ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันเสาร์ที่ 24 ส.ค. 2562

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

วิยุดา


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับเจ้าหน้าที่ 17 อัตรา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความประสงค์จะรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคล เข้าปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้
 
 ตำแหน่งที่รับสมัคร
 คณะเกษตรศาสตร์
 1.อาจารย์ สังกัดภาควิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร (พนักงานมหาวิทยาลัย) (1 อัตรา)
 -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ทางด้านเศรษฐศาสตร์ หรือธุรกิจการเกษตร
 -มีความรู้ ความสามารถด้านการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ด้านเศรษฐศาสตร์การเกษตร เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจการเกษตร เป็นอย่างดี
 -มีความรู้ ความสามารถด้านการพูด และเขียนภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี ในกรณีจบการศึกษาระดับปริญญาเอกภายในประเทศ ต้องผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษตามที่คณะฯ กำหนด
 ตำแหน่งที่ 1 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2551
 
 คณะแพทยศาสตร์
 2.นักวิทยาศาสตร์ (ลูกจ้างชั่วคราว) (1 อัตรา)
 -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางเคมี ชีวเคมี จุลชีววิทยา เทคนิคการแพทย์
 
 3.เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ (ลูกจ้างชั่วคราว) (1 อัตรา)
 -สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้
 ตำแหน่งที่ 2-3 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2551
 
 คณะทันตแพทยศาสตร์
 4.อาจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัย) (1 อัตรา)
 -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางทันตแพทยศาสตร์
 ตำแหน่งที่ 4 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2551
 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์
 5.อาจารย์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธา (พนักงานมหาวิทยาลัย) (1 อัตรา)
 -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรืเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาวิศวกรรมโยธา ด้านวิศวกรรมวัสดุก่อสร้าง
 ตำแหน่งที่ 5 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 17 ตุลาคม 2551
 
 คณะศิลปกรรมศาสตร์
 6.อาจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัย) (1 อัตรา)
 -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ทางดนตรี โดยมีวุฒิปริญญาตรี ทางดนตรีสากล
 -มีเกรดเฉลี่ยในวุฒิปริญญาโทตลอดหลักสูตรการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.50 โดยต้องมีเกรดเฉลี่ยในวุฒิปริญญาตรีตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 3.00
 -มีความชำนาญด้านการบรรเลงดนตรีกีตาร์
 -มีความรู้ด้านการบันทึกเสียง สามารถใช้ซอฟต์แวร์บันทึกเสียงได้เป็นอย่างดี
 -มีความรู้ ความสามารถในการทำงานในห้องบันทึกเสียง
 -มีความรู้ทางด้านกรจัดทำเครื่องเสียงสำหรับการแสดงดนตรีทั้งแบบกลางแจ้งและในอาคาร
 -มีความรู้ ความสามารถด้านการบรรเลงเปียโนทั้งเดี่ยว และรวมวง
 ตำแหน่งที่ 6 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2551
 
 สังกัดหน่วยศิษย์เก่าสัมพันธ์
 7.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (พนักงานมหาวิทยาลัย) (1 อัตรา)
 -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขา
 -มีความรู้ ความสามารถจัดทำเว็บเพจ และระบบฐานข้อมูลได้ และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 ตำแหน่งที่ 7 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 17 ตุลาคม 2551
 
 สังกัดศูนย์บริการวิชาการ
 8.นักวิชาการศึกษา (ลูกจ้างชั่วคราว) (2 อัตรา)
 -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรืเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบริหาร กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ สังคมวิทยาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ วารสารศาสตร์ ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ รัฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ จิตวิทยา
 -สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป Microsoft Office PowerPoint ได้เป็นอย่างดี
 
 9.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ลูกจ้างชั่วคราว) (1 อัตรา)
 -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบัญชี การเงิน
 -สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป Microsoft Office PowerPoint ได้เป็นอย่างดี
 -มีความรู้ ความสามารถในงานด้านการเงินและบัญชี
 ตำแหน่งที่ 8-9 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2551
 สังกัดวิทยาเขตหนองคาย
 
 10.อาจารย์ สาขาการเงิน (พนักงานมหาวิทยาลัย) (1 อัตรา)
 -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ทางด้านการเงิน
 
 11.อาจารย์ สาขาสถิติ (พนักงานมหาวิทยาลัย) (2 อัตรา)
 -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ทางด้านสถิติประยุกต์
 
 12.อาจารย์ สาขาคณิตศาสตร์ (พนักงานมหาวิทยาลัย) (2 อัตรา)
 -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ทางด้านคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ หรือวิทยาการคอมพิวเตอร์
 
 13.อาจารย์ สาขาเศรษฐศาสตร์ (พนักงานมหาวิทยาลัย) (2 อัตรา)
 -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ทางด้านเศรษฐศาสตร์
 
 14.อาจารย์ สาขาภาษาอังกฤษ (พนักงานมหาวิทยาลัย) (2 อัตรา)
 -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท-เอก ทางด้านภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ
 
 15.อาจารย์ สาขาสารสนเทศ (พนักงานมหาวิทยาลัย) (1 อัตรา)
 -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ทางด้านสารสนเทศ
 
 16.อาจารย์ สาขาดนตรี (พนักงานมหาวิทยาลัย) (1 อัตรา)
 -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท-เอก ทางด้านดนตรี สังคีตนิยม และศิลปนิยม
 
 17.อาจารย์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พนักงานมหาวิทยาลัย) (1 อัตรา)
 -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ทางด้านอุตสาหกรรมเกษตร หรือเทคโนโลยีอาหาร
 หมายเหตุ : ตำแหน่งที่ 10-17 ต้องมีผลการเรียนดังนี้
 -ผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 3.00
 -ผลการเรียบเฉลี่ยตลอดหลักสูตรระดับปริญญาโทไม่น้อยกว่า 3.50
 ตำแหน่งที่ 10-17 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2551
 
 ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี อาคาร 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002 โทร.0-4320-2222-41 หรือสมัครงาน Online ได้ที่ http://personweb.kku.ac.th
 
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 ถ.มิรภาพ .ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002    ขอนแก่น    40002  
 โทรศัพท์ : 0-4320-2222-41  
  http://personweb.kku.ac.th

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com