ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันเสาร์ที่ 24 ส.ค. 2562

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

วิยุดา


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
โรงเรียนนายเรืออากาศ คัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ตั้งแต่วันที่วันที่ 6 ต.ค.-7 พ.ย. 2551

โครงการช้างเผือก โรงเรียนนายเรืออากาศ มุ่งให้นักเรียนชายในส่ วนภูมิภาคและปริมณฑลที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ท ี่มีผลการศึกษาดี และมีความสนใจมาสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเ ตรียมทหาร (ในส่วนของกองทัพอากาศ) ได้มีโอกาสทดสอบตนเอง เพื่อว ัดความสามารถในเชิงวิชาการ โดยข้อสอบใช้แนวเดียวกับข้อสอบเข้าเ ป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของกองทัพอากาศ) หากผ่านเกณฑ์ได้ รับคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนโครงการช้างเผือกฯแล้ว จะต้องสมัค ร สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของกองทัพอากา ศ) พร้อมกับบุคคลทั่วไปอีกครั้งหนึ่ง แต่จะได้รับสิทธิประโยชน์ ตามที่ทางราชการกำหนด
 
 วัตถุประสงค์
 1.เพื่อให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในทุกภูมิภาค ที่มีระดับพื้นฐานการศึกษาในเกณฑ์ดี/ผลการศึกษาดี มาสมัครสอบคัดเลือก และได้รับเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของกองทัพอากาศ)
 2.เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง สำหรับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการช้างเผือก ฯ และได้สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของกองทัพอากาศ)
 3.เพื่อเผยแพร่ภาพลักษณ์และกิจกรรมของกองทัพอากาศ และ โรงเรียนนายเรืออากาศ
 
 รูปแบบการรับสมัคร มี 2 รูปแบบ คือ
 1) นักเรียนช้างเผือก ได้รับสิทธิประโยชน์ (ตามที่โครงการช้างเผือกฯ กำหนด)
 2) นักเรียนสมทบ จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ใด ๆ ทั้งสิ้น (เว้นแต่ได้รับการทดสอบความรู้เท่านั้น)
 
 คุณสมบัตินักเรียนช้างเผือก
 1.เป็นนักเรียนชาย กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบได้เกรดเฉลี่ยสะสมในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้เกรดไม่ต่ำกว่า 3.25 และสถานศึกษาไม่ได้ ตั้งอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
 2.อายุ 14-17 ปีบริบูรณ์ คือ ผู้ที่เกิดระหว่าง พ.ศ. 2535-2538
 3.ต้องมีสัญชาติไทยและบิดา มารดา ผู้ให้กำเนิดจะต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดด้วย
 หมายเหตุ : ไม่ต้องชำระเงินค่าสมัครสอบ
 
 คุณสมบัตินักเรียนสมทบ
 1.เป็นนักเรียนชาย กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-5 สอบได้เกรดเฉลี่ยสะสม ได้เกรดไม่ต่ำกว่า 2.50 และสถานศึกษาไม่จำกัดพื้นที่
 2.คุณสมบัติเหมือนนักเรียนช้างเผือกในข้อ 2-3
 หมายเหตุ : จะต้องชำระเงินค่าสมัครสอบจำนวน 200 บาท (จะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ) และจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ใด ๆ ทั้งสิ้น
 สิทธิประโยชน์ของนักเรียนช้างเผือก
 
 1.ได้รับระเบียบการใบสมัครสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของกองทัพอากาศ) ฟรี 1 เล่ม โดยกำหนดให้สมัครสอบทางไปรษณีย์ และยกเว้นไม่ต้องชำระเงินค่าสมัครสอบรอบแรก และค่าตรวจร่างกายรอบสอง
 2.ได้รับการอำนวยความสะดวกในการเดินทางมาสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของกองทัพอากาศ) โดยการจัดหาที่พักพร้อมอาหาร และดูแลให้คำแนะนำเพื่อเตรียมการมาสอบคัดเลือก
 3.ได้รับคะแนนเพิ่มพิเศษ ร้อยละ 2 ของคะแนนสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของกองทัพอากาศ) รอบสอง
 4.ได้รับทุนการศึกษา “โครงการให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนชั้นมัธยมในส่วนภูมิภาค” พร้อมเงินค่าใช้จ่ายรายเดือน จำนวน 3 ทุน/ปี จนจบการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมทหารฯ
 5.ได้รับเงินรางวัลสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการทำสัญญาเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ชั้นปีที่ 1 จำนวน 12 รางวัล ๆ ละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)
 
