ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันอังคารที่ 22 พ.ค. 2561

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

klang


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
รับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการ 252 อัตรา เงินเดือน14,780บาท

ข่าวการรับสมัคร กองทัพภาคที่ 4
 กองทัพภาคที่ 4 รับมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการ
 
 เงินเดือน รวมค่าครองชีพ 8,200 บาท
 ค่าเบี้ยเลี้ยง วันละ 180 บาท รวม 5,580 บาท
 ค่าเสี่ยงภัย 1,000 บาท
 รวมแล้วประมาณ 14,780 บาท
 
 
 กองทัพภาคที่ 4 รับมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการ จำนวน 252 อัตรา
 
 ด้วย  ทภ. ๔  มีความประสงค์รับสมัครทหารกองหนุน  เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน
 (อัตรา สิบเอก) บรรจุเข้ารับราชการในหน่วย ทพ.ที่ได้รับการจัดตั้งเพิ่มเติม จำนวน ๒๘ กองร้อย โดยบรรจุให้กับ กรม ทพ.๔๑–๔๗ จำนวน  ๒๕๒ อัตรา  ดังนี้
 ๑. คุณสมบัติทั่วไป
                                       ๑.๑ เป็นเพศชาย  อายุไม่ต่ำกว่า  ๑๘  ปีบริบูรณ์  แต่ไม่เกิน  ๓๐  ปีบริบูรณ์ (สำหรับผู้ที่สมัครสอบคัดเลือก
 ในตำแหน่งพลขับรถ จะต้องมีอายุไม่น้อยกว่า  ๒๒ ปี แต่ไม่เกิน  ๓๐ ปีบริบูรณ์  และต้องแสดงหลักฐานใบขับขี่รถยนต์)
                                       ๑.๒ สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับ  มัธยมศึกษาตอนต้น  ( ม.๓ )  สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้  
 จะใช้คุณวุฒิสูงกว่านั้นเรียกร้องสิทธิการบรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่ไม่ได้
                                       ๑.๓ เป็นทหารกองหนุน หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาวิชาทหารปีที่  ๓  ขึ้นไป และงดรับสมัครทหารกองหนุน
 ที่มียศ    จ่าสิบตรี  –  จ่าสิบเอก
                                       ๑.๔ ผู้สมัคร และ  บิดา  –  มารดา  ต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด  แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร  
 หรือนายทหารประทวน  ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดอยู่แล้ว มารดาจะเป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดหรือไม่ก็ได้
                                       ๑.๕ มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่ขัดต่อการรับราชการทหารตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร
 พุทธศักราช ๒๔๙๗
                                      ๑.๖ ไม่เคยต้องโทษในคดีอาญาเกี่ยวกับคดียาเสพติดให้โทษ หรือวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาททุกประเภท  หรืออยู่ระหว่างตกเป็นผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญา หรือเคยต้องคำพิพากษาของศาล ว่าได้กระทำผิดอาญา  เว้นแต่ ความผิด
 ในลักษณะลหุโทษหรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
                                       ๑.๗ ไม่เคยออกจากราชการ เพราะความประพฤติบกพร่องหรือถูกไล่ออกมาก่อน
                                       ๑.๘ เป็นผู้ที่เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
 
 
 
                                 ๒. หลักฐานในการรับสมัคร
                                      ๒.๑ ประกาศนียบัตร,ใบสุทธิหรือระเบียนแสดงผลการเรียน พร้อมฉบับจริง (ถ่ายสำเนาเอกสาร จำนวน ๓  ฉบับ)
                                      ๒.๒ สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร และของ บิดา–มารดา พร้อมฉบับจริง(ถ่ายสำเนาเอกสาร จำนวน ๓ ฉบับ)
                                      ๒.๓ ใบสำคัญความเห็นแพทย์ของทหาร  ( ทบ.๔๖๖–๖๒๐ ) พร้อมผลการตรวจเลือด   ( เฉพาะโรงพยาบาลของทหารเท่านั้น )   ไม่เกิน  ๑  เดือน ( ถ่ายสำเนาเอกสาร  จำนวน  ๓  ฉบับ)
                                      ๒.๔ ใบสำคัญทหาร สด.๘ พร้อมฉบับจริง (ถ่ายสำเนาเอกสาร จำนวน ๓ ฉบับ)
                                      ๒.๕ ประวัติทหารบก  (ทบ.๑๐๐ - ๐๗๕) พร้อมฉบับจริง (ถ่ายสำเนาเอกสารจำนวน  ๓  ฉบับ)
                                      ๒.๖ หนังสือรับรองความประพฤติจากหน่วยต้นสังกัดครั้งสุดท้าย โดยผู้บังคับบัญชาระดับผู้บังคับกองพันขึ้นไป เป็นผู้ลงนามในหนังสือรับรอง พร้อมฉบับจริง (ถ่ายสำเนาเอกสาร จำนวน ๓  ฉบับ)
                                      ๒.๗ รูปถ่ายหน้าตรง ครึ่งตัว ไม่สวมหมวกและแว่นตา ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๓ เดือน)
                                      ๒.๘ หลักฐานอื่น ๆ เช่น  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ,ชื่อสกุล ,ใบมรณบัตร  บิดา  มารดา (ถ้ามี) พร้อมฉบับจริง (ถ่ายสำเนาเอกสาร  จำนวน  ๓  ฉบับ)
                                      ๒.๙ บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง (ถ่ายสำเนาเอกสาร จำนวน ๓ ฉบับ)
                                      ๒.๑๐ รับสมัครเฉพาะผู้ที่มีหลักฐานครบถ้วนเท่านั้น (ไม่รับสมัครผู้ที่หลักฐานไม่ครบ)
                                 ๓. กำหนดรับสมัคร
                                      ๓.๑  เปิดรับสมัคร ในวันที่ ๑๑  สิงหาคม ๒๕๕๑  ถึง วันที่   ๒๙  สิงหาคม ๒๕๕๑  เวลา  ๐๘๓๐  ถึง  ๑๖๐๐  เว้นวันหยุดราชการ
                                      ๓.๒ สถานที่รับสมัคร  กองกำลังพลกองทัพภาคที่ ๔  ค่ายวชิราวุธ  อำเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  
 โทรศัพท์  ๐ – ๗๕๓๘ – ๓๔๔๔ -๕๙  ต่อ ๔๐๐๑๕ ,  ๐๘๗-๘๘๖๑๙๑๗
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com