ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันอังคารที่ 20 ส.ค. 2562

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

วิยุดา


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
กรมข่าวทหารบก รับเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ ตั้งแต่บัดนี้- ๑๔ ต.ค.๕๑

กรมข่าวทหารบก มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน (ไม่จำกัดเ พศ) และทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ จำ นวน ๑ อัตรา ในตำแหน่ง พนักงานรวบรวมและเตรียมข้อมูล อัตราค่าจ ้างรายเดือนๆ ละ ๖,๗๔๐.- บาท ซึ่งมีหลักเกณฑ์รายละเอียดดังนี้
 
 ๑. คุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ามดังนี้.
     ๑.๑ เป็นผู้มีสัญชาติไทย
     ๑.๒ มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี
     ๑.๓ เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหา
            กษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
            ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
     ๑.๔ ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้าง
            ของหน่วยงานอื่นของรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของ
            ส่วนราชการท้องถิ่น
     ๑.๕ ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้า
            หน้าที่ในพรรคการเมือง
     ๑.๖ ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความ
            สามารถหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนด
            ไว้ในกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติ
            รับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๗๙
     ๑.๗ ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออก
            จากราชการไว้ก่อน
     ๑.๘ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม อันจนเป็นที่รังเกียจของสังคม และไม่
            เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
     ๑.๙ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
     ๑.๑๐ ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก
             เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่
             กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
     ๑.๑๑ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ
             รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐวิสาหกิจ
 
 ๒. คุณสมบัติตำแหน่งพนักงานรวบรวมและเตรียมข้อมูล
       ๒.๑ สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าทางพาณิชยการ หรือสาขาวิชาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานโดยตรง
       ๒.๒ มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
 
 ๓. หลักฐานการรับสมัคร
 
        ๓.๑ ใบประกาศนียบัตร ใบสุทธิ หรือใบระเบียนแสดงผลการศึกษา
        ๓.๒ สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดา และมารดา
        ๓.๓ ใบสำคัญทางทหาร (สด.๘, สด.๙ หรือ สด.๔๓) เฉพาะเพศชาย
        ๓.๔ รูปถ่าย (หน้าตรงไม่สวมหมวกหรือแว่นตาดำ) ขนาด ๒ x ๒.๕ นิ้ว
               จำนวน ๒ รูป
        ๓.๕ ใบสำคัญความเห็นของแพทย์
        ๓.๖ หลักฐานอื่น เช่น การเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ใบมรณะบัตรของบิดา
              มารดาในกรณีที่เสียชีวิต (ถ้ามี)
 
 ๔. วิชาที่ทำการทดสอบ
        ๔.๑ พิมพ์ดีดจับความเร็วภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ด้วยคอมพิวเตอร์
              และเครื่องพิมพ์ดีดธรรมดา
        ๔.๒ วิชาคอมพิวเตอร์ (สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ได้แก่ การ
              ใช้โปรแกรม Microsoft Word & Microsoft Excel โดยพิมพ์
              หนังสือหรือพิมพ์เอกสารอื่นๆ ได้)
        ๔.๓ สอบสัมภาษณ์และความรู้ทั่วไป (บุคลิกลักษณะ ท่วงทีวาจา
              ปฏิภาณไหวพริบ)
 
 ๕. วัน เวลา สถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก    
        รับสมัครสอบตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ ๑๔ ต.ค.๕๑ สมัครด้วยตนเองในเวลาราชการ (ตั้งแต่ ๐๘๓๐-๑๕๓๐) ที่แผนกกำลังพล กองธุรการ กรมข่าวทหารบก อาคาร ๒ ชั้น ๔ ในบริเวณกองบัญชาการกองทัพบก เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร หรือโทรสอบถามที่หมายเลข ๐-๒๒๙๗-๗๒๐๔-๕
 
 ๖. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ทำการสอบคัดเลือก  ทำการสอบในวันอังคารที่ ๒๑ ต.ค.๕๑  
 ๐๘๐๐-๐๘๒๐ รายงานตัวและรับฟังคำชี้แจง ณ ห้องประชุม ฝขว.ศปก.ทบ.  ๐๘๓๐-๑๐๐๐ สอบพิมพ์ดีดภาษาไทย และพิมพ์ดีดภาษาอังกฤษจับความเร็ว
                    ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ดีดธรรมดา ณ กขวภ.
                    ขว.ทบ.  
 ๑๐๓๐-๑๑๓๐ สอบวิชาการใช้คอมพิวเตอร์ ณ ห้องคอมพิวเตอร์
                    ณ กขวภ.ขว.ทบ.
 ๑๓๐๐-๑๔๓๐ สอบสัมภาษณ์และความรู้ทั่วไป ณ ห้องประชุม ฝขว.ศปก.ทบ.
 
 ๗. ประกาศผลสอบคัดเลือก ในวันอังคารที่ ๒๘ ต.ค.๕๑ ป้ายประชาสัมพันธ์กรมข่าวทหารบก อาคาร ๒ ชั้น ๔ ในบริเวณกองบัญชาการกองทัพบก เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร หรือโทรสอบถามที่หมายเลข ๐-๒๒๙๗-๗๒๐๔-๕
 
 
 
 
 
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com