 หลักฐานการรับสมัคร
 1.รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ติดรูปถ่ายในใบสมัคร และบัตรประจำตัวสอบ)
 2.เขียนข้อความในใบสมัครให้ครบถ้วน แล้วลงชื่อผู้สมัคร (ใบสมัครใช้ถ่ายเอกสารได้)
 3.สำเนาหลักฐานแสดงผลการศึกษา (Transcript) หรือสำเนาสมุดรายงานประจำตัวนักเรียน และจะต้องระบุเกรดคะแนนเฉลี่ยสะสมให้ชัดเจน ผู้สมัครลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง (ควรติดต่อขอหลักฐานดังกล่าว ตั้งแต่ก่อนปิดภาคเรียนที่ 1 เพื่อความสะดวกในการสมัคร)
 หมายเหตุ : หากผู้สมัครไม่มีหลักฐานการศึกษามาแสดง เจ้าหน้าที่จะไม่ดำเนินการรับสมัครให้ และผู้ปกครองสามารถมาสมัครแทนนักเรียนได้ โดยเตรียมหลักฐานของนักเรียนมาให้พร้อม
 
 กำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่วันที่ 6 ตุลาคม-7 พฤศจิกายน 2551 ในวันและเวลาราชการเท่านั้น
 
 สถานที่รับสมัคร ดังนี้
 1.โรงเรียนนายเรืออากาศ เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220 โทร.0-2534-3624, 0-2 534-3626-27
 2.กองบิน 1 อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทร.0-4435-8110-4 ต่อ 41342, 41332
 3.กองบิน 2 อ.เมือง จ.ลพบุรี 15160 โทร.0-3648-6380-3 ต่อ 50212, 50530, 50926
 4.กองบิน 4 อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140 โทร.0-5626-1091-2, 0-5626-1071-2 ต่อ 53550-1
 5.กองบิน 5 อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทร.0-3261-1017, 0-3261-1031 ต่อ 60215, 60202
 6.กองบิน 7 อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130 โทร.0-7726-8200-3 ต่อ 65247
 7.กองบิน 21 อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทร.0-4524-3090 ต่อ 43232
 8.กองบิน 23 อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทร.0-4293-0219 ต่อ 45211, 45220, 45223, 45236
 9.กองบิน 41 อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทร.0-5320-2615, 0-5328-1012-5 ต่อ 57211
 10.กองบิน 46 อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทร.0-55301-371, 0-5530-1376, 0-5530-1200 ต่อ 55233, 55017
 11.กองบิน 56 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90115 โทร.0-7425-1040-1 ต่อ 63219
 12.ร.ร.การบิน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73180 โทร.0-3438-3601-3, 0-3438-3746-7 ต่อ 37407-10
 13.ฝูงบิน 206 วัฒนานคร จ.สระแก้ว โทร.0-3726-1497
 14.สถานีรายงานบ้านเพ อ.บ้านเพ จ.ระยอง โทร.-0-3865-2001 ต่อ 24108
 
 หมายเหตุ : นักเรียนสมัครสอบที่หน่วยใดจะต้องสอบที่หน่วยสอบนั้น และไม่รับสมัครทางไปรษณีย์ สอบถามรายละเอียดได้ตามสถานที่รับสมัคร
 กำหนดการสอบคัดเลือก ในวันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2551 เวลา 13.00-17.00 น. ผู้สมัครสอบจะต้องเตรียม ดินสอชนิด 2B และยางลบดินสอ ในการสอบ
 
 การแต่งกาย ชุดนักเรียน หรือ ชุดสุภาพ
 วิชาที่สอบ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา และแบบสำรวจทัศนคติ
 
 ประกาศผลสอบ ในวันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม 2551 รายชื่อจะติดประกาศไว้ที่สถานที่รับสมัคร ทาง Internet ที่ www.rtafa.ac.th และ www.rtaf.mi.th
  www.rtafa.ac.th www.rtaf.mi.th

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com