ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันอังคารที่ 20 ส.ค. 2562

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

วิยุดา


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี  รับพนักงานมหาวิทยาลัย 64 อัตรา

คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี  รับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินนอกงบประมาณ (64 อัตรา) ดังรายละเอียดต่อไปนี้
 
 ระดับปริญญาโท
 1.นักวิจัย หน่วยบริหารงานทั่วไป ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ (1 อัตรา)
 -เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 -วุฒิปริญญาโท สาขาระบาดวิทยา หรือ สถิติประยุกต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 -มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง
 -สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office, SPSS, Internet, Intranet ได้
 
 2.นักวิจัย ภาควิชารังสีวิทยา (1 อัตรา)
 -เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 -วุฒิปริญญาโท ทางวิทยาศาสตร์
 -ควรมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 -สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Offices, SPSS, Internet ได้ดี
 
 3.นักกายภาพบำบัด หน่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟูโรคหัวใจ ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู (1 อัตรา)
 -เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 -วุฒิปริญญาโท สาขากายภาพบำบัด หรือวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาสรีรวิทยาการออกกำลังกาย
 -ควรมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 6 เดือน-1 ปี
 -สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Internet, Intranet ได้ดี
 -มีความสามารถในการใช้เครื่องมือวัดสัญญาณชีพ เช่น การวัดความดันโลหิต ดูความผิดปกติของคลื่นไฟฟ้าหัวใจ เป็นต้น
 
 4.นักประชาสัมพันธ์ (หัวหน้างานศูนย์การแพทย์สิริกิติ์) งานศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ (1 อัตรา)
 -เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 -วุฒิปริญญาโท ทุกสาขา
 -ควรมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 5 ปี
 -สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office, Internet ได้ดี
 -มีทักษะภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
 -เป็นผู้มีวิสัยทัศน์และมีคุณธรรม
 -สามารถวิเคราะห์งานด้านเอกสาร และเขียนรายงานการประชุมได้
 
 5.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน หน่วยแผนงาน งานนโยบายและแผน (1 อัตรา)
 -เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 -วุฒิปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์การเงิน บริหารธุรกิจ สาขาการเงินหรือการตลาด
 -มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล
 -สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office, SPSS และ internet ได้ดี
 -หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 -มีทักษะภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
 
 6.พยาบาล (ให้การปรึกษาและการแนะแนว) หน่วยบริการสุขภาพผู้ป่วยนอก ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว (2 อัตรา)
 -เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 -วุฒิปริญญาโท สาขาจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 -ต้องจบปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ มาก่อน และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
 -มีความรู้ความสามารถในการทำวิจัย หรือมีผลงานวิจัย
 -สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office และโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ (SPSS)
 -หากมีประสบการณ์การทำงานในโรงพยาบาล ชุมชุน ที่เกี่ยวกับด้านจิตวิทยา หรือสังคมวิทยา จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 -มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถประสานงานและให้คำแนะนำแก่ผู้มารับบริการหรือผู้ป่วยได้
 
 7.พยาบาล งานอาชีวอนามัย (1 อัตรา)
 -เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 -วุฒิปริญญาโท สาขาชีวสถิติ หรือการประเมินผล
 -ต้องจบปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ มาก่อน และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
 -ควรมีประสบการณ์ทางด้านการพยาบาลอย่างน้อย 3-5 ปี
 -สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office และโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ (SPSS)
 -สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 -มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถประสานงานและให้คำแนะนำแก่ผู้มารับบริการหรือผู้ป่วยได้
 
 ระดับปริญญาตรี
 1.นักเทคนิคการแพทย์ หน่วยอีมูโนวิทยาและลินิคัลไมโครสโคปี้ ภาควิชาพยาธิวิทยา (2 อัตรา)
 -เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 -วุฒิปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์
 -สามารถใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆทางวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการได้ดี
 -มีความรู้ และความชำนาญในการทดสอบทางคลินิคัลไมโครสโคปี้
 -สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office ได้ดี
 -สามารถถ่ายทอดความรู้และทักษะให้แก่ผู้อื่นได้
 -สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 
 2.นักเทคนิคการแพทย์ หน่วยเคมีคลินิก ภาควิชาพยาธิวิทยา (1 อัตรา)
 -เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 -วุฒิปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์
 -สามารถใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ต่างๆในห้องปฏิบัติการได้ดี
 
