ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันพฤหัสบดีที่ 14 พ.ย. 2562

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

t งานราชการ


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
โรงพยาบาลน้ำยืน รับ นักเทคนิคการแพทย์ (บัดนี้ - 17 กรกฎาคม 2552)

โรงพยาบาลน้ำยืน รับ นักเทคนิคการแพทย์ (บัดนี้ - 17 กรกฎาคม 2 552)
 ประกาศรับสมัคร :  09 กรกฎาคม 2552
 รายละเอียด :   ด้วยโรงพยาบาลน้ำยืน มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว
 
 ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 2 อัตรา
 
 อัตราการจ้าง 15,150.- บาท/เดือน (ทดลองงาน 3 เดือน)
 
 คุณสมบัติ
 1. เพศหญิง หรือเพศชาย มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
 2. มีสัญชาติไทย
 3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 4. ไม่เป็นผู้มีการทุพพลภาพ จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนมาสมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
 5. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
 6. ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษโดยพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
 7. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ เพราะกระทำความผิดวินัยหรือทุจริต
 8. เป็นชายต้องผ่านการคัดเลือกทหารเรียบร้อยแล้ว
 
 หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานเทคนิคการแพทย์ ภายใต้การกำกับแนะนำตรวจสอบละปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
 1. ด้านปฏิบัติการ
 1. ปฏิบัติงานตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการขั้นพื้นฐาน ควบคุมระบบคุณภาพ ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ เพื่อให้ผู้รับบริการ ได้รับผลการตรวจวิเคราะห์ที่ถูกต้อง แม่นยำและทันเวลา
 2. รวบรวมข้อมูลทางวิชาการเบื้องต้นด้านเทคนิคการแพทย์ ที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน เพื่อประกอบการวางแผน หรือการจัดทำรายงานทางวิชาการ เพื่อพัฒนางานด้านเทคนิคการแพทย์และสาธารณสุข
 3. ติดตามประเมินผลและสรุปการศึกษาวิเคราะห์และวิจัยด้านเทคนิคการแพทย์ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแผนงานโครงการที่รับผิดชอบ
 4. ศึกษาวิเคราะห์ วิจัยสำรวจข้อมูลทางวิชาการเบื้องต้น ที่ไม่ซับซ้อน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนางานด้านเทคนิคการแพทย์และสาธารณสุข
 2. ด้านการวางแผน
 วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน หรือโครง
 หรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
 3. ด้านการประสานงาน
 1. ประสานการทำงานร่วมกัน ทั้งภายใน และภายนอกทีมงาน หรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด
 ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
 2. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 เพื่อสร้างความเข้าใจ หรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 4. ด้านการบริการ
 1. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ งานการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ให้ผู้ใช้บริการ ผู้ป่วย ญาติ และประชาชนทั่วไป เพื่อให้มีความเข้าใจในการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
 2. สอน แนะนำการปฏิบัติงานแก่บุคลากรด้านสาธารณสุข และนักศึกษา เพื่อให้มีความรู้
 ความสามารถ และทักษะที่จำเป็น ในการปฏิบัติงานทางห้องปฏิบัติการทางห้องปฏิบัติการและแก้ไขปัญหา
 อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. ให้บริการข้อมูลแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องที่เกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ เพื่อให้ได้ทราบ
 ข้อมูลและความรู้ต่างๆที่เป็นประโยชน์สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน
 
 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่ง ทางเทคนิคการแพทย์ ที่ กพ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งได้
 
 หลักฐานในการรับสมัครสอบ
 1. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 2. สำเนาปริญญาบัตรและใบรับรองผลการศึกษา (ฉบับภาษาไทย) จำนวน 1 ฉบับ
 3. รูปถ่าย 1 นิ้ว (ไม่สวมแว่นตาดำ,ไม่สวมหมวก,รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 2 รูป
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 5. ใบรับรองผ่านการตรวจสุขภาพจากแพทย์ จำนวน 1 ฉบับ
 6. ใบสำคัญเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
 7. หนังสือรับรองประสบการณ์ด้านการทำงาน (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
 8. สำเนาใบผ่านการคัดเลือกการเกณฑ์ทหาร จำนวน 1 ฉบับ
 9. ค่าธรรมเนียมในการสมัคร
 100.-บาท
 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบไปติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครที่ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาล
 น้ำยืน ตั้งแต่บัดนี้ - 17 กรกฎาคม 2552 (ในวันเวลาราชการ)
 
 การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
 ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2552 ทาง www.ubo.phoubon.in.th และบอร์ดประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลน้ำยืน
 
 วิธีการสอบคัดเลือก
 1. สอบข้อเขียน
 1 สอบสัมภาษณ์
 
 วัน เวลา และสถานที่สอบ
 กำหนดสอบคัดเลือกในวันที่ 20 กรกฎาคม 2552 ตั้งแต่เวลา 09.00 น เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม
 นารายณ์ โรงพยาบาลน้ำยืน
 
 การปฏิบัติงาน
 - รับสัญญาว่าจ้างปฏิบัติงาน
 - รายงานตัวเพื่อปฏิบัติงานในวันที่ 21 กรกฎาคม 2552 เวลา 08.00 น. ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป
 โรงพยาบาลน้ำยืน
 
 เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง :  
 ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคร :  
 ที่อยู่ / รับสมัคร / แผนที่ /ที่ตั้ง :  โรงพยาบาลน้ำยืน ตำบล สีวิเชียร อำเภอ น้ำยืน จังหวัด อุบลราชธานี 34260  
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com