ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันอาทิตย์ที่ 22 ก.ย. 2562

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

ปฐมา


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ – 1 มิถุนายน 2552

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขยายเวลารับสมัครบุคค ลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
 
 เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์
 
 ตามประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2552
 
 ได้ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา สังกัดภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 
 คณะวิทยาศาสตร์ และได้หมดเขตรับสมัคร ในวันที่ 31 มีนาคม 2552 นั้น คณะวิทยาศาสตร์ประสงค์จะขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจ้าง
 
 เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในตำแหน่งดังกล่าว ดังรายละเอียดต่อไปนี้
 
 1. ตำแหน่งที่จะดำเนินการคัดเลือก
 
 อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา
 
 2. กำหนดการรับสมัคร
 
 2.1 ตั้งแต่บัดนี้ – 1 มิถุนายน 2552 รับสมัคร
 
 (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)
 
 2.2 วันที่ 9 มิถุนายน 2552 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
 
 3. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
 
 3.1 ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ตามข้อ 8 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการ
 
 บริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ.
 
 2551 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2551
 
 3.2 ผู้สมัครที่เคยได้รับการล้างมลทินตามประกาศของทางราชการจะต้องแจ้งรายละเอียดของโทษทางวินัยที่ได้รับ
 
 และการล้างมลทินตามกฎหมายใดให้คณะฯ ทราบในใบสมัครด้วย มิฉะนั้น จะถือว่าเป็นการปิดบังข้อมูลและ
 
 มหาวิทยาลัยจะสงวนสิทธิที่จะไม่พิจารณาจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
 
 4. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัคร
 
 รับสมัครผู้มีวุฒิปริญญาเอก ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 
 5. อัตราค่าจ้าง
 
 วุฒิปริญญาเอก จ้างในอัตราค่าจ้างเดือนละ 19,670 บาท
 
 6. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันสมัคร
 
 6.1 เอกสารรับรองคุณวุฒิ และ Transcript จำนวน 1 ชุด
 
 6.2 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
 
 6.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
 
 6.4 ใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ฉบับ
 
 6.5 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด 2 x 2.5 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 
 6.6 เอกสารอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ( ถ้ามี ) จำนวน 1 ชุด
 
 6.7 ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (เฉพาะเพศชาย) จำนวน 1 ชุด
 
 ให้ผู้สมัครยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารประกอบการสมัครที่เป็นต้นฉบับและสำเนา หากไม่สามารถนำ
 
 เอกสารที่เป็นต้นฉบับมาแสดงได้ ก็ให้มีหนังสือรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นหลักฐาน
 
 ประกอบการสมัครแทน
 
 7. สถานที่รับสมัคร
 
 ผู้ประสงค์จะสมัครให้ติดต่อ ขอใบสมัคร และดูรายละเอียดได้ที่
 
 - หน่วยการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
 โทรศัพท์ : 0 7428 8026 หรือที่
 
 - งานประสานงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ชั้น 11 ตึกทบวงมหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ
 
 โทรศัพท์ : 0 2354 5558-60
 
 - http://www.psu.ac.th/,www.sc.psu.ac.th, http://www.sc.psu.ac.th/units/personel/index.asp
 
 และยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ หรือทางไปรษณีย์ ที่หน่วยการเจ้าหน้าที่
 
 สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
 
 8. สิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่จะได้รับเงินนอกจากค่าจ้าง ดังนี้
 
 1. เงินสมนาคุณ กรณีเข้าร่วมโครงการพัฒนา ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
 
 ที่ดำรงตำแหน่งอาจารย์ เดือนละ 5,000 บาท ตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 
 2. เงินค่าตอบแทน (สำหรับผู้มีวุฒิปริญญาเอก) กรณีได้ปฏิบัติงานติดต่อกันในมหาวิทยาลัยครบ 5
 
 ปี และได้รับอนุมัติให้ได้รับเงินค่าตอบแทนจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัย
 
 สงขลานครินทร์ จำนวน 200,000 บาท สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานในวิทยาเขต
 
 หาดใหญ่
 
 3. ที่พักอาศัย
 
 4. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (พนักงานสะสม 3% มหาวิทยาลัยสมทบ 3%)
 
 5. กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย
 
 - ค่ารักษาพยาบาลในส่วนที่นอกเหนือจากระบบประกันสังคมวงเงินไม่เกิน 10,000 บาท/ปี
 
 โดยครอบคลุมไปถึงบิดา มารดา คู่สมรสและบุตร
 
 - ค่าเล่าเรียนบุตร (ได้รับครึ่งหนึ่งของข้าราชการ)
 
 6. กองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัย
 
 9. วิธีการคัดเลือก
 
 คณะฯ จะพิจารณาคัดเลือกจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และหนังสือ
 
 แนะนำตัวของผู้สมัครในขั้นต้น
 
 10. ค่าธรรมเนียมสมัคร
 
 ผู้สมัครจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียม คนละ 50 บาท
 
 11. ระยะเวลาการจ้าง
 
 คณะฯ จะทำการจ้างอย่างต่อเนื่อง โดยจะประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ละปีเพื่อประกอบการ
 
 พิจารณาทำสัญญาจ้างเป็นรายปี
 
 ประกาศ ณ วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2552
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com