ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันอังคารที่ 22 ต.ค. 2562

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

t งานรัฐวิสาหกิจ เอกชน


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
ศูนย์วิจัยศึกษาและบำบัดโรคมะเร็ง สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ รับสมัครบุคลากรทางการแพทย์ หลายอัตรา ดังนี้

ศูนย์วิจัยศึกษาและบำบัดโรคมะเร็ง สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ รับสมัค รบุคลากรทางการแพทย์ หลายอัตรา ดังนี้
 1. หน่วยพยาธิวิทยา
 1.1 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา สังกัดหน่วยพยาธิวิทยา
 
 คุณวุฒิ / คุณสมบัติ :
 
 1. วุฒิปริญญาตรี ทางด้านสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ มนุษยวิทยา หรือเทียบเท่า
 
 2. สามารถพิมพ์ดีดทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ถูกต้องและรวดเร็ว
 
 3. มีประสบการณ์การทำงานทางด้านธุรการ
 
 4. มีความตั้งใจในการปฏิบัติงาน
 
 หน้าที่และความรับผิดชอบโดยสังเขป :
 
 1. ประสานงานแผนการดำเนินงานของหน่วยพยาธิวิทยา
 
 2. ติดตามประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยพยาธิวิทยา
 
 3. ทำรายงานสถิติประจำเดือนในหน่วยพยาธิวิทยาทุกๆ เดือน
 
 4. ช่วยงานเอกสารทางด้านวัสดุวิทยาศาสตร์ รวมถึงการตรวจสอบสต็อคของวัสดุวิทยาศาสตร์ในหน่วยพยาธิวิทยา
 
 5. สรุปผลการดำเนินการของหน่วยพยาธิวิทยา
 
 6. ช่วยพิมพ์รายงานผลทางพยาธิวิทยา
 
 
 
 ความสามารถที่ต้องการ :
 
 1. Core competency
 
 1.1 ความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญทางในงานทางด้านธุรการ
 
 1.2 ความสามารถในการใช้ระบบสารสนเทศและการรายงานผ่านระบบคอมพิวเตอร์
 
 1.3 ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
 
 2. Technical competency
 
 2.1 มีความรู้ความสามารถในงานทางด้านธุรการ
 
 2.2 ความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหา และตัดสินใจ
 
 2.3 ความสามารถในเชิงสร้างสรรค์ และพัฒนา
 
 2.4 ความสามารถในการติดตามประเมินผล
 
 2. งานอาคารสถานที่และบริการกลาง
 
 2.1 พนักงานโสตทัศนูปกรณ์ จำนวน 1 อัตรา
 คุณวุฒิ / คุณสมบัติ :
 
 1. จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ไฟฟ้าอิเล็คโทรนิคส์)
 
 2. เพศชาย อายุไม่เกิน 40 ปี
 
 หน้าที่และความรับผิดชอบโดยสังเขป :
 
 1. การจัดหาและให้บริการโสตทัศนูปกรณ์
 
 2. การพัฒนาและจัดหาเทคโนโลยีในด้านต่างๆ มาใช้ประกอบกิจกรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการให้บริการโสตทัศนูปกรณ์
 
 3. การให้บริการในส่วนของการใช้ห้องประชุมแก่หน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาล
 
 4. มีประสบการณ์ควบคุม บำรุงรักษางานระบบโสตทัศนูปกรณ์ หรืองานในส่วนที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 5 ปี
 
 
 2.2 พนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
 
 คุณวุฒิ / คุณสมบัติ :
 
 1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาวิชา
 
 2. มีความรู้ในระเบียบเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
 
 3. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นยำ
 
 4. มีความสามารถในการให้คำแนะนำเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
 
 5. มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง
 
 
 
 หน้าที่และความรับผิดชอบโดยสังเขป :
 
