ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันอังคารที่ 24 เม.ย. 2561

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

วิยุดา


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก รับพนักงาน 15 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้- 31 พฤษภาคม 2551

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) เป ิดรับสมัครบุคลากรร่วมงานในตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้ รายละเอียดต่อ ไปนี้
 
 1. ผู้จัดการแผนกการเงิน
 - วุฒิปริญญาตรี/โท ในสาขาบัญชีและการเงิน หรือทางด้านบริหาร มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานอย่างน้อย 5 ปี
 - มีความรู้ทางด้านการบริหารทางการเงิน
 - มีประสบการณ์ในบริษัทชั้นนำ หรือตลาดหลักทรัพย์
 
 2. พนักงานบัญชี
 - วุฒิปริญญาตรี ทางด้านบัญชี ใช้ Microsoft Office ได้
 - มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี
 - มีความรอบรู้ในบัญชีภาษีอากร และบัญชีการเงินค่อนข้างดี
 
 3. นิติกร
 - วุฒิปริญญาตรี/โท สาขานิติศาสตร์
 - มีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 - มีประสบการณ์ในงานนิติกรรมสัญญาต่าง ๆ
 - มีความรู้เชี่ยวชาญกฎหมาย พ.ร.พ.มหาชน จำกัด พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายธุรกิจอื่น ๆ
 - มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท
 - สามารถติดต่อหน่วยงานราชการเพื่อขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง รวมทั้งขอใบอนุญาตต่าง ๆ ทั้งใน กทม.และต่างจังหวัด
 
 4. พนักงานสารสนเทศ (ศูนย์ฯ ฉะเชิงเทรา-ชลบุรี)
 - วุฒิปริญญาตรี/โท บริหารธุรกิจทั่วไป วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ หรือที่เกี่ยวข้อง
 - มีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 - มีประสบการณ์ในการติดต่อสื่อสาร มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 - มีความรู้และประสบการณ์ด้านงานบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำ ระบบท่อน้ำ ระบบไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องมือวัด
 - มีความรู้ด้านการซ่อมบำรุงและบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
 
 5. พนักงานระบบคุณภาพ
 - วุฒิปริญญาตรี ด้าน วศ.บ. วิศวกรรรมศาสตร์ สิ่งแวดล้อม สุขาภิบาล วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมการสาธารณสุขศาสตร์
 - ความมีประสบการณ์ด้าน QMS หรือ EMS Internal Auditor ไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือมีประสบการณ์การบริหารระบบคุณภาพ หรือระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในตำแหน่ง QMR ไม่น้อยกว่า 2 ปี สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี ควรมีผลสอบ TOEFL, IELTS หรือเทียบเท่า
 - สอบผ่านหลักสูตรผู้ตรวจสอบระบบคุณภาพ หรือสิ่งแวดล้อมม
 - มีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
 
 6. วิศวกรชลศาสตร์
 - วุฒิปริญญาตรี/โท วิศวกรรมศาสตรื สาขาโยธา ชลประทานทรัพยากรน้ำ หรือที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
 - มีประสบการณ์ด้านการออกแบบรายละเอียดเกี่ยวกับแหล่งน้ำ หรือการบริหารทรัพยากรน้ำ
 - สามารใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
 
 7. นักตรวจสอบ 2 อัตรา
 - วุฒิปริญญาโท การบริหารธุรกิจ การเงิน การบัญชี เศรษฐศาสตร์ การกำกับดูแลกิจการ
 - มีประสบการณ์ในการทำงานไม่น้อยกว่า 3 ปี
 - ควรได้รับประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในสากล (CIA)
 - ควรมีความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารคุณภาพ ISO 9000 และ ISO 14000
 - สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี ควรมีผลสอบ TOEFL, IELTS หรือเทียบเท่า มีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
 
 8. วิศวกรไฟฟ้า
 - วุฒิปริญญาตรี/โท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า
 - มีประสบการณ์มากกว่า 2 ปี ในเรื่องขอการออกแบบ หรือโครงการที่เกี่ยวกับระบบไฟฟ้า หรือที่เกี่ยวข้อง อาทิ ระบบการเดินไฟ หรือแสงไฟ และระบบเตือนภัยภายในอาคาร เป็นต้น
 - มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
 
 9. วิศวกร
 - วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล ไฟฟ้า หรืออุตสาหการ มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 2 ปี และมีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (กว.)
 - มีความรู้ทางด้านระบบควบคุม/ ประเมินและแบบศูนย์รวม หรือประสบการณ์ด้านการบริหารโครงการ วิเคราะห์โครงการ และการลงทุน
 - สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม MS2007 AutoCAD และ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 
 10. ผู้จัดการแผนกโครงการต่างประเทศ
 - วุฒิปริญญาตรี/โท วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ หรือที่เกี่ยวข้อง
 - มีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 5 ปี
 - มีประสบการณ์ทางด้านการบริหารจัดการและวิเคราะห์โครงการ
 - มีทักษะทางด้านการเขียน สนทนาภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์
 - ควรมีผลสอบ TOEFL, IELTS หรือเทียบเท่า (จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)
 
 11. นักวิเคราะห์โครงการ 2 อัตรา
 - วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ หรือที่เกี่ยวข้อง
 - มีประสบการณ์อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 - มีประสบการณ์ทางด้านการบริหาร และวิเคราะห์โครงการ
 - มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์
 
 12. พนักงานประสานงาน
 - วุฒิปริญญาตรี การบริหาร การจัดการ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 - มีประสบการณ์ในด้านการประสานงานกับบุคคลภายในและภายนอกองค์กร
 - มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูปได้
 
 13. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ
 - วุฒิปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัย หรือที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ในด้านการบริหารความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
 - ผ่านการอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ
 - มีภาวะความเป็นผู้นำ และมีความสามารถติดต่อสื่อสารระหว่างพนักงานและผู้บังคับบัญชาภายในองค์กร
 - สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้
 
 ผู้สนใจสามารถสมัครงานได้ทาง APPLT FOR JOB SEND MAIL TO:HR@EASTWATER.COM หรือสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.eastwater.co.th/default2.asp รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2551
  http://www.eastwater.co.th/default2.asp

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com