ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันศุกร์ที่ 23 ส.ค. 2562

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

วิยุดา


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู รับเจ้าหน้าที่ 58 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้-28 มกราคม 2552  

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุค ลากรทางการศึกษามีความประสงค์จะคัดเลือกลูกจ้างของสำนักงานเพื่ อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิ บัติการ โดยมีวิธีการดำเนินการคัดเลือก เกณฑ์การตัดสิน การขึ้น บัญชีและการยกเลิกบัญชี
 ผู้ได้รับการคัดเลือก ดังนี้
 
 1. ตำแหน่งที่จะคัดเลือก
 1. 1 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
       สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 18 อัตรา
 1. 2 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและ
       สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัด 40 จังหวัด จำนวน
       40 อัตรา
 
 2. วิธีการคัดเลือก สำนักงานจะดำเนินการคัดเลือก โดยการสอบตามหลักสูตรท้ายประกาศนี้โดยดำเนินการดังนี้
 2.1 สอบภาค ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาค ข. ความรู้ความ
      สามารถเฉพาะตำแหน่ง เพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกโดยสอบ
      ผ่าน ภาค ก. และภาค ข. ไว้
 2.2 สำนักงานหรือสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร
       ทางการศึกษาจังหวัด/กรุงเทพมหานคร จะประกาศคัดเลือกผู้ได้รับคัด
       เลือกที่ขึ้นบัญชีไว้ เพื่อสอบภาค ค.ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง
 2.3 ให้ผู้ได้รับคัดเลือกขึ้นบัญชีภาค ก. และภาค ข. ไว้ ซึ่งมีคุณสมบัติตรง
        ตามประกาศ
 2.2 ยื่นใบสมัครเพื่อรับคัดเลือกโดยการสอบ ภาค ค. ได้ ณ สำนักงานหรือ
       สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
       จังหวัด/กรุงเทพมหานคร นั้น ๆ
 
 3. คุณสมบัติ ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก จะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
 3.1 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 3.2 เป็นลูกจ้างของสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการ
 ศึกษาจังหวัด/กรุงเทพมหานครหรือสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ
 บุคลากรทางการศึกษา มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
 
 3.3 คุณสมบัติทั่วไป
 (1) มีสัญชาติไทย
 (2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
 (3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์
      ทรงเป็นพระประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความ
      บริสุทธิ์ใจ
 
 3.4 ลักษณะต้องห้าม
 (1) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้อง
      ถิ่นกรรมการหรือดำรงตำแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง
      ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง
 (2) เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ
      หรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎ ก.พ.
 (3) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือพักงาน หรือถูกสั่งให้ออก
      จากราชการหรือสั่งให้ออกจากงานไว้ก่อนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้า
      ราชการพลเรือน หรือตามกฎหมายอื่น
 (4) เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
 (5) เป็นบุคคลล้มละลายซึ่งศาลยังไม่สั่งให้พ้นจากคดี
 (6) เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษ
      สำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 (7) เป็นผู้เคยถูกลงโทษปลดออก ไล่ออก หรือถูกเลิกจ้างจากหน่วย
      งานราชการรัฐวิสาหกิจหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือเอกชน เพราะเหตุ
      กระทำผิดวินัย
 (8) เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
 
 4. การสมัคร ค่าธรรมเนียมและวันสอบ
 4.1 ขอรับใบสมัครเข้ารับการสรรหาและยื่นใบสมัครพร้อมแนบสำเนาบัตร
       ประชาชนประกาศนียบัตรหรือปริญญาบัตร และTranscript จำนวน 1
       ชุด ได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคลสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล
       สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู และบุคลากร
       ทางการศึกษา ชั้น 3 ถนนราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้
       สามารถ Download ใบสมัครจาก Website :
       http///www.otep.go.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 มกราคม 2552
       สำหรับ ค่าธรรมเนียมการสมัครสั่งจ่ายในนามของเลขาธิการคณะ
       กรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
       ในกรณียื่นใบสมัครทางไปรษณีย์ จะถือวันประทับตราของไปรษณีย์ ต้น
       ทางเป็นวันยื่นใบสมัคร (กรณียื่นใบสมัครทางไปรษณีย์ โปรดส่งโดยลง
       ทะเบียนตอบรับ)สำนักงานจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ณ สำนักงาน
       และทาง website ตามวรรคแรกก่อนวันสอบไม่น้อยกว่า 3 วัน
 
 4.2 ค่าธรรมเนียมการสมัครเข้ารับการสรรหา คนละ 100 บาท
 4.3 กำหนดวันสอบเป็นไปตามรายละเอียดท้ายประกาศนี้
 
 5. เงินเดือนที่จะได้รับ ผู้ได้รับการคัดเลือกแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่
     ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการจะได้รับเงินเดือน ๆ ละ 10,310 บาทสำหรับ
     วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี เดือนละ 8,910 บาทสำหรับวุฒิการศึกษา
     ระดับอนุปริญญา และเดือนละ 7,050 บาทสำหรับวุฒิการศึกษาระดับ
     ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 
 6. เกณฑ์การตัดสินและการประกาศรายชื่อ
 6.1 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องสอบได้คะแนนรวมทุกภาคไม่ต่ำกว่า
       ร้อยละ 60
 6.2 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร
       ทางการศึกษา จะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกโดยเรียงลำดับ
      จากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ กรณีได้คะแนนรวมเท่ากัน
      ให้ผู้ที่ได้คะแนนภาค ข. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง
      มากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับสูงกว่า ถ้าคะแนนภาค ข. เท่ากัน ให้ผู้ที่ได้
      คะแนนภาค ก. มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และถ้าคะแนนภาค ก.
      ยังเท่ากันอีกให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
 
 7. การขึ้นบัญชี
     สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร
     ทางการศึกษา จะประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบผ่านภาค ก. และภาค ข. ไว้
     เป็นเวลา 2 ปี นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบผ่าน
 
 8. การยกเลิกบัญชี
 8.1 ผู้ใดได้ขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ ถ้ามีกรณีอย่างใดต่อไปนี้ ให้เป็นอัน
      ยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ คือ
 (1) ผู้นั้นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ในตำแหน่ง
     ที่คัดเลือกได้
 (2) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิรับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่คัดเลือกได้
 (3) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ภาย
      ในเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ ให้สำนักงานมีหนังสือแจ้งโดยส่งทางไปรษณีย์
      ลงทะเบียนให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 วัน นับตั้งแต่วันที่ไปรษณีย์
      ประทับตรา
 (4) ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่การงานได้ตามกำหนดเวลาที่บรรจุ
      แต่งตั้งในตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก
 
 8.2 ผู้ใดถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีเนื่องจากไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่า
       ด้วยการรับราชการทหาร เมื่อออกจากราชการทหาร โดยไม่มีความเสีย
       หาย และประสงค์จะเข้ารับหน้าที่ในตำแหน่งที่ได้รับคัดเลือก และบัญชีผู้
       สอบคัดเลือกได้นั้นยังไม่ยกเลิก ให้ขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีเดิมเป็นลำดับ
       แรกที่จะบรรจุในครั้งต่อไป
 
 9. การบรรจุแต่งตั้ง
 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
 จะออกคำสั่งบรรจุแต่งตั้งผู้ได้คะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่
 ปฏิบัติการ ตามตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก
  http///www.otep.go.th

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com