 1.เป็นเจ้าหน้าที่ขั้นต้นปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น ตรวจสอบ แนะนำการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับ-ส่ง ลงทะเบียนแยกประเภท ร่างหนังสือโต้ตอบเอกสารทางราชการภายในและภายนอก บันทึก ย่อเรื่อง สรุปความเห็น รวบรวมข้อมูลสถิติที่เกี่ยวข้อง งานการเงินและบัญชี การยืมเงินทดรองจ่ายในงานราชการ งานการควบคุมเงินหมุนเวียน งานทำบัญชีควบคุมยอดเงินในงานซ่อมบำรุง
 
 2. การเบิกจ่ายพัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ภายในส่วนงาน
 
 3. ดำเนินการเกี่ยวกับการติดต่อประสานงานภายในและภายนอก
 
 4. รับแจ้งติดตามงานแจ้งซ่อมตามที่มีผู้แจ้งซ่อมบำรุงระบบต่างๆ ตลอดจนตรวจสอบระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ (BAS) ระบบผลิตน้ำร้อนผสมผสาน ฯลฯ
 
 5. ปฏิบัติงานหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
 2.3 พนักงานปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
 
 คุณวุฒิ / คุณสมบัติ :
 
 1. วุฒิมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้
 
 2. มีประสบการณ์การทำงานทางด้านธุรการ
 
 3. มีความตั้งใจในการปฏิบัติงาน
 
 หน้าที่และความรับผิดชอบโดยสังเขป :
 
 1. การจัดสถานที่ตามการร้องขอและงานพิธีการที่สำคัญ เช่น การจัดเก้าอี้ในการประชุม การจัดพระบรมฉายาลักษณ์ในวันสำคัญต่างๆ รวมถึงการดูแลรักษาต้นไม้ประดับต่างๆ ของศูนย์วิจัยศึกษาและบำบัดโรคมะเร็ง สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
 
 2. ปฏิบัติงานหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
 3. งานบริการทางการแพทย์
 
 3.1 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา สังกัดงานบริการทางการแพทย์
 
 คุณวุฒิ / คุณสมบัติ :
 
 1. วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาทางสังคมศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 
 2. สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
 
 3. สามารถพิมพ์ดีดทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ถูกต้องและรวดเร็ว
 
 4. มีมนุษยสัมพันธ์ สุขภาพจิตและกายดี
 
 5. มีความคิดริเริ่ม กระตือรือร้น และรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
 
 
 
 หน้าที่และความรับผิดชอบโดยสังเขป :
 
 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป ประกอบด้วย งานเลขานุการ งานบุคคล งานสารบรรณ เป็นต้น
 
 2. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้อง
 
 3. จัดการประชุม รวมทั้งการจัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม บันทึกและสรุปรายงานการประชุม
 
 4. ร่างโต้-ตอบหนังสือราชการ และจัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบ
 
 5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 
 
 
 คุณสมบัติในการพิจารณาคัดเลือกเป็นพิเศษ :
 
 1. มีความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ทางการแพทย์
 
 2. มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการบริหารจัดการ
 
 3.2 แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป
 
 คุณวุฒิและคุณสมบัติ :
 
 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาแพทยศาสตรบัณฑิต
 
 2. วุฒิบัตร หรืออนุมัติบัตร สาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป อายุรศาสตร์ทางเดินอาหาร หรืออายุรศาสตร์ทางเดินหายใจ
 
 3. มีความสนใจในด้านการรักษาและงานวิจัยวิชาการหรือมีประสบการณ์การทำวิจัยทางคลินิกในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 
 4. ไม่ได้อยู่ระหว่างการใช้ทุน หรือมีพันธะผูกพันกับสถาบันอื่นๆ
 
 5. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและการใช้คอมพิวเตอร์อยู่ในเกณฑ์ที่ดี
 
 6. มีเอกสารรับรองความสามารถและคุณสมบัติจากผู้บังคับบัญชาหรืออาจารย์ที่ปรึกษา
 
 
 
 หน้าที่และความรับผิดชอบโดยสังเขป :
 
 1. งานบริการตรวจรักษาผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน และคลินิกประเมินความเสี่ยงโรคมะเร็ง
 
 2. ร่วมดูแลรับผิดชอบงานกลุ่ม Liver Cancer Care Program, Lung Cancer Care Program รวมถึง Cancer Care Program อื่นๆ ในอนาคต
 
