ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันเสาร์ที่ 21 ก.ย. 2562

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

วิยุดา


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ รับอาจารย์ประจำ 28 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้- 26 กันยายน 2551

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าท ำงานในตำแหน่งอาจารย์ประจำตามสัญญา จำนวน 28 อัตรา ดังนี้
 
 1. อาจารย์ประจำตามสัญญา สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 อัตรา
 - วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการจัดการเทคโน โลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ วิทยาการสารสนเทศศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
 - ต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปี
 - ถ้ามีประสบการณ์ด้านการสอนจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 
 2. อาจารย์ประจำตามสัญญา สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 อัตรา
 - วุฒิปริญญาโท/เอก สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
 - ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท อายุไม่เกิน 35 ปี
 - ถ้ามีประสบการณ์ด้านการสอนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 3. อาจารย์ประจำตามสัญญา สาขาวิชาการอาหารและธุรกิจการบริการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 อัตรา
 - วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (อาหารและโภชนาการ) สาขาอาหารและโภชนาการ สาขาธุรกิจอาหารและการโรงแรม สาขาธุรกิจอาหารและการท่องเที่ยว สาขาการจัดการครัวและภัตตาคาร
 - มีประสบการณ์ด้านการบริการอาหารและเครื่องดื่ม
 - มีประสบการณ์ด้านการสอนในโรงเรียนและสถาบันการศึกษาต่าง ๆ
 - ถ้าเคยได้รับรางวัลจากการประกวดอาหารของสถาบันการอาหารต่าง ๆ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 
 4. อาจารย์ประจำตามสัญญา สาขาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ 1 อัตรา
 - วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาการบัญชี
 - อายุไม่เกิน 35 ปี
 - มีประสบการณ์ด้านการสอนจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ สามารถทำงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายได้
 
 5. อาจารย์ประจำตามสัญญา สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ คณะวิทยาการจัดการ 2 อัตรา
 - วุฒิปริญญาโท/เอก สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ การจัดการระหว่างประเทศ การจัดการธุรกิจบริการระหว่างประเทศ การจัดการขนส่งระหว่างประเทศ การจัดการเพื่อการส่งออกและนำเข้าหรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจระหว่างประเทศ
 - ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีต้องไม่ต่ำกว่า 2.50 และปริญญาโทต้องไม่ต่ำกว่า 3.50
 - หากจบปริญญาโท อายุไม่เกิน 35 ปี
 - สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการพูด อ่าน และเขียนได้เป็นอย่างดี
 - สำหรับผู้ที่มีประสบการณ์สอนจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 - สามารถทำงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 
 6. อาจารย์ประจำตามสัญญา สาขาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 อัตรา
 - วุฒิปริญญาโท/เอก ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตหรืออักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ภาษาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วรรณคดี อังกฤษ/อเมริกา ภาษาอังกฤษธุรกิจ การแปลภาษาอังกฤษ
 - สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทถ้ามีผลสอบ TOEFL ไม่ต่ำกว่า 550 หรือมีผลสอบ IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.5
 
 7. อาจารย์ประจำตามสัญญา สาขาดนตรี ประเภทเครื่องสาย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 อัตรา
 - วุฒิปริญญาโท สาขาดนตรีศึกษา ดนตรีสากล ดนตรีศึกษา ดุริยางคศาสตร์ (สากล) หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับดนตรีสากล
 - มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับดนตรี ประเภท เครื่องสาย (เน้นกีตาร์คลาสสิค)
 
 8. อาจารย์ประจำตามสัญญา สาขาดนตรี ประเภทเครื่องสายสากล คณะมนุษยศาสตร์และสังคม ศาสตร์ 1 อัตรา
 - วุฒิปริญญาโท สาขาดนตรีสากล ดนตรีสากล ดนตรีศึกษา ดุริยางคศาสตร์ (สากล) หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง กับดนตรีสากล
 - มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับเครื่องดนตรี ประเภทเครื่องสายสากล (ไวโอลิน วิโอลา เชลโล ดับเบิ้ลเบส (เน้นคลาสสิค)
 
 9. อาจารย์ประจำตามสัญญา สาขานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 อัตรา
 - วุฒิปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ (น.บ.) จากมหาวิทยาลัยที่สำนักงาน ก.พ.รับรอง และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางนิติศาสตร์ (น.ม.) สาขากฎหมายระหว่างประเทศ จากมหาวิทยาลัยที่สำนักงาน ก.พ.รับรอง
 - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ (น.บ.) จากมหาวิทยาลัยที่สำนักงาน ก.พ. รับรองและสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางนิติศาสตร์ (น.ม.) ไม่จำกัดสาขาจากมหาวิทยาลัยที่สำนักงาน ก.พ.รับรอง และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางนิติศาสตร์ (น.ม.) ไม่จำกัดสาขาจากมหาวิทยาลัยที่สำนักงาน ก.พ.รับรอง และสำเร็จการศึกษาจากสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา (น.บ.ท.)
 
