกตามความในมาตราแห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497 โดยมีความสูงตั้งแต่ 160 ซม. ขึ้นไป มีขนาดรอบตัวตั้งแต่ 76 ซม. ขึ้นไป ในเวลาหายใจออกและมีน้ำหนักตัวตั้งแต่ 48 กก. ขึ้นไป
 8.ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงามไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สิ้นล้นพ้นตัวหรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษา
 9.ไม่อยู่ในสมณเพศ
 10.ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญาและไม่เคยต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาของศาล ในคดีอาญายกเว้นแต่ความผิดฐานประมาทหรือลหุโทษ
 11.ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างพักราชการเนื่องจากความผิด หรือหนีราชการ
 12.ไม่เป็นผู้เคยถูกให้ออกจากราชการเพราะความผิดหรือมีมลทินหรือมัวหมอง
 13.ไม่เคยทุจริตในการสมัครสอบหรือการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนทหารหรือเข้ารับราชการมาก่อน
 14.ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดหรือสารเคมีเสพติดให้โทษหรือมีประวัติคดีอาญาข้อหาเกี่ยวกับยาเสพติด
 15.เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 16.ต้องผ่านการทดสอบร่างกายตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกกำหนด
 หลักฐานการสมัคร
 1.วุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่าผู้สำเร็จหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
 2.บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนา
 3.หนังสือสำคัญทหารกองหนุนประเภทที่ 1 (แบบ สด.8)
 4.สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครสอบ บิดา, มารดา จำนวน 1 ฉบับ กรณีบิดาหรือมารดาถึงแก่กรรมแล้วแต่กรณี ให้อำเภอ/เขต ออกหนังสือรับรองสถานที่เกิดว่าเกิด ณ ตำบล อำเภอ จังหวัดใดของประเทศไทย หรือมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด หรือใช้ทะเบียนบ้านเดิมของ บิดา มารดา ที่ระบุสัญชาติของ ปู่ ย่า ตา ยาย ว่าเป็นสัญชาติไทย
 5.หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) พร้อมสำเนาจำนวน 1 ฉบับ
 การจำหน่ายระเบียบการและใบสมัคร
 1.จำหน่ายทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม-30 พฤศจิกายน 2550 โดยส่งธนาณัติสั่งจ่ายไปรษณีย์ดุสิต ในนามพันเอกธนากร ทองศุข กรมยุทธศึกษาทหารบก ถนนเทอดดำริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 ราคารวมค่าจัดส่งทางไปรษณีย์ ชุดละ 130 บาท วงเล็บมุมซอง “สายงานสัสดี” พร้อมชื่อและที่อยู่ ที่ชัดเจน (ไม่รับสมัครทางไปรษณีย์)
 2.จำหน่ายระเบียบการและใบสมัคร ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก ชุดละ 100 บาท
 -ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน-11 ธันวาคม 2550 เว้นวันหยุดราชการ
 -ตั้งแต่วันที่ 12- 21 ธันวาคม 2550 ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 3.2 เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ วันที่ 12 - 21 ธันวาคม 2550 เวลา 08.30-16.30 น. ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ค่าสมัครสอบ 50 บาท
 3.3 สอบคัดเลือกภาควิชาการ วันอาทิตย์ที่ 27 ม.ค.51 เวลา 09.00 น. ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2 (บางนา)
 3.4 ประกาศผลสอบภาควิชาการ วันที่ 1 ก.พ.51 เวลา 08.30 น. ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก หรือตรวจผลสอบทาง www.atc-rta.com
 3.5 ตรวจโรค และทดสอบจิตเวช วันที่ 11 - 12 ก.พ. 2551 ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
 3.6 สัมภาษณ์และทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ณ สนามกีฬากองทัพบก วันที่ 13 ก.พ.51
 3.7 ทดสอบการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ วันที่ 14 ก.พ.51 เวลา 0700 ณ กรมการทหารสื่อสาร สะพานแดง กทม.
 3.8 ประกาศผลสอบขั้นสุดท้าย วันที่ 26 ก.พ.51 เวลา 08.30 น. ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก หรือตรวจผลสอบทาง www.atc-rta.com
 3.9 รายงานตัว เลือกหน่วยบรรจุ ณ หน่วยบัญชาการกำลังสำรอง กทม. วันที่ 29 ก.พ.51 เวลา 07.30
 ผู้สนใจจะสมัคร สอบเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนสายงานสัสดี สอบถามรายละเอียดได้ที่ กรมยุทธศึกษาทหารบก 41 ถนนเทอดดำริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมฯ 10300 โทร.0-2241-4068-9 ต่อ 89120, 89121, 89122, 89123, 89129, 89130 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 กองสนับสนุน กรมยุทธศึกษาทหารบก ถ.เทอดดำริ เขตดุสิต กรุงเทพฯ ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
 โทรศัพท์ : 0-2241-3663, 0-2241-3656, 0-2241-0621

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com