 3.นักเทคนิคการแพทย์ หน่วยจุลชีววิทยา ภาควิชาพยาธิวิทยา (1 อัตรา)
 -เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 -วุฒิปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์
 -สามารถใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ต่างๆในห้องปฏิบัติการได้ดี
 
 4.นักเทคนิคการแพทย์ หน่วยจุลชีววิทยา ภาควิชาพยาธิวิทยา (1 อัตรา)
 -เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 -วุฒิปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์
 -สามารถใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ต่าง ๆ ในห้องปฏิบัติการได้ดี
 -มีทักษะด้านภาษาอังกฤษดี
 -มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
 -มีมนุษยสัมพันธ์และทักษะในการสื่อสารที่ดี
 
 5.นักวิทยาศาสตร์ หน่วยศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก ภาควิชาศัลยศาสตร์ (1 อัตรา)
 -เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 -วุฒิปริญญาตรี ทางวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
 -ผ่านการฝึกปฏิบัติการควบคุมเครื่องหัวใจและปอดเทียม รวมทั้งมีความรู้ทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติเป็นอย่างดี
 
 6.นักสังคมสงเคราะห์ หน่วยสังคมสงเคราะห์จิตเวช ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ (1 อัตรา)
 -เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 -วุฒิปริญญาตรี สาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
 -มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 1 ปี
 -สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 -สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Offices, Internet, Intranet ได้ดี
 
 7.บุคลากร หน่วยสรรหา คัดเลือก และบรรจุ งานการเจ้าหน้าที่ (1 อัตรา)
 -เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 -วุฒิปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสารสนเทศ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 -มีความรู้ความสามารถในการวางเครือข่ายและการเขียน Web Programming หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 -มีความรู้ความเข้าใจทางด้านการบริหารงานบุคคล
 -สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office และอุปกรณ์สำนักงานต่าง ๆ ได้ดี
 -มีทักษะภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
 -มีความละเอียดรอบคอบ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
 
 8.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ หน่วยโสตสัมผัสและแก้ไขการพูด ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา (1 อัตรา)
 -เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 -วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 -มีความรู้ความสามารถในการใช้งานและควบคุมการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์
 -มีความรู้ความสามารถในการวางเครือข่ายและการเขียน Web Programming
 -มีความสามารถในการบริหารงานและจัดระบบงาน
 -หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 
 9.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ หน่วยพัฒนาระบบบริการ งานเวชสารสนเทศ (2 อัตรา)
 -เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 -วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 -มีประสบการณทำงานในตำแหน่ง Database Administrator
 -มีประสบการณ์การทำ Installation, Support, Maintenance, Patch Management, Upgrades, Performance Analysis, Tuning, Backup/Recovery, HA/RAC
 -มีประสบการณ์จัดทำเอกสาร แผนงานหรือนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการดูแลระบบ
 -มีประสบการณ์ในการดูแลฐานข้อมูลของโรงพยาบาล จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 10.นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ (1 อัตรา)
 -เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 -วุฒิปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 -มีประสบการณที่จำเป็นในตำแหน่งงาน 6 เดือน-1 ปี
 -สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office, Internet และถ่ายภาพได้
 -มีทักษะสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 
 11.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป หน่วยศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ ภาควิชาศัลยศาสตร์ (1 อัตรา)
 -เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 -วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารการศึกษา อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ รัฐศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 -สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office, Internet และอุปกรณ์สำนักงานต่าง ๆ ได้ดี
 -มีทักษะภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
 
 12.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป หน่วยธุรการ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ (1 อัตรา)
 -เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 -วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารการศึกษา อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ รัฐศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 -สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office, Internet และอุปกรณ์สำนักงานต่าง ๆ ได้ดี
 -มีทักษะภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
 
