ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันจันทร์ที่ 18 มิ.ย. 2561

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

ปฐมา


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด (สอ.พช.) รับสมัครเจ้าหน้าที่ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2552

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด (สอ.พช.)
 
 รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็น เจ้าหน้าที่ สอ.พช. ดังนี้
 
 คุณสมบัติทั่วไป
 
 - มีสัญชาติไทย เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
 
 - ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ ทั้งไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะ
 
 อันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจ แก่สังคม โรคยาเสพติดให้โทษ โรคพิษสุราเรื้อรัง
 
 - ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว ไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลาย
 
 - ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากหน่วยงานใด ๆ มาก่อน ไม่เคยเป็นผู้ต้องโทษโดยคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จำคุกเว้นแต่ความผิดลหุโทษ หรือความผิดอันมิได้กระทำโดยประมาท
 
 - หากเป็นชายต้องผ่านการคัดเลือกทหาร หรือได้รับการยกเว้นการคัดเลือกทหารตามที่กฎหมายกำหนด และไม่เป็นนักบวช หรือนักพรต
 
 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 
 - วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาการเงิน การบัญชี การตลาด หรือเศรษฐศาสตร์
 
 - ผู้สมัครต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันสมัคร
 
 - เป็นผู้เลื่อมใสในระบบสหกรณ์
 
 - มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ สามารถพิมพ์ได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และใช้โปรแกรม Microsoft Word และ Excel ได้เป็นอย่างดี
 
 - มีความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในขั้นที่สามารถใช้ปฏิบัติงานได้
 
 - มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ มีความขยัน ทุ่มเท อดทน และละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน รวมทั้งสามารถประสานงานกับผู้อื่นได้ดี
 
 - สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ และมีทักษะในการแก้ไขปัญหา
 
 - หากมีประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านสหกรณ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 
 ผู้สนใจจะสมัครสอบคัดเลือก ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ สำนักงาน สอ.พช. เลขที่ 365/22 ถ.พระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2552 ในเวลาราชการ หรือทาง www.cddco-op.com
 
 - ผู้สมัครยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ณ สำนักงาน สอ.พช. เลขที่ 365/22 ถ.พระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2552 ในเวลาราชการ ค่าสมัครสอบ คนละ 100 บาท
 
 เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในการสมัครสอบคัดเลือก
 
 - ใบสมัคร (ลายมือชื่อในใบสมัครต้องตรงกับลายมือชื่อในบัตรประจำตัวสอบที่ สอ.พช. ออกให้)
 
 - สำเนาหลักฐานการศึกษา และเอกสารแสดงผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ชุด
 
 - สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน อย่างละ 1 ชุด
 
 - หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส ฯลฯ อย่างละ 1 ชุด
 
 - หลักฐานการผ่านการคัดเลือกทหารหรือได้รับการยกเว้นการคัดเลือกทหารตามที่กฎหมายกำหนด (กรณีผู้สมัครเป็นเพศชาย)
 
 - รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันสมัคร)
 
 - ใบรับรองแพทย์
 
 - หลักฐานหรือหนังสือรับรองการผ่านการปฏิบัติงาน (ถ้ามีให้นำมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์)
 
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือก
 
 - สอ.พช. จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกรวมทั้งวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก ให้ทราบล่วงหน้า ในวันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2552 ณ สำนักงาน สอ.พช. เลขที่ 365/22 ถ.พระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ และทาง www.cddco-op.com
 
 - กรณีมีผู้สมัครเป็นจำนวนมาก หรือมีเหตุผลความจำเป็นอื่นใด สำนักงาน สอ.พช. ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกได้ตามความเหมาะสม
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com