ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันพฤหัสบดีที่ 22 ส.ค. 2562

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

nu


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
สำนักงานจัดหางาน จังหวัดกำแพงเพชร รับสมัครงาน ถึง 11 พ.ย.50 นี้


 สำนักงานจัดหางาน จังหวัดกำแพงเพชร ขอส่งประกาศ เรื่อง รับสมัค รคนพิการ เพื่อจ้างเหมาทำงาน
 
  คนพิการเพื่อจ้างเหมาทำงานตามโครงการส่งเสริมคนพิการมีงานทำ
 
  ในหน่วยงานภาครัฐ
 
 รายละเอียดดังนี้
 
 ประกาศสำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร
 เรื่อง  รับสมัครคนพิการเพื่อจ้างเหมาทำงานตามโครงการส่งเสริมคนพิการมีงานทำในหน่วยงานภาครัฐ
 --------------------------------------------
  ด้วยสำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร ประสงค์จะรับสมัครคนพิการเพื่อจ้างเหมาทำงานตามโครงการส่งเสริมคนพิการมีงานทำในหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ 2551 โดยมีวัตถุประสงค์
 1. เพื่อส่งเสริมให้คนพิการได้มีโอกาสทำงานในภาครัฐ
 2. เพื่อให้ภาครัฐเป็นหน่วยงานตัวอย่างในการจ้างคนพิการ ซึ่งเป็นการแสดงถึงความตั้งใจจริงของรัฐบาลที่จะให้การสนับสนุนคนพิการให้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียมกับผู้อื่นและเป็นแบบอย่างให้กับภาคเอกชน
 3. เพื่อให้คนพิการได้ทำหน้าที่ช่วยเหลือส่งเสริมการประกอบอาชีพและจัดหางานให้กับคนพิการด้วยกันเอง  จะสามารถเข้าใจความต้องการของคนพิการได้ดี ส่งผลให้คนพิการได้ประกอบอาชีพที่ตรงกับความถนัดและมีโอกาสมีงานทำมากขึ้น
 4. เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ที่ให้หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจรับคนพิการเข้าทำงาน เช่นเดียวกับภาคเอกชน
 จึงประกาศรับสมัครคนพิการเพื่อคัดเลือก   โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
        รายละเอียดการจ้างเหมา
 กรมการจัดหางานมีภารกิจในการให้บริการจัดหางาน รวมถึงการให้บริการจัดหางานกับคนพิการด้วย   จึงจ้างคนพิการปฏิบัติงานในสำนักงาน   ช่วยปฏิบัติงานในสำนักงานและช่วยเจ้าหน้าที่จัดหางานให้กับคนพิการ เนื่องจากอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ในสำนักงานมีขีดจำกัด และต้องปฏิบัติหน้าที่จัดหางานให้กับกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม ทั้งบุคคลทั่วไป นักเรียน นักศึกษา ทหารที่กำลังจะปลดประจำการ ผู้พ้นโทษ ชาวเขา  คนพิการ และต้องออกไปปฏิบัติงานนอกสำนักงาน เช่น จัดกิจกรรมตามสกถาบันการศึกษาต่าง ๆ ประชุมผู้นำท้องถิ่น ให้บริการจัดหางานเคลื่อนที่ตามชุมชนและพื้นที่ห่างไกล  การให้คนพิการมาช่วยจัดหางานให้คนพิการด้วยกัน จะทำให้เข้าใจคนพิการด้วยกันดี และคนพิการมีโอกาสที่จะได้งานทำที่ตรงกับความถนัดเพิ่มขึ้น
 อัตราว่าง                       1  อัตรา
 ค่าจ้างเหมาเดือนละ 7,630.-    บาท
               ระยะเวลาการจ้างประมาณ        11     เดือน  
               ตั้งแต่วันที่  15 พฤศจิกายน  2550   ถึงเดือนกันยายน  2551
 
 1. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะ สำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการ
 คัดเลือก
                                                                                                      / คุณสมบัติทั่วไป…
 
 
 
  - 2
 
 คุณสมบัติทั่วไป
 (1) มีสัญชาติไทย  / พิการ
 (2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี
 (3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 (4) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิด
 ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
 (5) ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
        คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
        มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี มีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ที่สามารถปฏิบัติงานให้บริการจัดหางานแก่คนพิการด้วยระบบสารสนเทศการจัดหางานในประเทศของกรมการจัดหางาน
 และให้คำปรึกษาแนะแนวการประกอบอาชีพแก่คนพิการรวมถึงการติดตามผลการบรรจุงานคนพิการ
         2.  การรับสมัคร
 2.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
          ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร   ตั้งแต่วันที่ 1 – 10  พฤศจิกายน 2550  ในวัน เวลาราชการ
 2.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
 (1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด1.5X2 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน
          1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
 (2) สำเนาแสดงผลการศึกษา จำนวนอย่างละ 2 ฉบับ
 (3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวนอย่างละ 1  ฉบับ
 (4) สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-
 นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน)  อย่างละ 1 ฉบับ
 (5) สำเนาบัตรประตัวผู้พิการ (ถ้ามี)  จำนวน  1  ฉบับ
 ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับ
 ไว้ด้วย
        3.  เงื่อนไขในการรับสมัคร
 ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็น
 ผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก รายละเอียดต่าง ๆ    ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน  ในกรณีที่มีความ
 ผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัคร
 เข้ารับการคัดเลือก อันมีผลทำให้ผู้สมัครฯไม่มีสิทธิ ฯ  ตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัคร
 และการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น                
                                                                                                                                     / 4. การประกาศ
 
 - 3 -
  4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่
                    ในการประเมินสมรรถนะ
 สำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร จะประเมินสมรรถนะ  ในวันที่  13  พฤศจิกายน  2550
  ณ    สำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร
 
  5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
    ผู้สมัครต้อง ได้รับการประเมินสมรรถนะ และด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะ
 สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน
 1.ความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์
      MS.Word /  Excel และPowerpoint) 100 ทดสอบตัวอย่างงาน
 2.สัมภาษณ์ 100
 
 
 
  6. เกณฑ์การตัดสิน  ผู้สอบคัดเลือกจะต้องได้คะแนนในการสอบในแต่ละหัวข้อไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  ขึ้นบัญชีไว้ 1 ปี นับจากวันประกาศผลการคัดเลือก
  7. การประกาศรายชื่อ
  สำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามลำดับคะแนนสอบ ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร   ในวันที่  14  พฤศจิกายน  2550
  8. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก
  ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทำสัญญาจ้างตามที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชรกำหนด
 
  ประกาศ ณ  วันที่     27  ตุลาคม    พ.ศ.  2550
 
      (นางเสาวภา    พรเกิด)
 จัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 

เรียงลำดับคำตอบโดย ให้ความคิดเห็นแรกอยู่หน้าแรก ให้ความคิดเห็นล่าสุดอยู่หน้าแรก

ความคิดเห็นที่ 1

off
แจ้งลบ
2 พ.ย. 2550
7:46:55 AM น.
แก้ไข เรื่องวันที่รับสมัครเป็น
 รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 – 10  พฤศจิกายน 2550  ในวัน เวลาราชการ
 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com