ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันพฤหัสบดีที่ 14 พ.ย. 2562

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

t งานราชการ


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ รับ อาจารย์ วุฒิปริญญาเอก (บัดนี้ - 21 กรกฎาคม 2552)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ รับ อาจารย ์ วุฒิปริญญาเอก (บัดนี้ - 21 กรกฎาคม 2552)
 ประกาศรับสมัคร :  09 กรกฎาคม 2552
 รายละเอียด :   ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าสอบ
 คัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายผู้สอน) สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 วิทยาเขตสุรินทร์ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 24 และมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
 เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548 ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานว่าด้วย การ
 บริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 และประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
 สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 1/2550 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2550 เรื่องการกำหนดตำแหน่ง และ
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย และ ฉบับที่ 3/2550 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2550 เรื่อง
 หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาและเลือกสรรบุคคล เข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยจึงประกาศรับสมัครบุคคลเข้าสอบ
 คัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายผู้สอน) ตำแหน่ง อาจารย์ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
 
 1. ชื่อตำแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 ตำแหน่ง อาจารย์
 ระดับปริญญาเอก 10 อัตรา อัตราเงินเดือน 19,670 บาท
 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (Job Specification)
 1. มีใจรักในอาชีพการเป็นครูผู้สอน
 2. มีคุณธรรม จริยธรรมเหมาะสมในอาชีพการเป็นครูผู้สอน
 3. มีความรู้ ความเข้าใจในระบบการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
 4. มีความรู้ ความสามารถในสาขาวิชาที่สมัครและมีความรู้ ความสามารถในการถ่ายทอดได้ดี
 5. มีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและประเมินผลได้ดี
 6. มีจิตใจเมตตา พร้อมให้คำแนะนำ อบรม สั่งสอนนักศึกษาให้เป็นคนดี
 7. มีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ รับผิดชอบต่อสังคม พร้อมให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย
 8. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีวุฒิภาวะทางอารมณ์
 9. มีจิตสาธารณะ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ดี
 ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ (Job Description)
 1. จัดทำแผนการสอน โครงการสอนและบันทึกการสอนตามรายวิชาที่ได้รับมอบหมายให้สอดคล้อง
 กับหลักสูตรแต่ละรายวิชา
 2. จัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาตามที่ได้รับมอบหมาย
 3. จัดหาผลิต พัฒนาสื่อหรือนวัตกรรมการศึกษาเพื่อใช้ในการสอน
 4. ให้คำปรึกษาแนะนำแก่นักศึกษาผู้ปกครองและชุมชน เกี่ยวกับการศึกษาและประกอบอาชีพ
 5. ทำการศึกษาค้นคว้า ทดลอง และวิจัยเพื่อส่งเสริมงานวิชาการที่รับผิดชอบ
 6. ปกครอง ดูแลนักศึกษาให้ประพฤติ ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับที่กำหนด และปฏิบัติตาม
 ขนบธรรมเนียมประเพณีและศีลธรรมอันดี
 7. ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งของทางราชการและประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างที่
 ดีแก่นักศึกษา
 8. ให้ความร่วมมือ และอุทิศเวลาให้แก่ราชการในการปฏิบัติงานตามหน้าที่และงานอื่นตามที่ได้รับ
 มอบหมาย รวมทั้งกิจกรรมต่าง ๆ ของวิทยาเขต
 9. ควบคุม ดูแลการใช้ และบำรุงรักษาทรัพย์สินของทางราชการ
 คุณสมบัติทั่วไป
 (1) มีสัญชาติไทย
 (2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
 (3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 ลักษณะต้องห้าม
 (1) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง
 (2) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือคนวิกลจริต หรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่
 สมประกอบ หรือมีกายหรือจิตใจไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ หรือเป็นโรคที่กำหนดในกฎ ก.พ.อ.
 (3) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตามพระราชบัญญัติหรือ
 กฎหมายอื่น
 (4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
 (5) เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
 (6) เป็นบุคคลล้มละลาย
 (7) เคยถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดย
 ประมาท หรือความผิดลหุโทษ
 (8) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่น
 ของรัฐ
 (9) เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกพักงาน พักราชการ หรือสั่งให้หยุดงานเป็นการชั่วคราวในลักษณะเดียวกัน
 กับพักงานหรือพักราชการ
 (10) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
 ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือกฎหมายอื่น
 
