ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันจันทร์ที่ 16 ก.ย. 2562

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

t งานราชการ


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
ร.พ.หัวหิน รับ นักวิชาการสาธารณสุข (บัดนี้ - 15 กรกฎาคม 2552)

ร.พ.หัวหิน รับ นักวิชาการสาธารณสุข (บัดนี้ - 15 กรกฎาคม 2552 )
 ประกาศรับสมัคร :  01 กรกฎาคม 2552
 รายละเอียด :   ด้วยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไปตำแหน่งต่าง ๆ เพื่อปฏิบัติงานโรงพยาบาลหัวหิน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องการกำหนดลักษณะงานและคุณลักษณะเฉพาะงานของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวง-สาธารณสุข ที่ ๒๓๐๒/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ เรื่อง มอบอำนาจการบริหารงานบุคคลของพนักงานราชการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร
 
 ๑. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
 ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
 กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
 จำนวน ๑ อัตรา
 ค่าตอบแทน ๙,๕๓๐ บาท/เดือน และค่าครองชีพชั่วคราว เดือนละ ๑,๕๐๐ บาท (หักเงินประกันสังคมส่วนของลูกจ้าง ๕% ส่งประกันสังคม)
 สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๔๗
 ระยะเวลาการจ้าง ไม่เกินวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕
 ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ ปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น รวบรวมข้อมูล ช่วยศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประมวลและวินิฉัยปัญหาด้านการสาธารณสุข เช่น การสุขศึกษา การส่งเสริมสุขภาพการสุขาภิบาล และการควบคุมโรค เพื่อเสนอแผนงานโครงการ การกำหนดมาตรฐานงาน กลวิธีในการดำเนินงาน และการประเมินผล ร่วมจัดระบบการควบคุมกำกับการปฏิบัติงานสาธารณสุข ประสานการดำเนินงานสาธารณสุข เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
 
 ๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
 ๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
 (๑) มีสัญชาติไทย
 (๒) มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี และไม่เกิน ๓๕ ปี (นับถึงวันสมัคร)
 (๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 (๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วย ระเบียบข้าราชการพลเรือน
 (๕) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
 (๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
 (๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
 (๘) ไม่เป็นพระภิกษุหรือสามเณร
 หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม
 ตาม กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓ ( พ.ศ. ๒๕๓๕) มายื่นด้วย
 
 ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางจิตวิทยา หรือทางอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
 
 ๓. การรับสมัคร
 ๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการ ชั้น ๙ โรงพยาบาลหัวหิน ตั้งแต่วันที่ ๒๒ มิถุนายน ถึง ๑๕ กรกฏาคม ๒๕๕๒ ในวันเวลาราชการ
 
 ๓.๒ ค่าธรรมเนียมในการสมัคร
 ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ๑๐๐ บาท เมื่อสมัครสอบและชำระค่าธรรมเนียมสมัครสอบแล้วจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 
 ๓.๓ หลักฐานและเอกสารที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร ดังนี้
 ๓.๓.๑ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาสีดำ ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันและถ่ายไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน ๓ รูป (ให้เขียนชื่อ – สกุล หลังรูปถ่าย)
 ๓.๓.๒ สำเนาวุฒิการศึกษาและระเบียบแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร จำนวนอย่างน้อย ๒ ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจาก
 ผู้มีอำนาจภายในวันปิดรับสมัคร
 ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้ใช้หนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา และวันที่ได้รับอนุมัติ ประกาศนียบัตรซึ่งต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัคร
 ๓.๓.๓ สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวนอย่างละ ๒ ฉบับ
 ๓.๓.๔ สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง)
 ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ ๑ ฉบับ
 ๓.๓.๕ หนังสือรับรองการผ่านงาน จำนวน ๑ ฉบับ (ถ้ามี)
 ๓.๓.๖ เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือฝึกอบรมวิชาทหาร (รด.) ชั้นปีที่ ๓
 
 ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารที่เป็นต้นฉบับและสำเนา หากไม่สามารถนำเอกสารที่เป็นต้นฉบับมาแสดงได้ ให้นำหนังสือรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นหลักฐานประกอบการสมัครแทนและในหลักฐานการสมัครทุกฉบับให้ผู้สมัครรับรองสำเนา และลงชื่อกำกับไว้ด้วย
 
 ๓.๔ เงื่อนไขในการรับสมัคร
 ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบ ในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลทำให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (โรงพยาบาลหัวหิน) จะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ อนึ่ง เป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่จะต้องติดตามประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการเลือกสรรในครั้งนี้ ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (โรงพยาบาลหัวหิน) และประกาศของคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร
 
 ๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร การประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในกาประเมินสมรรถนะ
 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (โรงพยาบาลหัวหิน) จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการเลือกสรร การประเมินสมรรถนะในวันที่ ๒๔ กรกฏาคม ๒๕๕๒ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ กลุ่มอำนวยการ ชั้น ๙ โรงพยาบาลหัวหิน
 
 ๕. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
 คณะกรรมการสอบคัดเลือกจะดำเนินการสอบ ข้อเขียน สอบปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์ ซึ่งรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบพร้อมประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ ๒๔ กรกฏาคม ๒๕๕๒
 
 ๖. เกณฑ์การตัดสิน
 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนรวมในการประเมินสมรรถนะไม่
 ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ หากคะแนนรวมเท่ากันจะให้ผู้ได้คะแนนสอบปฏิบัติมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนสอบปฏิบัติเท่ากันให้ผู้ได้คะแนนสอบสัมภาษณ์มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าคะแนนสอบข้อเขียนเท่ากันก็ให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
 
 ๗. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (โรงพยาบาลหัวหิน) จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามคะแนนประเมินสมรรถนะรวมกันทุกด้านสูงสุดก่อนหลังตามลำดับ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการ ชั้น ๙ โรงพยาบาลหัวหิน การขึ้นบัญชีดังกล่าวให้ขึ้นบัญชีเป็นเวลา ๑ ปี นับแต่วันประกาศรายชื่อขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการเลือกสรรตำแหน่งเดียวกันนี้อีกและได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ใหม่แล้ว
 บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรสำหรับตำแหน่งนี้เป็นอันยกเลิก
 
 ๘. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
 การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ผู้ผ่านการเลือกสรรและต้องทำสัญญาจ้างตามที่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (โรงพยาบาลหัวหิน) กำหนด
 
 
 
 เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง :  http://www.huahinhospital.go.th
 ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคร :  
 ที่อยู่ / รับสมัคร / แผนที่ /ที่ตั้ง :  30/2 ถนนเพชรเกษม อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110  
 หมายเลขโทรศัพท์ / Fax :  (032)547351-2
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com