ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันอังคารที่ 12 พ.ย. 2562

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

t งานราชการ


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
เทศบาลตำบลพุทไธสง สอบพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงาน (บัดนี้ - 17 กรกฎาคม 2552)

เทศบาลตำบลพุทไธสง สอบพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงาน (บัดนี ้ - 17 กรกฎาคม 2552)
 ประกาศรับสมัคร :  16 กรกฎาคม 2552
 รายละเอียด :   ด้วยเทศบาลตำบลพุทไธสง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ จะดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานของตำแหน่งสายงานที่เริ่มจากระดับ 3 จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา
 
 อาศัยอำนาจตามความในข้อ 6 แห่งประกาศของคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การสอบคัดเลือกสำหรับพนักงานเทศบาล ลงวันที่22 กรกฎาคม 2547 และ และข้อ 45(3) ข้อ 81 และข้อ 167 วรรคท้ายแห่งประกาศของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 ประกอบกับ ประกาศของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การสอบคัดเลือกสำหรับเทศบาล จึงประกาศสอบคัดเลือก ดังนี้
 
 1. ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบคัดเลือก
 1.1 ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นระดับ 3
 (1) นักวิชาการพัสดุ ระดับ 3-5/6ว จำนวน 1 อัตรา
 (2) วิศวกรโยธา ระดับ 3-5/6ว จำนวน 1 อัตรา
 
 2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
 ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่กำหนดดังนี้
 2.1 ดำรงตำแหน่งพนักงานเทศบาล ไม่ต่ำกว่าระดับ 3 ของสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ1 หรือระดับ2
 2.2 มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ที่ กท.กำหนดของตำแหน่งที่เปิดสอบ(เอกสารหมายเลข 1)
 2.3 ได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าขั้น 7,940 บาท
 
 3. การรับสมัครสอบและสถานที่รับสมัครสอบแข่งขัน
 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก สมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลพุทไธสง สำนักงานเทศบาลตำบลพุทไธสง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2552 ถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2552 ในวันและเวลาราชการ
 
 4. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบแข่งขัน
 ผู้สมัครเข้ารับการสอบแข่งขัน ต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร พร้อมเอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปนี้
 
 4.1 .ใบสมัครสอบคัดเลือกฯตามแบบเทศบาล
 4.2 สำเนาบัตรประจำตัวพนักงานเทศบาล จำนวน 1 ฉบับ
 4.3 สำเนาทะเบียนประวัติพนักงานเทศบาลของผู้สมัครสอบคัดเลือก
 4.4 สำเนาปริญญาบัตรหรือใบแสดงผลการศึกษาเพื่อแสดงคุณวุฒิ ซึ่งเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สอบคัดเลือก จำนวน 1 ชุด
 4.5 หนังสือรับรองจากนายกเทศมนตรีต้นสังกัดอนุญาตให้สมัตรสอบคัดเลือก(เอกสารหมายเลข 3)จำนวน 1 ชุด
 4.6 เอกสารประกอบการพิจารณาเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งอื่น(เปลี่ยนสายงาน(เอกสารหมายเลข 4)จำนวน 1 ชุด
 4.7 ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.ท. ฉบับที่ 16 (พ.ศ. 2526) ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับตั้งแต่วันตรวจร่างกาย จำนวน 1 ฉบับ
 4.8 รูปถ่ายเครื่องแบบข้าราชการหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกัน ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 รูป และให้ผู้สมัครลงนามหลังรูปด้วย
 4.9 เอกสารอื่นๆ เช่นทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ สกุล อย่างละ 1 ฉบับ
 
 5. ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือก
 ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบจำนวน 300 บาท
 ค่าธรรมเนียมสอบจะไม่จ่ายคืนให้เมื่อได้ประกาศรายชื่อว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแล้ว เนื่องจากมีการทุจริต หรือส่อไปในทางทุจริต จึงจะจ่ายคืนค่าธรรมเนียมแก่ผู้สมัครสอบเฉพาะผู้ที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตนั้นได้
 6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ตารางสอบ สถานที่สอบ และระเบียบที่เกี่ยวกับ การสอบ
 เทศบาลตำบลพุทไธสง จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ตารางสอบ สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2552 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลพุทไธสง สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด และตรวจสอบผ่านเว็บไซด์ www.buriram.go.th
 
 7. หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน
 ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
 ให้ทดสอบความรู้ความสามารถและความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองบังคับบัญชา การควบคุมงาน การตรวจสอบการปฏิบัติงาน การให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงาน การติดต่อประสานงาน กฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับทั่ว ๆ ไปที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและความคิดเห็นทั่วไปเกี่ยวกับการปรับปรุงงาน นโยบายและแผนงานด้านต่าง ๆ ของส่วนราชการที่สังกัดและอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งตามแนวที่ระบุไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ทั้งนี้ โดยวิธีสอบข้อเขียน
 ข. ภาคความรู้ความสามารถ........
 
