ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันจันทร์ที่ 18 มิ.ย. 2561

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

งานราชการ


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ธุรการ จำนวน 3 อัตรา

วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกลูก จ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ธุรการ จำนวน 3 อัตรา ด้วยเงินบำรุงการศ ึกษาหรือเงินอุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปี 2552 จึงประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก ดังนี้
 
 1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
 1.1 เจ้าหน้าที่งานแผนงบประมาณและข้อมูลสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 7,100 บาท
 1.2 เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร วัดผล ประเมินผล และแผนกวิชา จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 7,100 บาท
 1.2 เจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียนการสอนและงานทวิภาคี จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 7,100 บาท
 
 2. ผู้สมัครสอบตัองมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
 2.1 คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
 (1) มีสัญชาติไทย
 (2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์
 (3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
 (4) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพ จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
 (5) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
 (6) ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือเป็นบุคคลล้มละลาย
 (7) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับ
 ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือลหุโทษ
 (8) ไม่เป็นผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
 2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้
 (1) เจ้าหน้าที่งานแผนงบประมาณและข้อมูลสารสนเทศ เพศ ชาย/หญิง และต้องได้รับวุฒิ ปวส. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ พาณิชยการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง และมีความรู้ ทักษะ ด้านการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 (2) เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร วัดผล ประเมินผล และแผนกวิชา เพศ ชาย/หญิง และต้องได้รับวุฒิ ปวส. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในทุกสาขาวิชา, มีความรู้ทางด้านวิชาการ หลักสูตรวัดผลและประเมินผล, มีความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ งานโปรแกรมต่าง ๆ และมีความรู้ในการพิมพ์หนังสือราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานราชการได้
 (3) เจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียนการสอนและงานทวิภาคี เพศชาย และต้องได้รับวุฒิ ปวส. หรือเทียบได้ ไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านคอมพิวเตอร์ ศิลปหัตถกรรม, มีความรู้ทางด้านจัดทำสื่อการเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์, มีความรู้ในการพิมพ์หนังสือราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานราชการได้
 
 
 3. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
 ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อหน้าหน้าที่รับสมัคร พร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้
 (1 ) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี จำนวน 1 รูป
 (2 ) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 (3 ) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 (4 ) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 (5 ) สำเนาวุฒิการศึกษา , ใบแสดงผลการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
 (6 ) ใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ฉบับ
 (7 ) สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ฯลฯ จำนวน 1 ฉบับ
 (8 ) เงินค่าสมัคร 50 บาท
 
 4. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 – 25 พฤษภาคม 2552 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ภาคเช้าเวลา 08.00 – 12.00 น. และภาคบ่ายเวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องธุรการ งานบุคลากร วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี
 
 5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบในวันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2552 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าห้องธุรการ วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี
 
 6. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก
 วิธีการสอบ เวลา ตำแหน่งที่สอบ สถานที่สอบ
 สอบภาคทฤษฎี – ปฏิบัติ 09.00 – 12.00 น. ทุกตำแหน่ง ณ ห้องอินเตอร์เน็ต ชั้น 2
 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
 วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี
 สอบสัมภาษณ์ 13.00 น. เป็นต้นไป - ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานแผนงบประมาณและข้อมูลสารสนเทศ ณ ห้องรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร ชั้น 1
 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
 วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี
 - ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานหลักสูตร วัดผล ประเมินผล และแผนกวิชา ณ ห้องประกันคุณภาพ ชั้น 1
 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
 วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี
 - ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียนการสอนและงานทวิภาคี ณ ห้องประกันคุณภาพ ชั้น 1
 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
 วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี
 วิทยาลัยฯ จะดำเนินการสอบคัดเลือก ในวันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2552 ดังนี้
 
 
 7. ประกาศผลการสอบคัดเลือก
 ประกาศผลการคัดเลือก ในวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2552 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าห้องธุรการ วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี
 
 8. วันรายงานตัว
 ผู้ที่สอบได้ในลำดับที่ 1 ของแต่ละตำแหน่ง ต้องมารายงานตัว ในวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2552 เวลา 09.00 – 12.00 น. ที่งานบุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพยากร หากไม่มาภายในระยะเวลาที่กำหนด ทางวิทยาลัยฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในครั้งนี้ และจะเรียกผู้ที่สอบผ่านในลำดับถัดไปแทน
 
 9. การเริ่มปฏิบัติงาน
 ให้ผู้ที่มารายงานตัวในวันที่ 29 พฤษภาคม 2552 มาเริ่มปฏิบัติงานในวันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2552 เวลา 08.00 น.
 
 หากท่านใดต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี ถนนจงกลนิธารณ์ ต.ในเมือง อ. เมือง จ. อุบลราชธานี หมายเลขโทรศัพท์ 045-244754
 
 ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2552
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com