 2. สำหรับพระภิกษุหรือสามเณร
 ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็น พนักงานใน
 สถาบันอุดมศึกษาได้ ทั้งนี้ ตามความในข้อ 5 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2548 โดยอนุโลม
 
 3. วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
 3.1 ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองบริหารงาน
 บุคคล วิทยาเขตสุรินทร์ ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน - 21 กรกฎาคม 2552 เว้นวันหยุดราชการ ภาคเช้า เวลา 09.00
 ถึงเวลา 12.00 น. ภาคบ่าย เวลา 13.00 ถึงเวลา 15.30 น.
 3.2 ผู้สมัครจะต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน และต้องยื่นใบสมัคร
 ด้วยตนเอง
 3.3 ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการไปรษณีย์
 ไว้ในใบสมัคร
 
 4. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในวันสมัคร
 4.1 สำเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ หรือสำเนาใบปริญญาบัตร ซึ่งผ่านการอนุมัติจากผู้มีอำนาจว่าสำเร็จ
 การศึกษาไม่หลังวันที่รับสมัคร จำนวน 1 ฉบับ (พร้อมฉบับจริง)
 4.2 สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติจากผู้มีอำนาจว่าสำเร็จการศึกษาไม่
 หลังวันที่รับสมัคร จำนวน 1 ฉบับ (พร้อมฉบับจริง)
 4.3 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 3x4 ซ.ม. ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
 จำนวน 3 รูป
 4.4 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ (พร้อมฉบับจริง)
 4.5 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ระบุเลขบัตรประจำตัว
 ประชาชน จำนวน 1 ฉบับ (พร้อมฉบับจริง)
 4.6 สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล (ถ้ามี)
 จำนวน 1 ฉบับ
 4.7 ผู้สมัครเข้าสอบคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ
 ทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ
 ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร
 ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัครสอบคัดเลือกอันมีผลทำให้ผู้สมัคร
 ไม่มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับ
 การสอบคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น
 4.8 สำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครรับรองวา่ สำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย
 
 5. ค่าธรรมเนียมสอบ
 ผู้สมัครต้องชำระค่าธรรมเนียมสอบ จำนวน 100 บาท และค่าธรรมเนียมสอบจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณี
 ใด ๆ ทั้งสิ้น
 
 6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก
 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกจะติดประกาศให้ทราบทั่วกันภายในวันที่ 23 กรกฎาคม 2552 ณ ป้าย
 ประกาศ อาคารอำนวยการ วิทยาเขตสุรินทร์ และ เว็บไซด์ http://www.surin.rmuti.ac.th
 
 7. กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก
 วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2552 เวลา 09.00 – 16.00 น.
 สถานที่สอบ จะประกาศให้ทราบในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
 
 8. รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 ปรากฏรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้
 
 9. หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในภาคความรู้ความสามารถเฉพาะ
 ตำแหน่ง ไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ การสอบคัดเลือก ครั้งนี้ไม่รับโอนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาจากส่วน
 ราชการอื่น
 
 10. การประกาศผลสอบ
 ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ จะต้องได้คะแนนในแตล่ ะภาคไมต่ ่ำกวา่ รอ้ ยละหกสิบ โดยประกาศผล
 สอบภายในวันที่ 28 กรกฎาคม 2552 ณ อาคารอำนวยการ วิทยาเขตสุรินทร์ และเว็บไซด์
 http://www.surin.rmuti.ac.th
 
 11. การเรียกตัวผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
 ในกรณีที่ผู้สอบคัดเลือกได้รายใดเปลี่ยนที่อยู่ หากไม่มีการติดต่อแจ้งการเปลี่ยนที่อยู่อันเป็น เหตุให้
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ไม่อาจเรียกตัวเพื่อจ้างเป็นพนักงานใน
 สถาบันอุดมศึกษา ได้จะถือว่าเป็นความบกพร่องของผู้สอบคัดเลือกได้ และจะยื่นคำร้องขอรับการจ้างเป็น
 พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาในภายหลังเมื่อพ้นกำหนดให้มารายงานตัวแล้ว ไม่ได้
 
 
 
  http://www.meeboard.com/view.asp?user=job&groupid= 1&rid=57&qid=57

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com