 13.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ หน่วยประมวลข้อมูล ภาควิชาพยาธิวิทยา (1 อัตรา)
 -เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 -วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 -สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office, Internet และอุปกรณ์สำนักงานได้ดี
 -สามารถใช้โปรแกรม dBase , FoxPro, Windows XP และ Photoshop ได้ดี
 -หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 
 14.โปรแกรมเมอร์ หน่วยประมวลข้อมูล ภาควิชาพยาธิวิทยา (1 อัตรา)
 -เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 -วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 -มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน จัดทำดูแลรักษาและพัฒนาระบบโปรแกรมด้านฐานข้อมูล
 -สามารถเรียนรู้งานการใช้รหัส SNOP และ SNOMED ได้
 -สามารถเรียนรู้เข้าใจศัพท์แพทย์ และพยาธิวิทยาภาษาอังกฤษที่จำเป็น
 -หากมีประสบการณ์ในการดูแลฐานข้อมูลของโรงพยาบาล จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 
 15.นักวิชาการศึกษา งานกิจการนักศึกษา (1 อัตรา)
 -เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 -วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารการศึกษา บริหารธุรกิจ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ รัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ จิตวิทยา หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 -หากมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 -สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office, Internet และอุปกรณ์สำนักงานต่าง ๆ ได้ดี
 -มีทักษะภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
 
 16.นักรังสีการแพทย์ หน่วยรังสีวินิจฉัย ภาควิชารังสีวิทยา (4 อัตรา)
 -เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 -วุฒิปริญญาตรี สาขารังสีเทคนิค หรือเทียบเท่า
 -หากมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 -สามารถใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์ต่าง ๆ ในห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัยได้ดี
 
 17.นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ หน่วยพิษวิทยา ภาควิชาพยาธิวิทยา (1 อัตรา)
 -เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 -วุฒิปริญญาตรี-โท สาขาพิษวิทยา ชีวเคมี เคมี
 -หากมีประสบการณ์ทำงานด้านพิษวิทยา จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 -สามารถใช้เครื่อง Chromatography/ Mass Spectrometer (GC-MS) และ High Performance Liquid Chromatography (HPLC) เพื่อปฏิบัติงานด้านพิษวิทยาได้ จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 -สามารถใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ต่างๆ ในห้องปฏิบัติการได้ดี
 
 18.พยาบาล หน่วยรังสีวินิจฉัย ภาควิชารังสีวิทยา (1 อัตรา)
 -เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 -วุฒิปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
 -ควรมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 1-3 ปี
 สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office ได้ดี
 -สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 มีมนุษยสัมพันธ์ และสามารถประสานงานกับบุคคล/หน่วยงานต่าง ๆ ได้ดี
 
 19.พยาบาล ภาควิชาวิสัญญีวิทยา (4 อัตรา)
 -เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 -วุฒิปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
 -หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 -มีมนุษยสัมพันธ์ และสามารถประสานงานกับบุคคล/หน่วยงานต่าง ๆ ได้ดี
 
 20.พยาบาล หน่วยผู้ป่วยนอกเวชศาสตร์ครอบครัว ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว (2 อัตรา)
 -เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 -วุฒิปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
 -หากมีประสบการณ์ทำงานด้านพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป หรือทำงานเกี่ยวกับครอบครัวและชุมชนอย่างน้อย 1 ปี จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 -สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office ได้ดี
 -มีมนุษยสัมพันธ์ และสามารถประสานงานกับบุคคล/หน่วยงานต่าง ๆ ได้ดี
 
 ระดับ ปวช.-ปวส.
 1.ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา หน่วยโสตสัมผัสและแก้ไขการพูด ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา (1 อัตรา)
 -เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 -วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาช่างไฟฟ้า ช่างวิทยุ ช่างภาพ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิจิตรศิลป์ ศิลปประยุกต์ ศิลปกรรม เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา อุตสาหกรรมศิลป์ สื่อสารมวลชนวารสารศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 -มีความรู้ความสามารถในการใช้ ควบคุม และซ่อมแซมเครื่องโสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน
 -มีความรู้ และทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์
 -หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 
 2.ผู้ปฏิบัติงานบริหาร หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา งานแพทยศาสตรศึกษา (1 อัตรา)
 -เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 -วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาคอมพิวเตอร์ หรือคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 -สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office, Internet, Intranet ได้
 
 3.ผู้ปฏิบัติงานบริหาร หน่วยวิจัยประเมินโครงการและทะเบียนประวัติ งานแพทยศาสตรศึกษา (1 อัตรา)
 -เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 -วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาคอมพิวเตอร์ หรือคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 -สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office, Internet, Intranet ได้
 
