ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันจันทร์ที่ 16 ก.ย. 2562

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

วิยุดา


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
กรมส่งเสริมการเกษตร  รับพนักงานราชการ จำนวนหลายอัตรา

กรมส่งเสริมการเกษตร  รับพนักงานราชการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
 
   สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี
 1.นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร กลุ่มงานบริหารทั่วไป (15 อัตรา)
       -วุฒิปริญญาตรี ทางการเกษตร วิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการเกษตร บริหาร
        ธุรกิจเกษตร เศรษฐศาสตร์เกษตร คหกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์
        ด้านพัฒนาชุมชน
 
 2.เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มงานบริการ (8 อัตรา)
        -วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางบริหารธุรกิจ การจัดการ
         ทั่วไป หรือทางอื่นที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 
 สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี ถ.ราษฎรดำริ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ตั้งแต่บัดนี้-15 กันยายน 2551 ในวันและเวลาราชการ
 
 สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่
 1.เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (1 อัตรา)
       -วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านวิทยาการ
        คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์
        ธุรกิจ หรือทางอื่นที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 
 2.เจ้าพนักงานการเกษตร กลุ่มงานเทคนิค (1 อัตรา)
       -วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ
        ชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านการ
        ส่งเสริมการเกษตร ส่งเสริมสหกรณ์ พืชไร่ พืชสวน หรือทางอื่นที่
        เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 
 3.เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มงานบริการ (1 อัตรา)
       -วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ
        ชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้าน
        บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือทางอื่นที่
        เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 
 4.เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มงานบริการ (1 อัตรา)
       -วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้าน
        บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป การเงินและบัญชี หรือทางอื่นที่เหมาะสม
        กับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 
 สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ ถ.อารักษ์ ซอย 5 ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้-12 กันยายน 2551 ในวันและเวลาราชการ
 
 ศูนย์ส่งเสริมวิศวกรรมเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท
 1.นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร กลุ่มงานบริหารทั่วไป (1 อัตรา)
        -วุฒิปริญญาตรีทางการเกษตร สาขาพืชศาสตร์
 
 2.นายช่างเครื่องยนต์ กลุ่มงานเทคนิค (2 อัตรา)
       -วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาช่างยนต์ หรือเทียบได้
        ไม่ต่ำกว่านี้
 
 3.พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา กลุ่มงานเทคนิค (4 อัตรา)
       -วุฒิไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า และ/หรือมี
        ประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 5 ปี
 
 4.เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มงานบริการ (1 อัตรา)
       -วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
        ทางบริหารธุรกิจ พาณิชยกรรม หรือทางอื่นที่เหมาะสมกับลักษณะ
        ของงานที่ปฏิบัติ
 
 สมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมวิศวกรรมเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท หมู่ 4 ต.เขาท่าพระ อ.เมือง จ.ชัยนาท โทร.0-5647-6596 ตั้งแต่บัดนี้-12 กันยายน 2551 ในวันและเวลาราชการ
 
 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.พิษณุโลก (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง)
 1.นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร กลุ่มงานบริหารทั่วไป (4 อัตรา)
       -วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางการเกษตร วิทยาศาสตร์ที่
        ใช้ในการเกษตร บริหารธุรกิจเกษตร เศรษฐศาสตร์เกษตร คหกรรม
        ศาสตร์ วิทยาศาสตร์การอาหาร ทางอุตสาหกรรมเกษตร ทางสังคม
        ศาสตร์ด้านพัฒนาชุมชน ได้แก่ การพัฒนาชุมชน พัฒนาชุมชน บริหาร
        การพัฒนาชุมชน การจัดการพัฒนาชุมชน พัฒนาสังคม การจัดการทาง
        พัฒนาสังคม เทคโนโลยีชนบท สังคมวิทยาชนบท ภูมิศาสตร์ชุมชน
        ทฤษฎีการสื่อสาร บริการชุมชน
 
 2.เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มงานเทคนิค (1 อัตรา)
       -วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ
        ชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบริหาร
        ธุรกิจ การจัดการทั่วไป คอมพิวเตอร์ หรือทางอื่นที่เหมาะสมกับลักษณะ
        งานที่ปฏิบัติ
 
