ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันศุกร์ที่ 23 ส.ค. 2562

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

วิยุดา


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
โรงพิมพ์ตำรวจ รับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพิมพ์ตำรวจ ตั้งแต่บัดนี้- 9  ตุลาคม 2551

โรงพิมพ์ตำรวจ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำ รงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพิมพ์ตำรวจ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 
 1.วัตถุประสงค์ของโรงพิมพ์ตำรวจ
 โรงพิมพ์ตำรวจเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์ในการจัดพิมพ์หนังสือ เอกสาร และสิ่งพิมพ์ต่างๆ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้มีความรวดเร็วสะดวกและทันความประสงค์ของทางราชการภายใต้ราคาที่ย่อมเยา อีกทั้งยังจะต้องตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการจัดการเชิงธุรกิจให้สามารถสนับสนุนการจัดพิมพ์สิ่งพิมพ์ต่างๆ ของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจหรือภาคเอกชน เพื่อให้มีรายได้เพียงพอเลี้ยงตัวเอง และสามารถเพิ่มผลกำไรได้ทุกปีตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพรัฐวิสาหกิจของรัฐบาลด้วย
 
 2.หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้อำนวยการ
 ผู้อำนวยการโรงพิมพ์ตำรวจ มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ ปกครอง บังคับบัญชา ควบคุม การปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจ้างโรงพิมพ์ตำรวจให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีหน้าที่บริหาร
 กิจการให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าประสงค์ เป้าหมายและข้อบังคับที่คณะกรรมการ โรงพิมพ์ตำรวจได้วางไว้
 
 3. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
 3.1 มีสัญชาติไทย
 3.2 อายุไม่ต่ำกว่า 40 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 58 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ยื่นใบสมัคร
 3.3 สามารถทำงานให้แก่โรงพิมพ์ตำรวจได้เต็มเวลา
 3.4 ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
 3.5 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
 3.6 ไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกไม่ว่าจะได้รับโทษจำคุกจริงหรือไม่ เว้นแต่เป็น
 โทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษหรือพ้นระยะเวลาการรอการลงโทษ หรือรอการกำหนดโทษ แล้วแต่กรณี เกิน 5 ปี
 3.7 ไม่เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ำรวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
 3.8 ไม่เป็นข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
 3.9 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งใดในพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง
 3.10 ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือบริษัทมหาชนจำกัด เพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือประพฤติชั่ว หรือกระทำผิด หรือหย่อนความสามารถ
 3.11 ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกพักงาน หรือถูกสั่งให้หยุดงานเป็นการชั่วคราวในลักษณะเดียวกับถูกพักงาน
 3.12 ไม่เป็นหรือภายในระยะเวลาสามปีก่อนวันได้รับแต่งตั้ง ไม่เคยเป็นกรรมการหรือผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจในการจัดการ หรือมีส่วนได้เสียในนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้รับสัมปทาน ผู้ร่วมทุน หรือมี
 ประโยชน์ได้เสียเกี่ยวข้องกับกิจการของโรงพิมพ์ตำรวจ เว้นแต่ การเป็นประธานกรรมการหรือกรรมการใน
 นิติบุคคลดังกล่าว โดยการมอบหมายของโรงพิมพ์ตำรวจ
 3.13 ไม่เป็นกรรมการโรงพิมพ์ตำรวจ
 
 4.คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 4.1 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี จากสถานศึกษาที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง
 4.2 มีความรอบรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับธุรกิจการพิมพ์ และหรือธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดีโดยเป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารระดับสูง
 4.2.1 กรณีเป็นหรือเคยเป็นข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ ต้องเป็นผู้ที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารไม่ต่ำกว่า ระดับ 8
 4.2.2 กรณีเป็นหรือเคยเป็นข้าราชการตำรวจหรือทหาร ต้องมียศไม่ต่ำกว่าระดับพันตำรวจเอก พันเอก นาวาเอก หรือนาวาอากาศเอก
 4.2.3 กรณีเป็นหรือเคยเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ ต้องเป็นผู้ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับรองผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ นั้น
 4.2.4 กรณีที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารของเอกชน ต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองผู้บริหารสูงสุดขององค์กรที่มีรายได้ไม่ต่ำกว่า 200 ล้านบาทต่อปี และมีกำไรติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 ปีและต้องดำรงตำแหน่งดังกล่าวไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยมีงบการเงินและโครงสร้างองค์กรหรือรายงานประจำปี (Annual Report) ขณะที่ดำรงตำแหน่งมาแสดงด้วย
 
 4.3 มีวิสัยทัศน์ มีมนุษยสัมพันธ์ และสามารถติดต่อประสานงานทั้งภายในองค์กร และภายนอกองค์กรได้เป็นอย่างดี
 4.4 มีความสามารถสูงในการบริหารจัดการ การตัดสินใจ สั่งการและมีภาวะการเป็นผู้นำกำหนดนโยบายตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการโรงพิมพ์ตำรวจ
 