 4.ผู้ปฏิบัติงานบริหาร หน่วยพัฒนาการศึกษา งานแพทยศาสตรศึกษา (1 อัตรา)
 -เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 -วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาคอมพิวเตอร์ หรือคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 -สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office, Internet, Intranet ได้
 
 5.ผู้ปฏิบัติงานบริหาร หน่วยธุรการ งานสำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาล (1 อัตรา)
 -เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 -วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาบริหารธุรกิจ การเงิน การบัญชี การจัดการ การตลาด เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ธุรกิจสถานพยาบาล
 -สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office, Internet, Intranet ได้
 
 6.ผู้ปฏิบัติงานบริหาร หน่วยบริการการศึกษาวิชาการและวิจัย ภาควิชาพยาธิวิทยา (1 อัตรา)
 -เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 -วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาคอมพิวเตอร์ หรือคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 -สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office, Internet, Intranet ได้ดี
 -สามารถจัดทำระบบ Network และระบบฐานข้อมูลได้ดี
 
 7.ผู้ปฏิบัติงานบริหาร หน่วยเงินรายได้ งานคลัง (1 อัตรา)
 -เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 -วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาการเงิน การบัญชี
 -สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office, Internet, Intranet ได้ดี
 -สามารถใช้เครื่องคำนวณเลข และเครื่องรูดบัตรเครดิต ได้ดี
 
 8.ผู้ปฏิบัติงานบริหาร หน่วยประชาสัมพันธ์ศูนย์การแพทย์ งานศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ (1 อัตรา)
 -เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 -วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาบริหารธุรกิจ การเงิน การบัญชี การจัดการ การตลาด เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ธุรกิจสถานพยาบาล
 -สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office, Internet, Intranet ได้ดี
 -มีใจรักงานบริการ และมีบุคลิกภาพที่ดี
 
 9.ช่างอิเล็กทรอนิกส์ หน่วยบริการการศึกษา งานแพทยศาสตรศึกษา (1 อัตรา)
 -เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 -วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 -หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 -สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office, Internet, Intranet ได้ดี
 
 10.ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ หน่วยบำรุงรักษาระบบ งานเวชสารสนเทศ (1 อัตรา)
 -เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 -วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาการเงิน การบัญชี การจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 -หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 -สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office, Internet, Intranet ได้ดี
 -สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 
 11.ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ หน่วยเตรียมสารละลาย ภาควิชาพยาธิวิทยา (1 อัตรา)
 -เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 -วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาพาณิชยการ การเงิน การบัญชี การจัดการ การตลาด การขาย เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 -สามารถอ่านภาษาอังกฤษได้
 
 12.ผู้ปฏิบัติงานบริหาร หน่วยผู้ป่วยสัมพันธ์และบริการผู้ป่วยใน งานสำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาล (3 อัตรา)
 -เพศชาย อายุ 25-35 ปี (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 -วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา
 -สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office, Internet, Intranet ได้ดี
 
 13.ผู้ปฏิบัติงานบริหาร หน่วยผู้ป่วยสัมพันธ์และบริการผู้ป่วยใน งานสำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาล (4 อัตรา)
 -เพศชาย อายุ 21-35 ปี (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 -วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา
 -สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office, Internet, Intranet ได้ดี
 
 14.ผู้ปฏิบัติงานบริหาร งานเวชระเบียน (3 อัตรา)
 -เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 -วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาพาณิชยการ การเงิน การบัญชี การจัดการ การตลาด การขาย เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 -สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office, Internet, Intranet ได้ดี
 
 ระดับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตร 1 ปี)
 1.ผู้ปฏิบัติงานพยาบาล ภาควิชาวิสัญญีวิทยา (3 อัตรา)
 -เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 -วุฒิประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตร 1 ปี)
 -มีประสบการณ์ผ่านงานห้องพักฟื้น จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 -มีความรู้ในการดูแลและใช้อุปกรณ์พิเศษต่าง ๆ
 -มีมนุษยสัมพันธ์ และสามารถประสานงานกับบุคคล/หน่วยงานต่าง ๆ ได้ดี
 
 2.ผู้ปฏิบัติงานพยาบาล หน่วยโรคหัวใจ ภาควิชาอายุรศาสตร์ (1 อัตรา)
 -เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 -วุฒิประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตร 1 ปี)
 -มีมนุษยสัมพันธ์ และสามารถประสานงานกับบุคคล/หน่วยงานต่าง ๆ ได้ดี
 
