ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันเสาร์ที่ 21 ก.ย. 2562

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

ทีมงาน


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
ศูนย์พันธุวิศวกรรมฯ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานหลายอัตรา

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ มีความประสงค์จะ รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้
 
 1.นักวิเคราะห์โครงการ (วิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์)
 -เพศหญิง/ชาย อายุระหว่าง 25-35 ปี
 -จบการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป ด้านวิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยา ชีวเคมี พันธุศาสตร์โมเลกุล เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์การแพทย์ เภสัชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 -มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ด้านวิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
 -มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์โครงการ ติดตามความก้าวหน้าตามแผนงาน และเสนอแนะแนวทางแก้ไขและแผนงานในอนาคตที่เหมาะสมได้
 -มีความสามารถในการติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีขั้นสูง
 -หากสามารถวางแผนการพัฒนาเทคโนโลยีและงบประมาณ การประเมินผล และ/หรือการบริหารจัดการโครงการจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 -สามารถริเริ่มการจัดทำข้อมูล มีทักษะในการค้นคว้าข้อมูล และสามารถนำเสนองานผลงานที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบได้
 -มีความรับผิดชอบและมีภาวะผู้นำสูง
 -มีความสามารถในการประสานงาน สื่อสารเป็นอย่างดี
 -มีทักษะในการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล มีความคิดเชิงระบบ
 -มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) และการใช้คอมพิวเตอร์ในระดับดีมาก
 
 2.นักวิเคราะห์โครงการ (วิทยาศาสตร์การแพทย์)
 -เพศหญิง/ชาย อายุระหว่าง 25-35 ปี
 -จบการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป ด้านวิทยาศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยา ชีวเคมี พันธุศาสตร์โมเลกุล เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์การแพทย์ เภสัชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 -มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
 -มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์โครงการ ติดตามความก้าวหน้าตามแผนงาน และเสนอแนะแนวทางแก้ไขและแผนงานในอนาคตที่เหมาะสมได้
 -มีความสามารถในการติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีขั้นสูง
 -หากสามารถวางแผนการพัฒนาเทคโนโลยีและงบประมาณ การประเมินผล และ/หรือการบริหารจัดการโครงการจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 -สามารถริเริ่มการจัดทำข้อมูล มีทักษะในการค้นคว้าข้อมูล และสามารถนำเสนองานผลงานที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบได้
 -มีความรับผิดชอบและมีภาวะผู้นำสูง
 -มีความสามารถในการประสานงาน สื่อสารเป็นอย่างดี
 -มีทักษะในการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล มีความคิดเชิงระบบ
 -มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) และการใช้คอมพิวเตอร์ในระดับดีมาก
 
 3.เจ้าหน้าที่สารสนเทศ (หน่วยฝึกอบรม)
 -เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 -จบการศึกษาระดับปริญญาตรี-โท ไม่จำกัดสาขา (หากมีพื้นฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 -มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดีมาก ทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน
 -สามารถสรุปและเขียนรายงานทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้
 -สนใจและรักการทำงานในลักษณะงานบริการ มี service mind และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
 -มีทักษะในการติดต่อประสานงาน
 -มีวินัยในการทำงาน และมีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
 -สามารถใช้โปรแกรม MS office ได้ดี
 
 4.นักวิเคราะห์โครงการ (Platform Technology)
 -เพศหญิง/ชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 -จบการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป สาขา เทคโนโลยีชีวภาพ ชีวเคมี ชีวสารสนเทศ ชีววิทยาโมเลกุล พันธุศาสตร์ จุลชีววิทยา หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่มีพื้นฐานความรู้ด้านจีโนมเทคโนโลยี ดีเอ็นเอเทคโนโลยี
 -มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผลงาน เกี่ยวกับโครงการด้านจีโนมเทคโนโลยี ดีเอ็นเอเทคโนโลยี
 -มีความสามารถในการฟัง ประมวลผล และเขียนสรุปประเด็น รายงานต่าง ๆ หรือบทความวิชาการ
 -มีทักษะการคิดที่เป็นระบบ เป็นเหตุเป็นผล
 -มีทักษะในการสื่อสาร และการประสานงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
 -มีทักษะในการบริหารและติดตามโครงการ/กิจกรรมได้เป็นอย่างดี
 -มีความรับผิดชอบ มีความตั้งใจ และมุ่งมั่นในการทำงานเพื่อเป้าหมายส่วนรวม
 -มีความสนใจ ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการด้านเทคโนโลยีชีวภาพสม่ำเสมอ
 -มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี (ฟัง พูด อ่าน เขียน) และใช้โปรแกรม MS Office ได้
 
 5.ผู้ช่วยนักวิจัย (Protein-Ligand Lab)
 -เพศหญิง/ชาย อายุระหว่าง 24-30 ปี
 -จบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาชีวเคมี ชีววิทยา หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 -มีประสบการณ์ 1-2 ปีด้าน Protein expression and preparation
 -มีความรู้เกี่ยวกับ Use of unix commands and protein structure knowledge
 
 6.ผู้ช่วยนักวิจัย (ห้องปฏิบัติการ Information System)
 -เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 22-30 ปี
 -จบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขา Bioinformatics, Computer Science, Computer Engineering หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 -มีความรู้หรือประสบการณ์ทางด้าน Programming in Bioinformatics
 -มีความสามารถและพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ทั้งทางชีววิทยาและอัลกอริธึม
 
 ผู้สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายพร้อมเอกสารประกอบการสมัครได้ที่ ห้อง 106 งานสรรหาและคัดเลือก ฝ่ายบริการธุรกรรมบุคคล สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เลขที่ 111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 โทร.0-2564-7000 ต่อ 1141 (รัตน์นที) หรือติดต่อสมัครที่ www.nstda.or.th และ www.biotec.or.th Email : ratnatee@nstda.or.th
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com