ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันอาทิตย์ที่ 18 ส.ค. 2562

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

วิยุดา


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลารับสมัครพนักงานและอาจารย์ 33 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-15 ต.ค. 51

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลารับสมัคร และสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนั กงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) และอาจารย์สัญญาจ้างรวมแล้ว 33 อ ัตรา
 
 ตำแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) และอาจารย์สัญญาจ้าง
 
 1. พนักงานมหาวิทยาลัย 1 อัตรา สาขาเทคโนโลยีการศึกษา
 - วุฒิ ป.เอก/โท สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีและสื่อการศึกษา
 
 2. พนักงานมหาวิทยาลัย 1 อัตรา สาขาจิตวิทยา
 - วุฒิ ป.เอก/โท สาขาวิชาจิตวิทยา การศึกษาจิตวิทยาคลินิก จิตวิทยา เด็กพิเศษหรือจิตวิทยาการแนะแนว
 
 3. พนักงานมหาวิทยาลัย 1 อัตรา สาขาการศึกษาปฐมวัย และอาจารย์สัญญาจ้าง 1 อัตรา สาขาการศึกษาปฐมวัย
 - วุฒิ ป.เอก/โท สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
 
 4. พนักงานมหาวิทยาลัย 2 อัตรา สาขาภาษาอังกฤษ
 - วุฒิ ป.เอก/โท สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับการสอนภาษาอังกฤษ
 
 5. พนักงานมหาวิทยาลัย 2 อัตรา สาขาภาษาไทย
 - วุฒิ ป.เอก/โท สาขาวิชาภาษาไทย การสอนภาษาไทย ภาษาศาสตร์ ภาษาไทย วรรณคดีไทย ภาษาและวรรณคดีไทย การใช้ภาษาไทย ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 
 6. พนักงานมหาวิทยาลัย 1 อัตรา สาขาปรัชญาและศาสนา
 - วุฒิ ป.เอก/โท สาขาวิชาปรัชญา
 
 7. พนักงานมหาวิทยาลัย 1 อัตรา สาขาฟิสิกส์
 - วุฒิ ป.เอก/โท สาขาวิชาฟิสิกส์ การสอนฟิสิกส์ พลังงาน นิวเคลียร์ อิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เครื่องกล โยธา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม อุตุนิยมวิทยา ธรณีฟิสิกส์ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 
 8. พนักงานมหาวิทยาลัย 2 อัตรา สาขาเคมี
 - วุฒิ ป.เอก/โท สาขาวิชาเคมี เคมีเชิงฟิสิกส์ เคมีอนินทรีย์ เคมีอินทรีย์ เคมีวิเคราะห์ เคมีพอลิเมอร์ เคมีอุตสาหกรรม วิศวกรรมเคมี เคมีสิ่งแวดล้อม เคมีศึกษา การสอนเคมี ชีวเคมีวิทยาศาสตร์ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 
 9. พนักงานมหาวิทยาลัย 1 อัตรา สาขาชีววิทยา
 - วุฒิ ป.เอก/โท สาขาชีววิทยา จุลชีววิทยา หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 
 10. พนักงานมหาวิทยาลัย 3 อัตรา และอัตราจ้าง 2 อัตรา สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ
 - วุฒิ ป.เอก/โท 3 อัตรา และวุฒิ ป.โท/ตรี 2 อัตรา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา สถิติ สถิติประยุกต์ การสอนคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง
 
 11. พนักงานมหาวิทยาลัย 3 อัตรา สาขาคอมพิวเตอร์
 - วุฒิ ป.เอก/โท สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา สาขาวิชาเทคโน โลยีมัลติมิเดีย หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 1 อัตรา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาวิศวกรรม ซอฟต์แวร์ 1 อัตรา
 
 12. อาจารย์สัญญาจ้าง 1 อัตรา สาขาเทคโนโลยีการอาหาร
 - วุฒิ ป.เอก/โท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร และเทคโนโลยีการอาหาร หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 
 13. อาจารย์สัญญาจ้าง 1 อัตรา สาขาเทคโนโลยีการเกษตร
 - วุฒิ ป.เอก/โท สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สัตวบาล เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
 
 14. พนักงานมหาวิทยาลัย สาขาบริหารธุรกิจ
 - วุฒิ ป.เอก/โท 1 อัตรา สาขาวิชาการจัดการระบบสารสนเทศ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 - วุฒิเอก 2 อัตรา สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
 