 3. รับปรึกษาการดูแลผู้ป่วยร่วมกับแผนกอื่นๆ ทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน
 
 4. รับผิดชอบดูแลผู้ป่วยในหอผู้ป่วยหนัก (แผนก ICU)
 
 5. ทำการศึกษาวิจัยในสาขามะเร็งที่ได้รับมอบหมายและงานวิชาการต่างๆ
 
 6. ร่วมเป็นคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญกำหนดแผนการรักษา (Tumor Board)
 
 7. งานบริหารจัดการในส่วนต่างๆ ของโรงพยาบาลและงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 
 4. หน่วยรังสีและมะเร็งวิทยา
 4.1 พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา
 
 คุณวุฒิ / คุณสมบัติ :
 
 1. วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
 
 2. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 
 3. สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
 
 4. สามารถปฏิบัติงานในวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต่าง ๆ ได้ รวมทั้ง สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาได้ และมีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงตารางการทำงานได้
 
 5. มีความอดทน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้
 
 6. มีความกระตือรือร้น ในการใฝ่หาความรู้ และพัฒนาตนเอง
 
 7. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
 
 8. มีความคิดริเริ่ม กระตือรือร้น และรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
 
 
 
 หน้าที่และความรับผิดชอบโดยสังเขป :
 
 1. ช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการตรวจรักษาผู้ป่วย
 
 2. ช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่พยาบาล รวมถึงการให้บริการแก่ผู้ป่วย
 
 3. การประสานงานและการบริการมีความสะดวก รวมเร็ว
 
 4. การดูแลผู้ป่วยด้วยมาตรฐานการพยาบาลและด้วยความกระตือรือร้นเอาใจใส่
 
 5. ดูแลความพร้อมใช้ของเครื่องและอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อให้บริการแก่ผู้ป่วย
 
 6. งานศึกษาวิจัย และมีส่วนร่วมในการวิจัยของหน่วยรังสีมะเร็งวิทยา
 
 7. งานด้านสารสนเทศและระบบเชื่อมต่อข้อมูล ในหน่วยรังสีมะเร็งวิทยา
 
 8. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 
 9. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 
 4.2 ผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 1 อัตรา
 
 
 คุณวุฒิ / คุณสมบัติ :
 
 1. วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
 
 2. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 
 3. สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
 
 4. สามารถปฏิบัติงานในวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต่าง ๆ ได้ รวมทั้ง สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาได้ และมีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงตารางการทำงานได้
 
 5. มีความอดทน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้
 
 6. มีความกระตือรือร้น ในการใฝ่หาความรู้ และพัฒนาตนเอง
 
 7. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
 
 
 
 หน้าที่และความรับผิดชอบโดยสังเขป :
 
 1. ดูแลช่วยเหลือให้การพยาบาลแก่ผู้ป่วยมะเร็งที่มารับการรักษาด้วยการฉายรังสี
 
 2. ให้ความรู้แนะนำการปฏิบัติตัวแก่ผู้ป่วยมะเร็งที่มารับการรักษา
 
 3. นำแผนการรักษาของรังสีแพทย์ถึงผู้ป่วยอย่างถูกต้อง ตามมาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานสากล
 
 4. ช่วยเหลืออำนวยความสะดวกแก่แพทย์ พยาบาลและทีมสุขภาพในการตรวจรักษา ติดตามผล แก่ผู้ป่วยมะเร็ง
 
 5. งานศึกษาวิจัยและมีส่วนร่วมในการวิจัยของหน่วยรังสีมะเร็งวิทยา
 
 6. งานด้านสารสนเทศและระบบเชื่อมต่อข้อมูลในหน่วยรังสีมะเร็งวิทยา
 
 7. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 
 
 ทุกตำแหน่งปิดรับสมัคร วันที่ 30 มิถุนายน 2552 www.cccthai.org
 
 ทางงานบริหารทรัพยากรบุคคล ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง โทร.02- 576-6663-4
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com