 10. อาจารย์ประจำตามสัญญา สาขาปรัชญา ศาสนา พุทธศาสนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 อัตรา
 - วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาปรัชญา ศาสนา พุทธศาสนา
 
 11. อาจารย์ประจำตามสัญญา สาขาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 อัตรา
 - วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาศิลปกรรม
 
 12. อาจารย์ประจำตามสัญญา สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 อัตรา
 - วุฒิปริญญาโท/เอก สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 - มีผลการวิจัย งานสร้างสรรค์หรือสิ่งประดิษฐ์ทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 - สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
 
 13. อาจารย์ประจำตามสัญญา สาขาการศึกษาหรือครุศาสตร์ (การสอนภาษาไทย) คณะครุศาสตร์ 1 อัตรา
 - วุฒิปริญญาโท/เอก ทางด้านศึกษาศาสตร์ หรือครุศาสตร์ (การสอนภาษาไทย)
 - หรือปริญญาโท/เอก ทางด้านภาษาและวัฒนธรรมไทย
 - มีประสบการณ์ทางด้านการสอนจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 - อายุไม่เกิน 35 ปี สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
 
 14. อาจารย์ประจำตามสัญญา สาขาวิทยา ศาสตร์ศึกษา หรือการสอนวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ 1 อัตรา
 - วุฒิปริญญาโท/เอก ทางด้านวิทยาศาสตร์ (การสอนวิทยาศาสตร์) หรือการสอนเคมี หรือการสอนฟิสิกส์ หรือการสอนชีววิทยา
 - มีประสบการณ์ทางด้านการสอนจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 - อายุไม่เกิน 35 ปี สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
 
 15. อาจารย์ประจำตามสัญญา สาขาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ 1 อัตรา
 - วุฒิปริญญาโท หรือเอกทางด้านดนตรีศึกษา
 - มีประสบการณ์ทางด้านการสอนจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ อายุไม่เกิน 35 ปี
 - สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
 
 16. อาจารย์ประจำตามสัญญา สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติ 2 อัตรา
 - วุฒิปริญญาโท หรือเอก สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ หรือสาขาภาษาอังกฤษ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องด้านธุรกิจ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ
 - สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 - มีประสบการณ์ด้านการสอนวิชาภาษาอังกฤษ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 - มีความรู้ความสามารถในการสื่อการสอน และโปรแกรม MS Office
 
 17. อาจารย์ประจำตามสัญญา สาขาภาษาจีน วิทยาลัยนานาชาติ 1 อัตรา
 - วุฒิปริญญาโท หรือเอกทางภาษาจีน ภาษาและวรรณคดี วรรณกรรมจีน ภาษาศาสตร์จีน จีนศึกษา (การเมือง เศรษฐกิจ สังคม) การเรียนการสอนภาษาจีน)
 
 18. อาจารย์ประจำตามสัญญา สาขาภาษาอังกฤษ โรงเรียนสาธิต 1 อัตรา
 - วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ
 - สามารถสอนและประจำชั้นในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาได้
 - มีความสามารถในด้านการจัดกิจกรรมนักเรียน
 - มีใบประกอบวิชาชีพครู ไม่เป็นโรคติดต่อ หรือโรคที่สังคมรังเกียจ
 - อายุไม่เกิน 35 ปี
 
 ผู้ประสงค์จะสมัคร ซื้อใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ในราคาชุดละ 20 บาท ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 26 กันยายน 2551 เวลา 08.00-15.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
 
 เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมาประกอบการยื่นใบสมัคร
 
 - ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์
 - สำเนาใบปริญญาบัตร
 - หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถาบันการศึกษาออกให้ โดยอาศัยอำนาจของกฎหมาย และแสดงว่าได้รับการอนุมัติจากให้ปริญญาจากสภาของสถาบัน
 - หรือหนังสือรับรองผลการศึกษาว่าได้ศึกษาครบตามหลักสูตรแล้ว
 - หรือหนังสือรับรองคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา และสำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript of Record) ซึ่งแสดง หรือระบุว่าเป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตามคุณสมบัติประจำตำแหน่งที่ประกาศรับสมัครเท่านั้น โดยจะต้องระบุวันที่สำเร็จการศึกษาไว้ด้วย และจะต้องสำเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัครคือวันที่ 26 กันยายน 2551 อย่างละ 1 ฉบับ (หากเป็นสถาบันการศึกษาในประเทศไทยให้ใช้ฉบับภาษาไทยประกอบการสมัคร
 
 - สำเนาใบรายงานผลการศึกษา
 - สำเนาทะเบียนบ้าน
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 - หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)
 - รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ และถ่ายครั้งเดียวกัน
   ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 
 หลักฐานที่ผู้สมัครจะต้องนำมายื่นในวันสมัครสอบ ทุกรายการให้มีฉบับจริงและสำเนาภาพถ่ายต้องรับรองความถูกต้องด้วยตนเองทุกชุด
  http://www.uru.ac.th/
 
  http://www.uru.ac.th/

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com