 5.เอกสาร หลักฐานประกอบการรับสมัคร
 5.1 ใบสมัครงานตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพิมพ์ตำรวจ
 5.2 หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา
 5.3 หลักฐานแสดงถึงความสามารถ ประสบการณ์ในการทำงานหรือคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง โดยมีหลักฐานหรือหนังสือรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัด พร้อมทั้งรายงานงบการเงินประจำปี
 (ในกรณีที่ต้องแสดง)
 5.4 เอกสารแสดงวิสัยทัศน์ “ด้านการพัฒนากิจการพิมพ์ของโรงพิมพ์ตำรวจ” เป็นภาษาไทยความยาวไม่เกิน 4 หน้ากระดาษพิมพ์ (A4)
 5.5 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 5.6 สำเนาทะเบียนบ้าน
 5.7 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ไม่เกิน 6 เดือน)
 5.8 ใบรับรองแพทย์ที่ออกให้ในระยะไม่เกิน 1 เดือน นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร
 5.9 ผลงาน/โครงงานสำคัญในความรับผิดชอบ หรือประสบการณ์และความสำเร็จที่ภาคภูมิใจในอดีตที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของโรงพิมพ์ตำรวจ (ถ้ามี)เอกสารตามข้อ 5.1 – 5.9 จัดทำจำนวน 7 ชุด ใส่ซองปิดผนึกประทับตรา “ลับเฉพาะ”โดยลงนามรับรองความถูกต้องของเอกสารทุกหน้า และลงนามกำกับการปิดซองไว้ด้วย
 
 6.การรับสมัคร
 ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับแบบฟอร์ม และยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครตามที่คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการโรงพิมพ์ตำรวจ กำหนดจำนวน 7 ชุดโดยแยกเป็น 2 ซอง คือซองหลักฐานประกอบการสมัครและซองแสดงวิสัยทัศน์ ปิดผนึกถึงประธานคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการโรงพิมพ์ตำรวจ ฝ่ายอำนวยการ งานบริหารทั่วไป ชั้น 2 อาคาร 1 โ รงพิมพ์ตำรวจ เลขที่ 41/13 ถนนเศรษฐศิริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300หมายเลขโทรศัพท์ 0-2241-4732 , 0-2241-3653 ต่อ 112 ในวันทำการตั้งแต่บัดนี้- 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2551 ระหว่างเวลา 08.30 น. – 16.30 น. หรือตรวจสอบรายละเอียดได้ทาง www.police-printing.net
 กรณีหลักฐานประกอบการสมัครตามข้อ 5 ไม่ครบถ้วน ณ วันยื่นใบสมัคร โรงพิมพ์ตำรวจจะไม่รับใบสมัครไว้พิจารณา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิ์ในการยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานใหม่ภายในกำหนดเวลาดังกล่าวข้างต้น
 
 7.วิธีการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหา
 
 7.1 คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการโรงพิมพ์ตำรวจ จะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศ โดยตรวจจากใบสมัครและหลักฐานการสมัครก่อน
 
 7.2 คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการโรงพิมพ์ตำรวจ จะเชิญผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเข้ารับการสัมภาษณ์ และแสดงวิสัยทัศน์ตามวัน เวลา และสถานที่ ซึ่งจะประกาศและจะแจ้งให้ทราบต่อไปผู้ที่ไม่เข้ารับการสัมภาษณ์ตามวันเวลาที่กำหนดดังกล่าว จะถือว่าผู้สมัครสละสิทธิ์
 
 7.3 ในกรณีที่คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการโรงพิมพ์ตำรวจ เห็นว่าจำนวนผู้สมัครน้อยเกินไปหรือไม่มีผู้สมัครคนใดสมควรได้รับการพิจารณาเสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพิมพ์ตำรวจคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการโรงพิมพ์ตำรวจ สงวนสิทธิ์จะขยายระยะเวลาการรับสมัคร หรือยกเลิกการรับสมัครคราวนี้ และดำเนินการรับสมัครใหม่ โดยผู้สมัครไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ
 
 8.เงื่อนไขการจ้าง
 
 8.1 การจ้างผู้อำนวยการโรงพิมพ์ตำรวจ มีวาระการดำรงตำแหน่งตามสัญญาจ้างคราวละไม่เกิน 4 ปี และอยู่ในวาระได้ถึงอายุ 60 ปีบริบูรณ์แล้วแต่วาระใดจะครบก่อน สำหรับการเป็นผู้อำนวยการโรงพิมพ์ตำรวจ ต้องมีคุณสมบัติตาม พ.ร.บ.คุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 
 8.2 การจ้างตามสัญญาจ้าง ไม่อยู่ในบังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน
 
 8.3 อัตราเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนของผู้อำนวยการโรงพิมพ์ตำรวจขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์ของผู้สมัครและตามที่ตกลงกับคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพิมพ์ตำรวจ โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรงพิมพ์ตำรวจและกระทรวงการคลังทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการโรงพิมพ์ตำรวจสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาคัดเลือกเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ตามที่เห็นสมควรเท่านั้น เพื่อเสนอคณะกรรมการโรงพิมพ์ตำรวจพิจารณาและผู้สมัครต้องยอมรับในผลการตัดสินของคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการโรงพิมพ์ตำรวจโดยถือว่าเป็นที่สุดและจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการโรงพิมพ์ตำรวจไม่ได้
 ดูรายละเอียดได้ที่ http://policeprinting.police.go.th/
 
  http://policeprinting.police.go.th/

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com