 15. อาจารย์สัญญาจ้าง 1 อัตรา สาขาการตลาด
 - วุฒิ ป.เอก/โท สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด)
 
 16. พนักงานมหาวิทยาลัย 2 อัตรา สาขาการสอนอิสลามศึกษา
 - วุฒิ ป.เอก สาขาวิชาปรัชญาและศาสนาอิสลาม อิสลามศึกษา การสอนอิสลามศึกษา หลักสูตรและการสอน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับอิสลามศึกษา
 
 17. พนักงานมหาวิทยาลัย 2 อัตรา สาขาภาษามลายู
 - วุฒิ ป.เอก/โท สาขาวิชาภาษามลายู การสอนภาษามลายู ภาษาศาสตร์ วิชาเอกภาษามลายู หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับภาษามลายู
 
 18. พนักงานมหาวิทยาลัย 1 อัตรา และอาจารย์สัญญาจ้าง 1 อัตรา สาขาภาษาจีน
 - วุฒิ ป.เอก/โท สาขาวิชาภาษาจีน การสอนภาษาจีน ภาษาศาสตร์ วิชาเอกภาษาจีน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 
 วิธีการสมัคร
 
 1. ยื่นใบสมัคร ณ สถานที่รับสมัคร (ด้วยตนเองหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ยื่นใบสมัครแทน)
 
 2. สมัครทางไปรษณีย์ โดยส่งเอกสาร พร้อมหลักฐานการชำระเงินค่าสมัคร (มหาวิทยาลัยจะถือวันประทับตรารับส่งไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
 
 3. สมัครผ่านทาง E-mail address: jonanong@yala.yru.ac.th แล้วส่งหลักฐานการสมัครพร้อมหลักฐานการชำระเงินให้ถึงมหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2551 (มหาวิทยาลัยจะนับวันส่ง E-mail address เป็นสำคัญ
 
 หลักฐานประกอบการสมัคร
 
 ให้ผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกตามบัญชีรายชื่อตำแหน่งแนบท้ายประกาศ ยื่นใบนสมัครตามวัน เวลา ที่กำหนด พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร ดังต่อไปนี้
 
 1) ใบสมัคร
 2) รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
 3) ใบรับรองแพทย์ออกโดยสถานพยาบาลของรัฐ
 4) ใบรับรองประวัติการทำงานและแผน (ถ้ามี)
 5) สำเนาปริญญาบัตร
 6) สำเนาใบแสดงผลการเรียน
 7) สำเนาทะเบียนบ้าน
 8) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 9) ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
 10) ค่าสมัคร จำนวน 200 บาท โอนผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขายะลา ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เลขที่ 909-1-09959-3 โดยให้รับใบสมัครได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่สำนักงานอธิการบดีหรือ Download ได้ที่ www.yru.ac.th
 
 หมายเหตุ กรณีตำแหน่งนั้นมีทั้งพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) และอาจารย์สัญญาจ้าง ผู้สมัครสามารถสมัครได้ทั้งพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) และอาจารย์สัญญาจ้าง โดยระบุไว้ในใบสมัครเดียวกัน
 
 กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 ขั้นที่ 1 การดำเนินการ วันดำเนินการ สถานที่
 1 รับสมัครทางไปรษณีย์ (EMS) และทาง ถึงมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นับวันส่ง E-mail address: jonanong@yala.yru.act.h ภายใน 15 ต.ค. 51 ไปรษณีย์ และวันส่ง E-mail address
 
 2. รับสมัคร ณ สถานที่รับสมัคร 11-15 ต.ค. 51 งานการเจ้าหน้าที่
 
 3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 20 ต.ค. 51 มหาวิทยาลัยฯ และ www.yru.ac.th
 
 4. สอบข้อเขียน 23 ต.ค. 51 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
 
 5. ประกาศผลการสอบข้อเขียน 28 ต.ค. 51 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
 
 6. สอบสัมภาษณ์ 1 พ.ย. 51 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
 
 7. ประกาศผลการสอบคัดเลือก 3 พ.ย. 51 มหาวิทยาลัยฯ และ www.yru.ac.th
 
 8. รายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงาน 7 พ.ย. 51 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
  http://www.yru.ac.th/
 
  http://www.yru.ac.th/

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com