ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันศุกร์ที่ 23 ส.ค. 2562

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

วิยุดา


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
คณะอนุกรรมการจัดส่งผู้ฝึกงานคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นรับผ ู้ฝึกอบรม ร่วม 100 คน ตั้งแต่บัดนี้- 16 พฤษภาคม 2551

คณะอนุกรรมการจัดส่งผู้ฝึกงานคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น รั บสมัครคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อจัดส่งไปฝึกงานในประเทศญี่ ปุ่น โดยผ่านองค์กร IMM ปี 2551 ครั้งที่ 4 ร่วม 100 คน มีรายล ะเอียดดังต่อไปนี้
 
 1. คุณลักษณะอาชีพและประเภทงาน
 
 IMM ญี่ปุ่นจะแจ้งลักษณะประเภทงาน และจำนวนผู้ฝึกงานที่ต้องการในแต่ละรุ่นตามความประสงค์ ของสถานประกอบการต่าง ๆ ในประเทศญี่ปุ่นที่ต้องการรับผู้ฝึกงานไทยเพื่อให้กรมการจัดหางานพิจารณา ดำเนินการคัดเลือกตามบันทึกความเข้าใจข้อตกลงระหว่างกรมการจัดหางาน กับสมาคมพัฒนาแรงงานระดับนานาชาติสำหรับสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก ประเทศญี่ปุ่น
 
 2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
 
 1) เพศชาย อายุ 20 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 25 ปี ณ วันรับสมัคร
 
 2) สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสาขาเครื่องกล (ช่างยนต์) สาขาเครื่องกลและซ่อมบำรุง (ช่างกลโรงงาน) สาขาวิชาโลหการ (ช่างเชื่อม) สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (ช่างไฟฟ้าช่างอิเล็ก ทรอนิกส์) และสาขาวิชาช่างก่อสร้าง (ยกเว้นสาขาวิชาสถาปัตยกรรม สาขาวิชาเคหภัณฑ์ สาขาวิชาช่างโยธา และสาขาวิชาสำรวจ)
 
 3) ความสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร น้ำหนักได้สัดส่วนกับส่วนสูง สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์
 
 4) พ้นภาระการรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับเกณฑ์ทหารแล้ว ณ วันรับสมัคร
 
 5) ไม่มีรอยสัก หรือความผิดปรกติทางร่างกาย
 
 6) ไม่มีความประพฤติเสียหาย และไม่เคยมีรายงานประวัติอาชญากรรม
 
 7) ไม่เคยเป็นผู้ไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่นมาก่อน หรือเป็นผู้ต้องห้ามในการเข้าประเทศญี่ปุ่น
 
 8) ไม่เคยเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกและถูกตัดสิทธิออกจากฝึกอบรมก่อนเดินทางไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น
 
 9) สายตาปรกติ (ไม่ใสˆแว่นตา) และตาไม่บอดสี
 
 10) สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามข้อ 4 อันอาจเกิดขึ้นในช่วงระหว่างการฝึกอบรมในประเทศไทยและระหว่างการฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น
 
 3. ระยะเวลาฝึกงานและค่าตอบแทนที่จะได้รับ
 
 3.1 IMM ญี่ปุ่น จะจ่ายค่าโดยสารเครื่องบินไป-กลับ (กรุงเทพฯ-โตเกียว-กรุงเทพฯ)
 
 3.2 IMM ญี่ปุ่น กำหนดระยะเวลาฝึกงานสูงสุด 3 ปี โดยผู้ฝึกงานจะต้องฝึกงานกับสถานประกอบการที่รับผู้ฝึกงานที่ IMM จัดให้เท่านั้น โดยได้ค่าตอบแทนระหว่างฝึกงาน ดังนี้
 
 1) ในปีแรก (เดือนที่ 1 ถึงเดือนที่ 12) ผู้ฝึกงาน แต่ละคนจะได้รับเบี้ยเลี้ยง เดือนละ 80,000 เยน และสถานประกอบการที่รับผู้ฝึกงานจะจัดเตรียมที่พัก การประกันภัย ค่าพาหนะระหว่างที่พักกับสถานที่ฝึกงาน และสาธารณูปโภคต่าง ๆ ไว้ให้
 
 2) ในปีที่ 2 และปีที่ 3 (เดือนที่ 13 ถึงเดือนที่ 36) ผู้ฝึกงานทางเทคนิคจะฝึกงานภายใต้สัญญาจ้างตามกฎหมายแรงงานของญี่ปุ่น (ได้รับค่าจ้างไม่น้อยกว่า อัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่กฎหมายญี่ปุ่นกำหนด) ระหว่างผู้ฝึกงานกับสถานประกอบการ แต่ผู้ฝึกงานจะต้องรับผิดชอบค่าที่พักและค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ เอง
 
 3) ผู้ฝึกงานที่สำเร็จการฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นครบ 3 ปี จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการฝึกงาน และจะได้รับเงินพิเศษจำนวน 600,000 เยน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อประกอบอาชีพเมื่อเดินทางกลับประเทศไทย
 
 3.3 IMM ญี่ปุ่นจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนค่าเบี้ยประกันภัยผู้ฝึกงาน
 
 4. ค่าใช้จ่ายที่ผู้ฝึกงานรับผิดชอบ
 
 1) ค่าโดยสารในระหว่างการฝึกอบรมก่อนเดินทาง
 2) ค่าตรวจสุขภาพก่อนเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น
 3) ค่าจัดทำหนังสือเดินทาง
 4) ค่าวีซ่า
 5) ค่าเบี้ยประกัน และภาษีในช่วงปีที่ 2 และ 3 ตามที่กฎหมายญี่ปุ่นกำหนด
 6) ค่าอาหารระหว่างการฝึกงาน ตั้งแต่เดินทางถึงประเทศญี่ปุ่น
 7) ค่าใช้จ่ายส่วนตัวระหว่างเดือนแรกในประเทศญี่ปุ่น
 
 5. การรับสมัคร
 
 ให้ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนสมัครด้วยตนเอง ณ ฝ่ายพิจารณาการไปทำงานตามระบบ IMM ประเทศญี่ปุ่น สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ อาคารสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 3 ชั้น 8 บริเวณกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพมหานคร และสำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2551 ทั้งนี้ ผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมหรือค่าสมัครใด ๆ ทั้งสิ้น
 
 6. หลักฐานและเอกสารที่จะต้องยื่นในการสมัคร
 
 1) ใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น
 2) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 3) บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน หลักฐาน การศึกษาตามข้อ 2(2) และหลักฐานการพ้นภาระการรับราชการทหาร (สด.8, สด.43) หนังสือสำคัญประจำตัว แสดงวิทยฐานะ (รด.3, รด.5) หนังสือรับรองครบกำหนด ปลดปล่อยเป็นทหารกองหนุน พร้อมสำเนาอย่างละ 1 ฉบับ โดยเอกสารต้องถ่ายสำเนาเป็นกระดาษขนาด เอ 4 และผู้สมัครลงลายมือชื่อรับรองสำเนาทุกฉบับ
 4) ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าสุขภาพแข็งแรง สายตาปรกติและตาไม่บอดสี
 5) ประวัติส่วนตัว
 6) ใบผ่านงาน (ถ้ามี)
 
 ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบว่าผู้สมัครคนใดขาดคุณสมบัติตามข้อ 2 จะถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติการเข้าร่วมโครงการทันที
 
 7. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2551 ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 3 บริเวณกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพ มหานคร และสำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด และ เว็บไซต์ www.overseas.doe.go.th และ www.doe.go.th
  www.overseas.doe.go.th www.doe.go.th

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com