 ข. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
 ให้ทดสอบความรู้ความเข้าใจหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในตำแหน่งนั้น โดยเฉพาะ โดยวิธีสอบข้อเขียน หรือให้ทดลองปฏิบัติงานหรือวิธีอื่นวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธี ก็ได้ตามความเหมาะสม
 ค. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
 ให้ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งในด้านต่าง ๆ ตามที่กำหนดในแบบประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งที่คณะกรรมการกลางพนักงาน เทศบาลกำหนด
 ทั้งนี้ ในกรณีที่มีเหตุผลและความจำเป็นซึ่งต้องทำการสัมภาษณ์ก็อาจสัมภาษณ์ก็ได้
 แต่จะต้องนำผลการประเมินของผู้บังคับบัญชามาประกอบการสัมภาษณ์ด้วย
 8. เกณฑ์การตัดสิน
 ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ จะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในภาค ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ทั้งนี้ให้คำนึงถึงหลักวิชาวัดผลด้วย
 
 9. การประกาศผลการสอบแข่งขัน
 เทศบาลตำบลพุทไธสง จะประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ ให้เรียงลำดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงลงมาตามลำดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
 
 10. การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
 การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ ให้ใช้บัญชีได้ไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชี หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว หรือเทศบาลตำบลพุทไธสง มีการเปิดสอบคัดเลือกและเมื่อได้ขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก
 
 11. การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้
 ผู้ที่สอบคัดเลือกได้ จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงในตำแหน่งที่กำหนดในประกาศรับสมัครโดยต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์ตามลำดับที่ได้ขึ้นบัญชีไว้
 
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 เอกสารหมายเลข 1
 ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 3
 
 ตำแหน่งประเภท ทั่วไป
 
 หน้าที่และความรับผิดชอบ
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นเกี่ยวกับงานวิชาการพัสดุที่ยุ่งยากพอสมควร
 ตามคำแนะนำ แนวทางคู่มือปฏิบัติงานที่มีอยู่บ้างแต่ไม่ทั้งหมด โดยปฏิบัติงานภายใต้การกำกับแนะนำหรือตรวจสอบงานบ้าง หรืออาจได้รับมอบหมายงานบางส่วนให้รับผิดชอบ โดยจะได้รับคำแนะนำ
 เป็นพิเศษในกรณีที่มีปัญหา และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 ปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น จัดหา จัดซื้อ ว่าจ้าง ตรวจรับ เก็บรักษา ช่วยศึกษา ค้นคว้า รายละเอียดต่าง ๆ ของพัสดุ เช่น วิวัฒนาการ คุณสมบัติ ระบบราคา การเสื่อมค่า การสึกหรอ ประโยชน์ใช้สอย ค่าบริการ อะไหล่ การบำรุงรักษา ความแข็งแรงทนทาน เพื่อกำหนดมาตรฐานและคุณภาพ ช่วยวิเคราะห์และประเมินคุณภาพของพัสดุ เพื่อประกอบการตัดสินใจ
 ในการจัดหาจัดซื้อพัสดุ เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
 
 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 ปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางกฎหมาย ทางเศรษฐศาสตร์ ทางสังคมศาสตร์ ด้าน พาณิชยศาสตร์หรือบริหารธุรกิจ หรือทางอื่นที่ ก.ท. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
 
 ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
 1. มีความรู้ในวิชาการพัสดุอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
 2. มีความรู้ เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎหมายว่าด้วย
 ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินและกฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
 3. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม
 โดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย
 4. มีความสามารถในการสำรวจข้อมูล ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
 5. มีความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
 6. มีความสามารถในการสื่อสาร รับฟัง และชี้แจงผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม
 7. มีความรู้ ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสมกับหน้าที่ ความรับผิดชอบของตำแหน่ง
 
 
 เอกสารหมายเลข 1
 ชื่อตำแหน่ง วิศวกรโยธา 3
 
 ตำแหน่งประเภท ทั่วไป
 
 หน้าที่และความรับผิดชอบ
 ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานวิศวกรรมโยธาและผังเมือง และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับ
 มอบหมาย
 
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 ช่วยในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกแบบและคำนวณ พิจารณาการตรวจสอบ ค้นคว้า ทดสอบ วิเคราะห์และวิจัย วางโครงการก่อสร้าง ให้คำปรึกษาแนะนำในงานวิศวกรรมโยธา เช่น อาคาร
 โรงงานอุตสาหกรรม ถนน สะพาน ท่าเทียบเรือ อู่เรือหรือคานเรือ กำแพงคันดิน โครงสร้างสำหรับรองรับถังน้ำ ถังน้ำมัน ถังเก็บของไหล อุโมงค์สาธารณะและสำรวจออกแบบ วิเคราะห์ข้อมูลทางวิศวกรรมโยธาและที่เกี่ยวกับการผังเมืองเพื่อวางโครงการด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบคมนาคมและ
 การขนส่ง ประเภททางหลวงเทศบาล สนามบิน ทางวิ่ง สระว่ายน้ำสาธารณะ งานผลิตน้ำประปา เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
 
 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมชลประทาน
 วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสำรวจ หรือทางอื่นที่ ก.ท.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ( ก.ว. )
 
 ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
 1. มีความรู้ในวิชาการวิศวกรรมโยธาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
 2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยกฎหมายเทศบาล กฎหมายว่าด้วย
 ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบพนักงานเทศบาล และกฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
 3. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม
 โดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย
 4. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
 5. มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
 
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com