ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันศุกร์ที่ 23 ส.ค. 2562

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

วิยุดา


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
กองทัพเรือ บรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการกลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตร ตั้งแต่วันที่ 6-13 มิถุนายน 2551  

กองทัพเรือ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อสอบแข่งข ันเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตร ประจำ ปี 2551 โดยมีรายละเอียดดังนี้
 
 คุณวุฒิสาขาวิชาที่เปิดรับสมัครระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 1.เพศชาย/หญิง จำนวน 4 อัตรา ได้แก่
 1.1 สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (1 อัตรา)
 1.2 สาขาคณิตศาสตร์ (1 อัตรา)
 1.3 สาขาภาษาอังกฤษ (2 อัตรา)
 2.เพศชาย สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา
 
 คุณสมบัติของผู้สมัคร
 1.มีคุณวุฒิสาขาวิชาตรงตามที่ประกาศรับสมัคร หรือสำนักงาน ก.พ.รับรองว่าเทียบเท่ากับคุณวุฒิสาขาวิชาดังกล่าว
 2.ผู้สมัครสาขาตามข้อ 1.2 และ 1.3 จะต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ และหลักสูตรอักษรศาสตร์ หรือมนุษยศาสตร์ หรือศิลปศาสตร์ หรือศึกษาศาสตร์ หรือครุศาสตร์ ในสาขาภาษาอังกฤษ
 3.มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร (เกิดตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2516-13 มิถุนายน 2533)
 4.มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด และบิดามารดามีสัญชาติไทยโดยกำเนิด ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดแล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้
 5.เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
 6.มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหาร เพศชายต้องมีส่วนสูงตั้งแต่ 160 ซม.ขึ้นไป รอบอกไม่น้อยกว่า 76 ซม. เพศหญิงต้องมีส่วนสูงตั้งแต่ 150 ซม.ขึ้นไป
 
 การจำหน่ายระเบียบการและการรับสมัคร
 
 1.จำหน่ายระเบียบการพร้อมใบสมัคร ในราคาชุดละ 100 บาท ตั้งแต่วันที่ 2-13 มิถุนายน 2551 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ตามสถานที่ต่าง ๆ ดังนี้
 
 -กรมกำลังพลทหารเรือ ถ.วังเดิม แขวงวัดอรุณพระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600 โทร.0-2475-5355
 -ร้านค้าสวัสดิการทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ถ.อิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ โทร.0-2475-5427, 0-2475-5429 และ 0-2475-5505
 -ฐานทัพเรือสัตหีบ ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 ที่กิจการห้องเย็น โทร.0-3870-0265 และที่กิจการอาคารรับรอง โทร.0-3843-8844 และ 0-3843-7962
 
 2.สมัครด้วยตนเองที่ ห้องประชุมร้านค้าสวัสดิการทหารเรือ บริเวณชั้น 3 อาคารนันทสวัสดิการ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ถ.อิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 ตั้งแต่วันที่ 6-13 มิถุนายน 2551 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โทร.0-2475-3176 และ 0-2475-4671  
 
 กองทัพเรือ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบแข่งขันเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตร ประจำปี 2550 จำนวน 10 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้
 
 คุณวุฒิสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร
 1.ระดับปริญญาตรี เพศชาย/หญิง ได้แก่
 -สาขาวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน 1 อัตรา
 -สาขาทันตแพทยศาสตร์ และมีวุฒิบัตรสาขาเอ็นโดดอนท์ จำนวน 2 อัตรา
 -สาขาแพทยศาสตร์
 -มีวุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบประสาท จำนวน 1 อัตรา
 -มีวุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป จำนวน 2 อัตรา
 -มีวุฒิบัตรสาขารังสีวิทยา จำนวน 2 อัตรา
 -มีวุฒิบัตรสาขาจักษุวิทยา จำนวน 1 อัตรา
 -มีวุฒิบัตรสาขาวิทยากายวิภาค/พยาธิวิทยาคลินิก จำนวน 1 อัตรา
 2.ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาที่สำนักงาน ก.พ.รับรอง หรือสถานศึกษาในต่างประเทศที่กระทรวงกลาโหมยินยอมให้บรรจุเข้ารับราชการได้
 คุณสมบัติของผู้สมัคร
 1.มีคุณวุฒิสาขาวิชาตรงตามที่ประกาศรับสมัคร หรือสำนักงาน ก.พ.รับรองว่าเทียบเท่ากับคุณวุฒิสาขาวิชาดังกล่าว
 2.มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันรับสมัคร (เกิดตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2515-15 มิถุนายน 2532)
 3.มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด และบิดามารดามีสัญชาติไทยโดยกำเนิด ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดแล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้
 4.เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
 5.มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหาร เพศชาย ต้องมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 ซม. รอบอกไม่น้อยกว่า 76 ซม. เพศหญิงต้องมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 ซม.
 6.ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายพิการ ทุพพลภาพ หรือมีโรคซึ่งไม่สามารถจะรับราชการทหารได้ หรือไม่เป็นบุคคลพวกที่ 2, 3 และ 4 ตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
 7.ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม
 8.ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษาของศาล
 9.ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกให้ออกจากราชการ เพราะมีความผิดหรือมีมลทินหรือมัวหมอง
 10.ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างพักราชการ
 11.ไม่เป็นผู้ที่เคยต้องโทษจำคุก ตามคำพิพากษาของศาลในคดีอาญา ยกเว้นความผิดฐานประมาท หรือลหุโทษ
 12.ไม่เคยทุจริตในการสมัคร หรือการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนทหารมาก่อน
 13.ไม่เป็นผู้ที่จะต้องรับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ประจำปี 2550
 14.ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือสารเคมีเสพติดให้โทษ หรือมีประวัติคดีอาญาในข้อหาเกี่ยวกับยาเสพติด
 15.ไม่อยู่ในสมณเพศ
 16.ข้าราชการหรือลูกจ้างที่จะสมัครสอบ จะต้องได้รับอนุญาตและรับรองความประพฤติจากหัวหน้าส่วนราชการต้นสังกัด หากเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างในสังกัดกองทัพเรือ คุณวุฒิสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาจะต้องได้รับอนุมัติจากกองทัพเรือให้ไปศึกษาต่อ หรือสำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาก่อน ที่จะบรรจุเข้ารับราชการ ต้องได้รับอนุมัติจากกองทัพเรือ ให้ดำเนินการหมายประวัติรับราชการเพิ่มเติมเรียบร้อยแล้ว ก่อนวันปิดรับสมัคร
 
 การจำหน่ายระเบียบการและการรับสมัคร
 1.จำหน่ายระเบียบการพร้อมใบสมัคร ในราคาชุดละ 100 บาท ตั้งแต่วันที่ 1-15 มิถุนายน 2550 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ตามสถานที่ต่าง ๆ ดังนี้
 
 -กรมกำลังพลทหารเรือ ถ.วังเดิม แขวงวัดอรุณพระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ โทร.0-2475-5355
 -ร้านค้าสวัสดิการทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ถ.อิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ โทร.0-2475-5427
 -ฐานทัพเรือสัตหีบ ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 ที่กิจการห้องเย็น โทร.0-3870-0265 และที่กิจการอาคารรับรอง โทร.0-3843-8844 และ 0-3843-7962
 
 2.สมัครด้วยตนเองที่ บริเวณศูนย์สรรพสินค้า ชั้น 3 อาคารนันทสวัสดิการ ฐานทัพเรือ-กรุงเทพ ถ.อิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 8-15 มิถุนายน 2550 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โทร.0-2475-5427
 
 ผู้มีความประสงค์จะสมัครสอบสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกจัดหากำลังพล กองการกำลังพล กรมกำลังพลทหารเรือ โทร.0-2475-3176 และ 0-2475-4671 ในวันและเวลาราชการ
 
 
 
 
     
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com