ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันอาทิตย์ที่ 17 พ.ย. 2562

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

วิยุดา


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  รับพนักงานราชการ 22 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 31 มีนาคม 2552

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็ นพนักงานราชการ ตำแหน่งต่าง ๆ ในกลุ่มงานบริหาร และตำแหน่งต่าง ๆ ในกลุ่มงานบริหารทั่วไป ประเภทพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำ นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 
 1. ตำแหน่งพนักงานบริการ (ด้านบริหารงานทั่วไป)
 - วุฒิ ปวส.ทางพาณิชยการ หรือทางบริหารธุรกิจ และ
 - มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับ
   การงานที่ปฏิบัติ
 
 2. ตำแหน่งพนักงานบริการ (ด้านสารสนเทศ) 2 อัตรา
 - วุฒิปวส.ทางคอมพิวเตอร์ ทางสารสนเทศ ทางพาณิชยกรรมหรือ
   ทางบริหารธุรกิจ และ
 - มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับ
   การงานที่ปฏิบัติ
 
 3. ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานบุคคล) 2 อัตรา
 - วุฒิปริญญาตรี ที่ ก.พ.พิจารณารับรองแล้ว และ
 - มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับ
   การงานปฏิบัติ
 
 4. ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานบุคคล) 2 อัตรา
 - วุฒิปริญญาตรี ที่ ก.พ.พิจารณารับรองแล้ว ทางรัฐศาสตร์ รัฐประ
   ศาสนศาสตร์ ทางกฎหมาย ทางบริหารธุรกิจ ทางเศรษฐศาสตร์
 - มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับ
   งานที่ปฏิบัติ
 
 5. ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ด้านกฎหมาย)
 - ได้รับวุฒิปริญญาตรี ที่ ก.พ.พิจารณารับรองแล้วทางกฎหมาย และ
 - มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับ
   การงานสำนักงาน
 
 6. ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ด้านเลขานุการ) 2 อัตรา
 - วุฒิปริญญาตรี ที่ ก.พ.พิจารณารับรองแล้ว ทางบริหารธุรกิจ และ
 - มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับ
   งานสำนักงาน
 
 7. ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ด้านสารสนเทศ) 8 อัตรา
 - วุฒิปริญญาตรี ที่ก.พ.พิจารณาแล้ว ทางคอมพิวเตอร์ ทาง
   สารสนเทศ ทางพาณิชยกรรม หรือทางบริหารธุรกิจ และ
 - มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับ
   การงานที่ปฏิบัติ
 
 8. ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ด้านวิชาการศึกษา) 4 อัตรา
 - วุฒิปริญญาตรี ที่ ก.พ.พิจารณารับรองแล้ว ทางการศึกษา ทางรัฐ
   ศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ทางกฎหมาย ทางบริหรธุรกิจ หรือทาง
   เศรษฐศาสตร์ และ
 - มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับ
   การงานที่ปฏิบัติ
 
 ผู้ประสงค์จะสมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตั้งอยู่ที่กระทรวงศึกษาธิการ ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม.โดยสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 23-31 มีนาคม 2552 ในเวลา 08.30-12.00 น.และเวลา 13.00-16.30 น.ของแต่ละวันรับสมัครดังกล่าวเว้นวันหยุดราชการ โดยผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบ จำนวนเงิน 200 บาท
 
 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
 - รูปถ่ายขนาด 1.5*2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 - กรณีตำแหน่งในกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ให้ใช้ภาพถ่ายเอกสาร
   ปริญญาบัตรซึ่งเป็นคุณวุฒิที่ใช้สมัคร จำนวน 2 ฉบับ
 - เอกสารแสดงผลการเรียน จำนวน 2 ฉบับ
 - เอกสารสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 - เอกสารหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล อย่างละ 1 ฉบับ ค่าธรรมเนียมต้องเสียค่าธรรมสอบสำหรับตำแหน่งที่สมัครจำนวนเงิน 200 บาท ค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 
 วิธีการสมัคร
 - ให้ผู้สมัครดำเนินการเกี่ยวกับการสมัครตามขั้นตอนวิธีการ ดังนี้
 - ให้คำร้องขอสมัคร และใบสมัครตามแบบที่กำหนดซึ่งขอรับได้ที่เจ้าหน้าที่ในวันสมัคร
 
 - กรอกรายละเอียดในเอกสารการสมัครซึ่งประกอบด้วยคำร้องขอสมัคร และใบสมัครให้ครบถ้วนทุกช่องรายการและลงชื่อผู้สมัครพร้อมทั้งวันที่สมัครให้เรียบร้อย กรณีกรอกเอกสารการสมัครผิดเล็กน้อยให้ขีดฆ่าลงชื่อกำกับและกรอกข้อความใหม่ให้ถูกต้อง กรณีกรอกผิดหลายแห่งให้ขอรับเอกสารการสมัครชุดใหม่เพื่อกรอกใหม่
 
 - ปิดรูปถ่ายจำนวน 1 รูปลงในใบสมัคร และปิดรูปถ่ายจำนวน 1 รูป ลงในใบตอบรับการสมัครในช่องที่กำหนดให้เรียบร้อย
 
 - ยื่นเอกสารการสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์และปิดรูปถ่ายเรียบร้อยแล้วพร้อมทั้งแนบเอกสารประกอบการสมัครโดยให้ยื่นการสมัครโดยให้ยื่นการสมัครต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครเท่านั้น และให้ยื่นภายในวัน เวลา และสถานที่รับสมัครที่กำหนดไว้ โดยผู้สมัครสามารถตรวจสอบชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับสมัครได้จากคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับสมัครซึ่งปิดแจ้งไว้ในบริเวณสถานที่รับสมัคร
 
 - เมื่อเจ้าหน้าที่รับสมัครได้ตรวจสอบเอกสารการสมัครแล้ว ให้ผู้สมัครชำระเงินค่าธรรมเนียม และลงชื่อผู้สมัครในบันทึกประจำวันเป็นหลักฐาน พร้อมกับรองรับใบตอบรับการสมัครคืนจากเจ้าหน้าที่ รับสมัครซึ่งผู้สมัครต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานในการเข้ารับการประเมินสมรรณโดยการสอบ
 
 - ติดตามตรวจสอบประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตามที่กำหนดไว้ในข้อ 4 ประกาศฯนี้ และเมื่อได้รับทราบเลขประจำตัวสอบแล้วให้กรอกเลขประจำตัวสอบของผู้สมัครนั้นลงในใบตอบรับการสมัครด้วย
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com