 3.เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี กลุ่มงานเทคนิค (1 อัตรา)
       -วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ
        ชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบัญชี
        พาณิชยการ คอมพิวเตอร์ ซึ่งได้ศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วย
        กิต หรือทางอื่นที่เหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
 
 4.นายช่างไฟฟ้า กลุ่มงานเทคนิค (1 อัตรา)
       -วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
        ทางไฟฟ้า หรือทางอื่นที่เหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
 
 สมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.พิษณุโลก (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง) ต.งิ้วงาม อ.เมือง จ.พิษณุโลก ตั้งแต่บดนี้-12 กันยายน 2551 ในวันและเวลาราชการ
 
 สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท
 1.เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (1 อัตรา)
       -วุฒิปริญญาตรี ทางวิทยาศาสตร์ สถิติ คอมพิวเตอร์ บริหารธุรกิจ หรือ
       เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางกฎหมาย หรือทางอื่นที่เหมาะสมกับลักษณะ
       งานที่ปฏิบัติ
 
 2.เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มงานบริการ (1 อัตรา)
       -วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ
        ชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบริหาร
        ธุรกิจ การจัดการทั่วไป หรือทางอื่นที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 
 สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 12 กันยายน 2551 ในวันและเวลาราชการ
 
 กองพัฒนาการเกษตรพื้นที่เฉพาะ
 1.นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร กลุ่มงานบริหารทั่วไป (6 อัตรา)
       -วุฒิปริญญาตรี ทางการเกษตร หรือวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการเกษตร หรือ
        บริหารธุรกิจเกษตร หรือคหกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์การอาหาร
        หรือทางอุตสาหกรรมเกษตร และ/หรือทางสังคมศาสตร์ด้านพัฒนา
        ชุมชน ได้แก่ การพัฒนาชุมชน พัฒนาชุมชน บริหารการพัฒนาชุมชน
        การจัดการพัฒนาชุมชน พัฒนาสังคม การจัดการทางพัฒนาสังคม
        เทคโนโลยีชนบท ทฤษฎีการสื่อสาร บริการชุมชน
 
 2.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป (2 อัตรา)
        -วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาที่ก.พ.รับรอง
 
 3.เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มงานบริการ (1 อัตรา)
       -วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ
        ชั้นสูง (ปวส.) หรือประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา หรืออนุปริญญา หรือ
        เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป หรือทางอื่นที่
        เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 
 4.เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มงานบริการ (1 อัตรา)
       -วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางพาณิชยการ
 
 สมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป กองพัฒนาการเกษตรพื้นที่เฉพาะ กรมส่งเสริมการเกษตร ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 กันยายน 2551 ในวันและเวลาราชการ
 
 สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม
 1.เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มงานบริการ (14 อัตรา)
       -วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ
       ชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบริหารธุรกิจ
       การจัดการทั่วไป หรือทางอื่นที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 
 2.นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร กลุ่มงานบริหารทั่วไป (7 อัตรา)
        -วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางการเกษตร วิทยาศาสตร์ที่
        ใช้ในการเกษตร บริหารธุรกิจเกษตร เศรษฐศาสตร์เกษตร คหกรรม
        ศาสตร์ วิทยาศาสตร์การอาหาร ทางอุตสาหกรรมเกษตร ทางสังคม
        ศาสตร์ด้านพัฒนาชุมชน ได้แก่ การพัฒนาชุมชน พัฒนาชุมชน บริหาร
        การพัฒนาชุมชน การจัดการพัฒนาชุมชน พัฒนาสังคม การจัดการทาง
        พัฒนาสังคม เทคโนโลยีชนบท สังคมวิทยาชนบท ภูมิศาสตร์ชุมชน
        ทฤษฎีการสื่อสาร บริการชุมชน
 
 สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม ถ.มหาสารคาม-วาปีปทุม ต.แวงน่าง อ.เมือง จ.มหาสารคาม ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 กันยายน 2551 ในวันและเวลาราชการ
 
 
 
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com