ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันอาทิตย์ที่ 17 พ.ย. 2562

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

ปฐมา


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา รับสมัครพนักงาน 34 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 26 พฤษภาคม 2552  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 
 รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ปฏิบัติงานประจำส่วนราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 
 1. อาจารย์ สาขาด้านการพัฒนาชุมชน 2 อัตรา
 
 - วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาทางพัฒนาชุมชน พัฒนาสังคม สังคมวิทยา มานุษยวิทยา สังคมสงเคราะห์ ประชากรศาสตร์ วิจัยสังคมศาสตร์ หรือสาขาทางสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุนชน
 
 2. อาจารย์ สาขาด้านภาษาอังกฤษ 2 อัตรา
 
 - วุฒิปริญญาโท โดยสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท/เอก ทางด้านภาษาอังกฤษ วรรณคดีอังกฤษ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ การสอนภาษาอังกฤษ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
 
 - มีผลคะแนนสอบ TOEFL ไม่ต่ำกว่า 500 หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่า 6 หรือผลสอบอื่นที่เทียบเท่า (ผลการสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี) ทั้งนี้ หากอยู่ระหว่างการสอบทางภาษาอังกฤษ และเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก ให้สามารถนำผลการสอบมาแสดงในวันรายงานตัวเข้าปฏิบัติงานได้ มิฉะนั้นจะถือว่าคุณสมบัติไม่ครบถ้วน
 
 3. อาจารย์ สาขาด้านนิติศาสตร์
 
 - วุฒิปริญญาตรี/โท สาขานิติศาสตร์ หรือ
 
 - วุฒิปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ และปริญญาโท สาขาการบริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ เศรษฐ ศาสตร์ สังคมวิทยา การบริหารงานยุติธรรม บริหารธุรกิจ
 
 4. อาจารย์ สาขาด้านรัฐประศาสนศาสตร์
 
 - วุฒิปริญญาเอก/โท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ หรือการบริหารรัฐกิจ โดยคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรในระดับปริญญาโท ไม่น้อยกว่า 3.50
 
 5. อาจารย์ สาขาด้านนาฏศิลป์และการแสดง
 
 - วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาทางนาฏศิลป์ การบริหารวัฒนธรรมไทย ไทยคดีศึกษา
 
 6. อาจารย์ สาขาด้านดนตรี
 
 - วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาทางดนตรี หรือสาขาที่เกี่ยวกับดนตรี ที่เรียกชื่ออย่างอื่น (ดนตรีไทย ประเภทเครื่องสายไทย)
 
 7. อาจารย์ สาขาด้านออกแบบประยุกต์ศิลป์
 
 - วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาทางศิลปกรรม ทัศนศิลป์ วิจิตรศิลป์ ประยุกต์ศิลป์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ภาพพิมพ์ ศิลปศึกษา
 
 8. อาจารย์ สาขาด้านเทคโนโลยีการเกษตร
 
 - วุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาทางชีววิทยา เน้นเทคโนโลยีชีวภาพทางพืช มีความเชี่ยวชาญในด้านการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
 
 9. อาจารย์ สาขาด้านการจัดการเทคโนโลยีการเกษตร
 
 - วุฒิปริญญาเอก ทางด้านเกษตรเขตร้อน หรือการวิจัยและพัฒนาการเกษตร
 
 10. อาจารย์ สาขาด้านการวัดผลการศึกษา
 
 - วุฒิปริญญาเอก สาขาวัดผลการศึกษา หรือประเมินผลการศึกษา หรือวิจัยการศึกษา หรือปริญญาโท สาขาการประกันคุณภาพการศึกษา
 
 11. อาจารย์ สาขาด้านจิตวิทยาและการแนะแนว
 
 - วุฒิปริญญาเอก ด้านจิตวิทยา หรือปริญญาโท ด้านจิตวิทยา และระดับปริญญาตรี ด้านจิตวิทยา
 
 12. อาจารย์ สาขาด้านการศึกษาปฐมวัย
 
 - วุฒิปริญญาเอก/โท สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
 
 13. อาจารย์ สาขาด้านเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
 
 - วุฒิปริญญาโท สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ
 
 14. อาจารย์ สาขาด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ อุตสาหกรรม 2 อัตรา
 
 - วุฒิปริญญาโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิศวกรรมสารสนเทศ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาการจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ
 
 15. อาจารย์ สาขาด้านบัญชี
 
 - วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาทางด้านการบัญชีและต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาทางด้านการบัญชี
 
 16. อาจารย์ สาขาด้านตลาด
 
 - วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาทางด้านการตลาด และต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาทางด้านการตลาด
 
 17. อาจารย์ สาขาด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์
 
 - วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 
 18. อาจารย์ สาขาด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
 
 - วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาทางด้านการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาทางด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
 
 19. อาจารย์ สาขาด้านบริหารธุรกิจ 3 อัตรา
 
 - วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาทางด้านบริหารธุรกิจ การจัดการ และต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาทางด้านบริหารธุรกิจ การจัดการ
 
 20. อาจารย์ สาขาด้านเศรษฐศาสตร์
 
 - วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาทางด้านเศรษฐศาสตร์ และต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาทางด้านเศรษฐศาสตร์
 
 21. อาจารย์ สาขาด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนไทยประยุกต์
 
 - วุฒิปริญญาโท/เอก สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนไทยประยุกต์ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ หรือ
 
 - วุฒิปริญญาโท/เอก โดยต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือต้องมีคุณวุฒิการแพทย์แผนไทย โดยมีวุฒิไม่น้อยกว่า บภ.บว.
 
 22. อาจารย์ สาขาด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา
 
 - วุฒิปริญญาตรี วุฒิ กศ.บ. หรือ วท.บ. หรือเทียบเท่า สาขาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์ศึกษา และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท วุฒิ กศ.ม. หรือ วท.ม. หรือเทียบเท่า สาขาที่เกี่ยวข้องกับเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์ศึกษา หรือ
 
 - วุฒิปริญญาเอก วุฒิ ศษ.ด. หรือ วท.ด. หรือ ปร.ด. หรือเทียบเท่าสาขาที่เกี่ยวข้องกับเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์ศึกษา
 
 23. อาจารย์ สาขาด้านฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป
 
 - วุฒิปริญญาตรี หลักสูตร ค.บ.ฟิสิกส์ กศ.บ. ฟิสิกส์ หรือ กศ.บ.วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ และ
 
 - วุฒิปริญญาโท หลักสูตร วท.ม.ฟิสิกส์
 
 - วิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโท เน้นด้านธรณีฟิสิกส์
 
 24. อาจารย์ สาขาด้านคอมพิวเตอร์
 
 - วุฒิปริญญาโท ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
 
 25. อาจารย์ สาขาด้านคณิตศาสตร์ และสถิติประยุกต์
 
 - วุฒิปริญญาโท ด้านคณิตศาสตร์
 
 26. อาจารย์ สาขาด้านชีววิทยา และชีววิทยาประยุกต์
 
 - วุฒิปริญญาตรี วท.บ. (ชีววิทยา) และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท วท.ม. (นิเวศวิทยา)
 
 27. อาจารย์ สาขาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 
 - วุฒิปริญญาโท สาขาสาธารณสุขศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ
 
 28. อาจารย์ สาขาด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 
 - วุฒิปริญญาโท ทางด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม หรือวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมที่เน้นเคมีในแหล่งน้ำธรรมชาติ หรือวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 
 29. อาจารย์ สาขาด้านเคมี และเคมีประยุกต์
 
 - วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาเคมีวิเคราะห์
 
 จำหน่ายใบสมัครชุดละ 100 บาท
 
 และผู้สนใจยื่นใบสมัครได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
 
 Tel. 0-7433-6933, 0-7432-5007 และ 0-7431-4993
 
 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 26 พฤษภาคม 2552 ในวันและเวลาราชการ
 
 ผู้สมัครจะต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน
 
 http://www.skru.ac.th
 
 ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคร :  http://www.skru.ac.th/news_skru/file/20090517153559/scan0046.pdf
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com