ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันอาทิตย์ที่ 15 ก.ย. 2562

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

ทีมงาน


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
สพท.โคราช เขต 2 รับครูผู้ช่วย ถึง 24 เม.ย.

ด้วย มติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2 ในคราวปร ะชุมครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2552 อนุมัติให้สำนั กงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2 ดำเนินการคัดเลือกครูอ ัตราจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว จากเงินงบประมาณ พนักงานราชการ ครูสอ นศาสนาอิสลาม ซึ่งได้ปฏิบัติงานตามคำสั่งจ้าง หรือสัญญาจ้างอย่ างใดอย่างหนึ่ง หรือรวมกันไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถึงวันรับสมัครส อบคัดเลือกวันสุดท้าย เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าร าชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ในตำแหน่งครูผู้ช่วยทดแทนตำแหน ่งว่าง
 
  ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 19 ตำแหน่ง
           - ผู้สมัครคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
           - วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ.กำหนด ในกลุ่มสาขา/วิชาเอก ดังต่อไปนี้ เกษตรศาสตร์ 1 อัตรา คอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ศิลปศึกษา 3 อัตรา ประถมศึกษา 3 อัตรา พลศึกษา 2 อัตรา ภาษาอังกฤษ 2 อัตรา คณิตศาสตร์ 3 อัตรา นาฏศิลป์ 3 อัตรา วิทยาศาสตร์ 4 อัตรา ปฐมวัย 3 อัตรา ภาษาไทย 2 อัตรา สังคมศึกษา 1 อัตรา อุตสาหกรรมศิลป์ 3 อัตรา เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา 3 อัตรารัฐศาสตร์ 3 อัตรา คหกรรมศาสตร์ 3 อัตรา เทคโนโลยี อิเล็กทรอนิกสŒ 3 อัตรา รัฐประศาสนศาสตร์ 3 อัตรา วิชาเอกอื่นที่ ก.ค. และ ก.ค.ศ.กำหนดเป็นคุณวุฒิทาง การศึกษา
           - มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
           - ปัจจุบันเป็นครูอัตราจ้าง ลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณพนักงานราชการ ครูสอนศาสนาอิสลาม ซึ่งได้ปฏิบัติงานตามคำสั่งจ้าง หรือสัญญาจ้างอย่างใด อย่างหนึ่ง หรือรวมกันไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถึงวันรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย และปฏิบัติหน้าที่ในสังกัด สำนักเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2
 
 วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
           ผู้ประสงค์เข้ารับการคัดเลือกให้สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 24 เมษายน 2552 ในวันและเวลาราชการ
 
 เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันสมัคร
           - หนังสือรับรองหรือวุฒิบัตร หรือปริญญาบัตรหรือระเบียนแสดงผลการเรียนที่ระบุสาขาวิชาเอกที่จะสมัครสอบ หรือหนังสือรับรองที่ระบุว่าได้ศึกษาสำเร็จครบหลักสูตรแล้ว ซี่ง ก.ค. หรือ ก.ค.ศ.กำหนดเป็นคุณวุฒิสำหรับข้าราชการครู พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
           - รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1.5 นิ้ว ซึ่งถ่ายไม่เกิน 6 เดือน และถ่ายครั้งเดียวกัน 3 รูป
           - หนังสืออนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิ หรือเอกสารที่อยู่ระหว่างขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูที่ออกให้โดยคุรุสภา พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
           - สำเนาคำสั่งหรือสัญญาจ้างเอกสารที่รับรองหรือเอกสารอื่นใดที่ทางราชการออกให้ที่แสดงว่าเป็นครูอัตราจ้าง ลูกจ้างที่จ้างจากเงินงบประมาณ หรือพนักงานราชการมาแล้ว รวมกันไม่น้อยกว่า 3 ปี จำนวน 1 ชุด
           - บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
           - ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด
           - หลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสือสำคัญการเปลี่ยน ชื่อ-สกุล ทะเบียนสมรส (ถ้ามี) พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด สำเนาทุกฉบับให้รับรองสำเนาถูกต้องด้วยตนเอง
 
 การยื่นใบสมัคร
           1. ผู้สมัครคัดเลือกจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองและจะต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง และครบถ้วนด้วย
           2. ผู้สมัครคัดเลือกจะต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถ ติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการไปรษณีย์ หรือหมายเลขโทรศัพท์ไว้ในใบสมัคร
           3. ผู้สมัครคัดเลือกต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร
 
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
           จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิหรือไม่มีสิทธิคัดเลือกภายในวันที่ 30 เมษายน 2552 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2 และทางเว็บไซต์ www.Korat2.go.th    
     
 รายละเอียดเพิ่มเติม  
 
  www.Korat2.go.th  

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com