ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันศุกร์ที่ 22 พ.ย. 2562

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

วิยุดา


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รับพนักงานราชการ 10 อัตรา  ตั้งแต่บัดนี้-17 ธันวาคม พ.ศ. 2551

ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง ศ ูนย์บัญชาทางการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครบุคคลพลเรือ นเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง 10 อัตรา ระยะเวลาส ัญญาจ้างตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2552-30 กันยายน 2552
 
 กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 
 1. เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป 3 อัตรา
 - วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าทางบริหารธุรกิจ (สาขการบริหารธุรกิจ การบริหารทั่วไป การจัดการ การจัดการทั่วไป การเลขานุการ) อักษรศาสตร์ (ยกเว้นศิลปกรรมศาสตร์) ศิลปศาสตร์ (ยกเว้นดุริยางค์ศาสตร์) รัฐศาสตร์ (สาขาบริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ) มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความสามารถในการใช้โปรแกรม คอมพิวเตอร์
 - มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
 - มีความสามารถใช้โปรแกรมบริหารโครงการ และโปรแกรม SPSS หรือโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย
 
 2. ครูฝึกอาชีพ 2 อัตรา
 - วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
 - มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
 - มีความสามารถใช้โปรแกรมบริหารโครงการ และโปรแกรม SPSS หรือโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย
 
 ตำแหน่งที่ 1-2 ได้รับค่าจ้างรายเดือน เดือนละ 9,530 บาท เงินเพิ่มค่าครองชีพ 1,500 บาท
 
 กลุ่มงานบริการ
 
 1. พนักงานบริการ 3 อัตรา
 - วุฒิ ม.3-ปวส. หรือเทียบเท่า ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน
 
 2. พนักงานธุรการ 2 อัตรา
 - วุฒิ ม.3-ปวส. หรือเทียบเท่า ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน
 - มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความ
   สามารถในการพิมพ์หนังสือราชการ โดยใช้คอมพิวเตอร์
 - มีความสามารถในการซ่อมบำรุงเครื่องมือเครื่องใช้ อุปกรณ์ต่าง ๆ
   ที่เกี่ยวข้อง และอาคารสถานที่
 
 วุฒิ ม.3-ม.6 ได้รับค่าจ้างเดือนละ 6,100 บาท เงินเพิ่มค่าครองชีพ 2,100 บาท
 
 วุฒิ ปวช. ได้รับค่าจ้างเดือนละ 7,010 บาท เงินเพิ่มค่าครองชีพ 1,500 บาท
 
 วุฒิ ปวท. ได้รับค่าจ้างเดือนละ 7,770 บาท เงินเพิ่มค่าครองชีพ 1,500 บาท
 
 วุฒิ ปวส. ได้รับค่าจ้างเดือนละ 8,610 บาท เงินเพิ่มค่าครองชีพ 1,500 บาท
 
 คุณสมบัติของผู้สมัคร
 - เป็นบุคคลพลเรือน เพศชาย/หญิง หรือทหารกองหนุน มีอายุ 18-30 ปี (เว้นตำแหน่งที่ 1 และ 2 มีอายุ 18-35 ปี)
 - เป็นผู้มีสัญชาติไทย เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
 - ไม่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
 - ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการ พรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
 - ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือสติฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ซี่งออกตามความในมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497
 - ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
 - ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม และไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 - ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
 - ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
 
 หลักฐานการรับสมัคร
 
 1. ใบสมัคร
 
 2. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายในครั้งเดียวกัน และจะต้องเป็นรูปที่ถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน จำนวน 4 รูป
 
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
 
 4. สำเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาในระดับและสาขาวิชาที่ได้ประกาศรับสมัครเท่านั้น (เฉพาะคณะกรรมการสอบคัดเลือกจะไม่พิจารณาคุณวุฒิในระดับสูงกว่าที่ทางราชการต้องการ)
 
 5. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน หรือสำเนาทะเบียนบ้านที่นายทะเบียนรับรองเพื่อแสดงวัน เดือน ปีเกิดที่ชัดเจน ระบุสัญชาติของผู้สมัคร หรือสำเนาทะเบียนบ้านที่นายทะเบียนรับรองเพื่อแสดงวัน เดือน ปีเกิดที่ชัดเจน ระบุสัญชาติของผู้สมัคร และของบิดา-มารดาผู้ให้กำเนิด จำนวน 1 ชุด
 - ในกรณีที่บิดาและมารดาไม่ได้อยู่ในทะเบียนบ้านเดียวกันกับผู้สมัคร ให้นำสำเนาทะเบียนบ้านของบิดาและมารดามาแสดงด้วย
 - ในกรณีที่บิดาและมารดาถึงแก่กรรมและไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ให้สำเนาใบมรณบัตรหรือหลักฐาน อื่นของทางราชการมาประกอบเพื่อแสดงสัญชาติของบิดาและมารดาด้วย
 - กรณีที่ปู่ย่า ตายาย มิได้ระบุว่าเป็นสัญชาติไทย จะต้องแสดงหลักฐานของบิดาและมารดา แล้วแต่กรณีว่ามีสัญชาติไทยโดยกำเนิด มิใช่โดยการเปลี่ยนสัญชาติ
 - หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
 - สำเนาใบสำคัญทางทหาร ได้แก่ สด.8, สด.9 หรือ สด.43
 
       ประกาศรับสมัคร  ณ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง ศูนย์บัญชีการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย อาคาร 8 ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น. เว้นวันหยุดราชการ
 
       การรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้-17 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ณ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง ศูนย์บัญชาการทางทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย (กรมยุทธศึกษาทหาร) ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น. เว้นวันหยุดราชการ
 
        การสอบใช้การสอบสัมภาษณ์เพียงอย่างเดียว ในวันที่ 19 ธันวาคม 2551 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง ศูนย์บัญชาการทางทหาร กองบัญชาการ กองทัพไทย (กรมยุทธศึกษาทหาร) ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี โดยคณะกรรมการดำเนินการ สอบคัดเลือกตามที่ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคงศูนย์บัญชาการทางทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ได้กรุณาแต่งตั้ง
 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://rdsc.schq.mi.th/
 
  http://rdsc.schq.mi.th/

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com