 3.ผู้ปฏิบัติงานพยาบาล ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว (1 อัตรา)
 -เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 -วุฒิประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตร 1 ปี)
 -มีมนุษยสัมพันธ์ และสามารถประสานงานกับบุคคล/หน่วยงานต่าง ๆ ได้ดี
 
 4.ผู้ปฏิบัติงานพยาบาล หน่วยรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ภาควิชารังสีวิทยา (1 อัตรา)
 -เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 -วุฒิประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตร 1 ปี)
 -หากมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 -สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office ได้
 -มีมนุษยสัมพันธ์ และสามารถประสานงานกับบุคคล/หน่วยงานต่าง ๆ ได้ดี
 
 ลูกจ้างเงินกองทุนสวัสดิการ (1 อัตรา)
 1.นักวิชาการเงินและบัญชี หน่วยสวัสดิการ งานการเจ้าหน้าที่ (1 อัตรา)
 -เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 -วุฒิปริญญาตรี สาขาการเงิน/การบัญชี
 -สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office, Internet และอุปกรณ์สำนักงานต่าง ๆ ได้ดี
 -มีทักษะภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
 
 ลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (40 อัตรา)
 1.คนงาน หน่วยจัดเตรียมเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ สังกัดงานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ (4 อัตรา)
 -เพศชาย/หญิง อายุ 18-30 ปี (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 -วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
 
 2.คนงาน หน่วยห้องผ่าตัดศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ (2 อัตรา)
 -เพศชาย อายุ 18-35 ปี (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 -วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย
 
 3.คนงาน งานโภชนบำบัด สังกัดฝ่ายโภชนาการ (2 อัตรา)
 -เพศชาย/หญิง อายุ 18-30 ปี (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 -วุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.3-ม.6)
 
 4.คนงาน งานโภชนบริการ สักกัดฝ่ายโภชนาการ (8 อัตรา)
 -เพศชาย/หญิง อายุ 18-30 ปี (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 -วุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.3-ม.6)
 
 5.คนงาน หน่วยซักฟอกผ้า และจัดจ่ายผ้า สักกัดงานบริการผ้า (5 อัตรา)
 -เพศชาย อายุ 18-35 ปี (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 -วุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.3-ม.6)
 
 6.คนงานห้องทดลอง หน่วยโรคหัวใจ ภาควิชาอายุรศาสตร์ (1 อัตรา)
 -เพศชาย อายุ 18-35 ปี (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 -วุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.3-ม.6)
 
 7.ยาม หน่วยควบคุมการจราจร งานรักษาความปลอดภัย (2 อัตรา)
 -เพศชาย อายุ 18-35 ปี (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 -วุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.3-ม.6)
 
 8.คนงาน หน่วยเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ (1 อัตรา)
 -เพศชาย อายุ 18-35 ปี (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 -วุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)
 
 9.คนงาน หน่วยห้องผ่าตัดศัลยศาสตร์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ (1 อัตรา)
 -เพศชาย อายุ 18-35 ปี (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 -วุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)
 
 10.คนงาน หน่วยทำความสะอาดตกแต่งอาคารและบริการโยธา สังกัดงาน
  อาคารสถานที่และยานพาหนะ (15 อัตรา)
 -เพศหญิง อายุ 18-35 ปี
 -วุฒิประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนปลาย (ป.6-ม.6)  
 
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ประมาณวันที่ 15 หรือ 30 ของทุกเดือน จนกว่าตำแหน่งจะได้รับการบรรจุ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ งานการเจ้าหน้าที่ อาคาร 3 ชั้น 6 และทาง www.ra2.mahidol.ac.th/ramahr
 สมัครได้ทางไปรษณีย์ หรือขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี อาคาร 3 ชั้น 6 ถ.พระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. และ 13.00-16.30 น. (ทุกวันเว้นวันหยุดราชการ) หรือสมัครทาง www.ra2.mahidol.ac.th/ramahr (ค่าธรรมเนียมการสอบ 20 บาท)  
 งานการเจ้าหน้าที่ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี อาคาร 3 ชั้น 5 ถนนพระรามที่ 6    ราชเทวี    กรุงเทพมหานคร    10400  
 โทรศัพท์ : 0-2201-2583, 0-2201-2586  
  www.ra2.mahidol.ac.th/ramahr

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com