ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันจันทร์ที่ 25 มิ.ย. 2561

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

ปฐมา


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
โรงพยาบาลรามัน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 7 อัตรา ตั้งแต่ 27 เมษายน – 20 พฤษภาคม 2552

โรงพยาบาลรามัน
 
 จะดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง จำนวน 7 อัตรา ฉะนั้น
 
 เพื่อให้การดำเนินการคัดเลือกเป็นไปด้วยความถูกต้องบริสุทธิ์และยุติธรรม จึงประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อ
 คัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงของโรงพยาบาลรามัน ดังนี้
 
 1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
 (1) ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา
 (2) ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 2 อัตรา
 (3) ตำแหน่ง นักวิชาการสุขศึกษา จำนวน 2 อัตรา
 (4) ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 1 อัตรา
 (5) ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 1 อัตรา
 
 2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครคัดเลือก
 ผู้สมัครคัดเลือก ต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ดังนี้
 (1) มีสัญชาติไทย
 (2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
 (3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
 ประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
 (4) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งกำนัน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและ ผู้ช่วย
 ผู้ใหญ่บ้าน
 (5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง
 (6) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ
 จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
 (7) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
 ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ หรือตามกฎหมายอื่น
 (8) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
 (9) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
 (10) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 (11) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษต้องจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำ
 ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 (12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงาน
 อื่นของรัฐ
 (13) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออกเพราะกระทำผิดวินัยตามระเบียบ
 กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น
 (14) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลัง
 ว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ หรือตามกฎหมายอื่น
 (15) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
 
 3. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 3.1 ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 10,431 บาท
 (ปฏิบัติงานที่งานแพทย์แผนไทย)
 - ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางกายภาพบำบัด และได้รับใบอนุญาต
 ประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบำบัด หรือทางอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้
 ได้
 - กรณีพูดภาษามลายูได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 - กรณีเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร ตามแบบ สด.43 หรือ สด. 8
 3.2 ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 7,935
 บาท (ปฏิบัติงานที่งานคลีนิกพิเศษ HT-DM )
 - ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางสาธารณสุขศาสตร์ การพยาบาล
 สุขศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.พ.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
 - กรณีเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร ตามแบบ สด.43 หรือ สด.8
 3.3 นักวิชาการสุขศึกษา จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 7,935 บาท (ปฏิบัติงานที่
 งานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ จำนวน 1 อัตรา และงานคลินิกพิเศษ (HT-DM) จำนวน 1 อัตรา )
 - ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำ กว่านี้ทางสุขศึกษา สาธารณสุขศาสตร์
 การพยาบาล หรือทางอื่นที่ ก.พ.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
 - กรณีเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร ตามแบบ สด.43 หรือ สด.8
 3.4 ผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 5,760 บาท จำนวน 1 อัตรา
 (ปฏิบัติงานที่งานผู้ป่วยในหญิง)
 - ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตร 1 ปี
 3.5 คนงาน จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 5,574 บาท (ปฏิบัติงานที่งานผู้ป่วยนอก)
 
 4. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครคัดเลือก
 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป
 โรงพยาบาลรามัน อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ระหว่างวันที่ 27 เมษายน – 20 พฤษภาคม 2552 ในวันและเวลา
 ราชการ ภาคเช้า ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 12.00 น. ภาคบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.00 น. - 16.00 น.
 
 5. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในการสมัคร
 ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครพร้อมเอกสาร หลักฐาน และสำเนาภาพถ่ายเอกสารอย่างละ 1
 ฉบับ ดังนี้
 5.1 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด 3 x 4 เซนติเมตร หรือ 1 นิ้ว
 ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป
 5.2 สำเนาภาพถ่ายบัตรประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน
 5.3 สำเนาวุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตร หรือสำเนาใบสุทธิ หรือสำเนา รบ. 1
 5.4 สำเนาแสดงว่าผ่านการเกณฑ์ทหาร ตามแบบ สด.43 หรือ สด 8 (เพศชาย)
 5.5 ใบรับรองแพทย์ แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535)
 ซึ่งออกไม่เกิน 1 เดือน (ตัวจริง)
 5.6 ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส หลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
 หมายเหตุ : 1. ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก จะต้องรับรองสำเนาภาพถ่ายเอกสารประกอบการสมัคร ด้วยตนเอง
 ว่า (สำเนาถูกต้อง)
 2. หลักฐานตามข้อ 5.2, 5.3, 5.4 และ 5.6 ให้นำหลักฐานตัวจริงมาแสดงด้วย
 
 6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
 6.1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภาคปฏิบัติในวันที่ 22 พฤษภาคม 2552
 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป
 6.2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2552
 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป
 ณ ป้ายปิดประกาศตรงข้ามห้องรังสีวินิจฉัย ชั้นล่าง ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลรามัน และทาง
 เว็บไซต์ www.ramanhospital .com
 
 7. หลักเกณฑ์การคัดเลือก
 การพิจารณาคัดเลือก จะคำนึงถึงความรู้ ความสามารถ ความประพฤติ และความเหมาะสม
 โดยวิธีสอบปฏิบัติและ/หรือสอบสัมภาษณ์
 
 8. ประกาศวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก
 8.1 สอบคัดเลือกภาคปฏิบัติ ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2552 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.00 น.
 8.2 สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2552 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.00 น. และ
 8.3 ประกาศผลการสอบคัดเลือก ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2552 ตั้งแต่เวลา 13.00 น.
 ณ ป้ายปิดประกาศตรงข้ามห้องรังสีวินิจฉัย ชั้นล่าง ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลรามัน และทางเว็บไซต์
 www.ramanhospital .com
 
 9. การประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก
 จะประกาศโดยเรียงลำดับจากผู้ผ่านการคัดเลือกที่สอบได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ
 สำหรับการขึ้นบัญชีจะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี หากมีการสอบคัดเลือกในตำแหน่ง
 อย่างเดียวกันนี้อีกและได้ขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ใหม่แล้วบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ครั้งแรกเป็นอันยกเลิก
 
 10. การบรรจุและแต่งตั้ง
 ผู้ผ่านการคัดเลือก จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับในบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้
 
 11. สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ
 โรงพยาบาลมีสวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ดังนี้
 1. มีเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เวรละ 300 - 900 บาท
 2. มีสวัสดิการอาหารกลางวันในราคาพิเศษ (เดือนละ 250 – 350 บาท)
 3. มีบริการรถรับ-ส่งเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา – โรงพยาบาล
 รามันทุกวัน (เดือนละ 150 บาท)
 4. มีการปรับเพิ่มค่าจ้างในอัตราร้อยละ 6 ของค่าจ้าง โดยผู้ที่ได้รับการปรับเพิ่มอัตรา
 ค่าจ้างต้องเป็นผู้ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานในช่วง 6 เดือนที่แล้วมาอยู่ในเกณฑ์ระดับดี
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com