ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันศุกร์ที่ 20 ก.ย. 2562

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

วิยุดา


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ฯ  รับเจ้าหน้าที่ 7 อัตรา

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ฯ  รับเจ้าหน้าที่ 7 อัตรา ดังรายละเอ ียดต่อไปนี้
 
 ตำแหน่งที่รับสมัคร
 
       1.ผู้ประสานงาน(ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์)
 -เพศชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 -วุฒิปริญญาโท หรือสูงกว่า สาขาอักษรศาสตร์ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ มนุษยศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 -มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ
 -สามารถใช้ภาษาอังกฤษในระดับดีมาก
 -สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office เช่น Word, Excel, and Power Point และ Internet
 
       2.เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ (ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
 -เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 22-35 ปี
 -วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 -มีประสบการณ์ 2 ปี ด้าน เครื่องแม่ข่ายเว็บระบบ MS Windows และ Linux
 -สามารถใช้งานซอฟต์แวร์ในกลุ่ม Open Source ได้ทั้งระบบปฏิบัติการ ระบบการจัดการเว็บไซต์ Application Software การจัดการฐานข้อมูลในกลุ่ม Open Source เช่น MySQL MS Access
 -สามารถเขียนเว็บโปรแกรมมิ่งหรือปรับแต่งเว็บโปรแกรมมิ่งได้
 -สามารถดูแลระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายทั้งแบบมีสายและไร้สาย ซ่อม ตรวจสอบปัญหาและแก้ไขในระดับเบื้องต้น
 -สามารถเขียนแผนปฏิบัติงาน เป็นวิทยากร เขียนเอกสาร คู่มือ ตำราได้
 
       3.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์)
 -เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 30-35 ปี
 -วุฒิปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ มนุษยศาสตร์ บริหารธุรกิจ นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 -มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี เกี่ยวกับการบริหารจัดการงานทั่วไป การจัดทำฐานข้อมูล การเขียนและบันทึกรายงานการประชุม
 -มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เช่น MS Office, Internet และสามารถใช้ภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ได้ในระดับดี
 
       4.วิศวกร (สถาบันพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์)
 -เพศชาย อายุ 22-29 ปี
 -วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล Mechatronics หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 -มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 1-2 ปี ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยคอมพิวเตอร์
 -มีทักษะในการติดต่อประสานงาน และทำงานเป็นทีมได้ดี
 -สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office เช่น Word, Excel, Power Point และโปรแกรมสำเร็จรูปในการออกแบบ เช่น Auto Cad, MATLAB, Engineering Software ได้
 
       5.เจ้าหน้าที่พัสดุ (สำนักผู้อำนวยการ)
 -เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 25-30 ปี
 -วุฒิปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 -มีประสบการณ์การทำงาน 5 ปีขึ้นไป เกี่ยวกับงานพัสดุภาครัฐ
 -สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
 -สามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงานพื้นฐาน และ Internet ได้ในระดับดี
 -หากสามารถใช้งานระบบ SAP ได้จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 
       6.นักวิเคราะห์เชิงธุรกิจ ศูนย์ลงทุน ส่วนงานกลาง
 -เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 -วุฒิปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ และปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ หรือเศรษฐศาสตร์ หรือบัญชี
 -มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี ด้าน Investment Banking หรือ Project Financing หรือการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ หรือการวิเคราะห์การลงทุน
 -มีทักษะในการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษดี สามารถใช้คอมพิวเตอร์เพื่อทำเอกสารวิเคราะห์ และค้นหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงาน
 
        7.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝ่ายบริหารแผนและงบประมาณ
 -เพศชาย/หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
 -วุฒิปริญญาโท สาขาบัญชีเพื่อการบริหาร บัญชี เศรษฐศาสตร์ MIS หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 -มีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 3 ปีด้านบริหารงบประมาณ และมีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 5 ปีด้านความก้าวหน้าโครงการ
 -มีประสบการณ์ในการจัดทำงบประมาณประจำปี Budget Forecast การบริหารงบประมาณ
 -สามารถจัดทำรายงานเพื่อการบริหาร เช่น รายงานวิเคราะห์ต้นทุน รายงานวิเคราะห์งบการเงินในมิติต่าง ๆ เป็นต้น
 -มีทักษะในการวิเคราะห์และตัดสินใจเบื้องต้นได้
 -มีแนวคิดเชิงบูรณาการด้านการจัดการฐานข้อมูลและมีตรรกะในการปฏิบัติงาน
 -สามารถทำงานเป็นทีม และมี Service Mind
 -มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และร่วมออกแบบระบบต่าง ๆ ในงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้การบริหารงานต่อองค์กรโดยรวมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 -มีความกระตือรือร้น อดทน มุ่งมั่น ทุ่มเท และเสียสละ พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ
 -มีความชำนาญในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ดี โดยเฉพาะ Microsoft Excel ได้ดีมาก (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 -มีความรู้และความสามารถในการใช้งานบนระบบ SAP ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะระบบบริหารงบประมาณและระบบบัญชีและการเงิน Module CO/FI/FM (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 -สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้เป็นอย่างดี  
 
       สมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายพร้อมเอกสารประกอบการสมัครได้ที่ ห้อง 106 งานสรรหาและคัดเลือก ฝ่ายบริการทรัพยากรบุคคลสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 โทร.0-2564-7000 ต่อ 1142 E-mail: recruit@nstda.or.th
 
 ชั้น 2 อาคารสำนักงานส่วนงานกลาง ห้อง 204 งานบริหารทรัพยากรบุคคล เลขที่ 111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ตำบลคลองหนึ่ง    คลองหลวง    ปทุมธานี    12120  
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com