ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันจันทร์ที่ 28 พ.ค. 2561

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

ปฐมา


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รับสมัครเจ้าหน้าที่ 11 ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2552

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
 
 จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าบรรจุและแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างเพื่อปฏิบัติงาน ดังนี้
 
 สำนักบริหารการเงิน
 
 1. หัวหน้างาน/เจ้าหน้าที่อาวุโส (งานบัญชี) ระดับ O3 หรือ O2
 
 2. ลูกจ้าง (งานการเงิน) ระดับ S2
 
 สำนักบริหารสารสนเทศการประกัน
 
 1. เจ้าหน้าที่ (บำรุงรักษาระบบเครื่องแม่ข่าย) ระดับ O1
 
 สำนักพัฒนาคุณภาพบริการ
 
 1. หัวหน้างาน หรือเจ้าหน้าที่อาวุโส (งานสนับสนุนระบบบริการตติยภูมิเฉพาะด้าน) ระดับ O3
 
 หรือ O2
 
 สำนักตรวจสอบการชดเชยและคุณภาพบริการ
 
 1. ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ระดับ E2
 
 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1 เชียงใหม่
 
 1. หัวหน้ากลุ่มงาน หรือหัวหน้างาน (งานบริหารทั่วไป) ระดับ O4 หรือ O3
 
 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 3 นครสวรรค์
 
 1. หัวหน้างาน หรือเจ้าหน้าที่อาวุโส (งานบริหารจัดการโรคเฉพาะ และกองทุนพัฒนาระบบบริการตติย
 
 มิเฉพาะด้าน) ระดับ O3 หรือ O2
 
 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 6 ระยอง
 
 1. รองผู้อำนวยการ ระดับ M1
 
 2. ผู้ช่วยอำนวยการ ระดับ M1
 
 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 11 สุราษฎร์ธานี
 
 1. รองผู้อำนวยการ ระดับ M1
 
 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา
 
 1. หัวหน้ากลุ่มงาน หรือหัวหน้างาน (ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการ) ระดับ O4 หรือ O3
 
 คุณสมบัติของผู้สมัคร ผู้ซึ่งได้รับการบรรจุแต่งตั้งหรือจ้างให้เป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 12 แห่งข้อบังคับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2546 ดังต่อไปนี้
 
 - มีสัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์
 
 - สามารถทำงานให้สำนักงานได้เต็มเวลา
 
 - มีคุณวุฒิ หรือประสบการณ์เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ และอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน รวมทั้งเหมาะสมกับงานเฉพาะนั้น ๆ
 
 - ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการส่วนท้องถิ่น
 
 - ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
 
 - ไม่เคยได้รับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
 
 - ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งในทางการเมืองสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง
 
 ผู้ประสงค์จะสมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้กรอกใบสมัครตามรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ http://www.nhso.go.th เท่านั้น ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2552 โดยไม่ต้องแนบหลักฐานการสมัคร และไม่เสียค่าธรรมเนียม
 
 เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในวันรายงานตัว ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเรียกมารายงานตัวเพื่อดำรงตำแหน่งที่สมัคร ต้องยื่นเอกสารและหลักฐาน ดังนี้
 
 1. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
 
 2. ใบปริญญาบัตร และ Transcript พร้อมสำเนา อย่างละ 1 ฉบับ
 
 3. ทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา อย่างละ 1 ฉบับ
 
 4. บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) พร้อมสำเนาบัญชีหน้าแรกที่ระบุชื่อและเลขที่บัญชี จำนวน 1 ฉบับ
 
 5. หนังสือรับรองการทำงานจากสถานที่ปฏิบัติงานเดิม จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)
 
 6. หนังสือรับรองเงินเดือน หรือใบแจ้งการรับเงินเดือน ฉบับจริง
 
 7. หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล ใบผ ่านการเกณฑ์ทหาร ทะเบียนสมรส พร้อมสำเนา จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com