ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันเสาร์ที่ 17 ส.ค. 2562

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

วิยุดา


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ รับเจ้าหน้าที่ 6 อัตรา

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้  รับเจ้าหน้าที่ ดังรายละเอ ียดต่อไปนี้
 
 ตำแหน่งที่รับสมัคร
 
 1.ผู้จัดการโครงการ (Project Manager) (1 อัตรา)
 -อายุระหว่าง 30-35 ปี
 -วุฒิปริญญาตรี ด้านการออกแบบอุตสาหกรรม มัณฑนศิลป์ การ
  ออกแบบตกแต่งภายใน งานห้องศิลป์ กราฟิกดีไซน์
  สถาปัตยกรรมศาสตร์ การบริหารจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 -มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 5-10 ปี
 -มีประสบการณ์ด้านการบริหารโครงการ หรือการบริหารงานการ
  ผลิตนิทรรศการ
 -มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบแสง ระบบไฟฟ้า โสต
  ทัศนูปกรณ์ สื่อมัลติมีเดียต่าง ๆ เพื่อการจัดแสดงนิทรรศการ
 -มีความรู้ด้านงานคอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูปและอุปกรณ์
  สำนักงาน
 -ใช้ภาษาอังกฤษอ่าน เขียน พูด ได้ดี
 
 2.เจ้าหน้าที่อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Supervisor) (1 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรี สาขา Computer Science, IT หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 -ประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 5 ปีเกี่ยวกับการให้บริการด้าน
  IT ระบบเครือข่าย การดูแลเครื่องแม่ข่าย และการดูแลวัสดุ
  อุปกรณ์ IT
 -มีประสบการณ์ด้านการจัดการเอกสารในระบบราชการ
 -มีประสบการณ์ด้านการบริหารโครงการเกี่ยวกับเทคโนโลยี
  สารสนเทศ
 -มีความสามารถด้านการเขียนโปรแกรมบนอินเตอร์เน็ต อาทิ
  Java, ASP, PHP
 -มีประสบการณ์ในการดูแลฐานข้อมูล อาทิ Apache Server, My
  SQL, MS Access
 -มีประสบการณ์ในการใช้งานโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการ Linux
  และ Windows 2000 Server
 -หากมีประสบการณ์ด้านการจัดการระบบอื่นๆ ของสำนักงานฯ เช่น
  ระบบโทรศัพท์ ระบบไฟ ระบบห้องประชุม ฯลฯ จะได้รับการ
  พิจารณาเป็นพิเศษ
 -หากมีความสามารถด้านการอบรมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 -สามารถปฏิบัติงานเป็นกะ (ทั้งกะดึก และวันเสาร์-อาทิตย์)
 -มีความสามารถด้านการสื่อสารดีเยี่ยม ทั้งภาษาไทยและภาษา
  อังกฤษ
 
 3.วิศวกรระบบ (IT System Engineer) (1 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรี ด้าน Computer Science, IT หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  กับระบบเครือข่าย
 -มีประสบการณ์ด้านการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบ
  เครือข่าย การดูแลเครื่องแม่ข่าย และการดูแลวัสดุอุปกรณ์ IT
  อย่างน้อย 3 ปี
 -มีประสบการณ์ในการดูแลฐานข้อมูล อาทิ Apache Server, My
  SQL, MS Access, Oracle, SQL Server 2003-2005
 -มีประสบการณ์ในการใช้งานโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการ Linux,
  Windows 2000 Server, Windows 2003 Server และ MAC
 -มีความกระตือรือร้น และความสามารถในการทำงานเป็นหมู่คณะ
  และมีความคิดสร้างสรรค์
 -สามารถปฏิบัติงานเป็นกะ (ทั้งกะดึก และวันเสาร์ อาทิตย์) และเดิน
  ทางไปต่างจังหวัดได้
 -หากมีประสบการณ์ด้านการจัดการระบบอื่น ๆ ของสำนักงาน เช่น
  ระบบโทรศัพท์ ระบบไฟ ฯลฯ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 -มีความสามารถด้านการสื่อสารดีเยี่ยม ทั้งภาษาไทยและภาษา
  อังกฤษ
 
 4.เจ้าหน้าที่อำนวยการ (Administration Officer) (1 อัตรา)
 -อายุระหว่าง 25-35 ปี
 -วุฒิปริญญาตรี สาขาการเงิน บริหารธุรกิจ บริหารทั่วไป
  ศิลปศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือเทียบเท่าที่เหมาะสมแก่การ
  ปฏิบัติงานในหน้าที่
 -มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 5-7 ปี
 -สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูปได้
 -มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการบริหารงานบุคคล งานบริหาร
  ทั่วไป หรืองานธุรการที่เหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
 
 5.เจ้าหน้าที่กฎหมาย (Legal Officer) (1 อัตรา)
 -อายุระหว่าง 25-35 ปี
 -วุฒิปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ ศิลปศาสตร์ หรือสาขาที่
  เกี่ยวข้อง หรือเทียบเท่า
 -มีประสบการณ์ในการทำงานด้านกฎหมายและนิติกรรมสัญญาไม่
  น้อยกว่า 3-5 ปี
 -มีความรู้และทักษะเกี่ยวกับการออกกฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ
  คำสั่ง
 -มีความรู้และทักษะในการตีความเกี่ยวกับกฎหมาย และให้คำแนะ
  นำเกี่ยวกับกฎหมายต่าง ๆ ได้
 -มีความละเอียดรอบคอบและปฏิภาณไหวพริบในการตัดสินใจแก้
  ปัญหา
 -มีความรู้ด้านงานคอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูปและอุปกรณ์
  สำนักงาน
 -ใช้ภาษาอังกฤษอ่าน เขียน พูดได้ดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 
 6.เจ้าหน้าที่ออกแบบทัศนศิลป์ (Graphic Designer) (1 อัตรา)
 -เพศชาย/เพศหญิง อายุระหว่าง 25-35 ปี
 -วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด ประชาสัมพันธ์ นิเทศศาสตร์
  วิจิตรศิลป์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ กราฟิกดีไซน์ ศิลปประยุกต์ หรือ
  สาขาที่เกี่ยวข้อง
 -มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 3-5 ปี
 -มีประสบการณ์เกี่ยวกับการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อมัลติมีเดียต่าง
  ๆ หรืองานถ่ายภาพ
 -มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูปและ
  อุปกรณ์สำนักงาน
 -ใช้ภาษาอังกฤษอ่าน เขียน พูดได้ดี  
 
 สมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) 622 อาคารเอ็มโพเรียมทาวเวอร์ ชั้น 24 ถ.สุขุมวิท 24 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ โทร.0-2664-7667 ในวันและเวลาราชการ
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com