ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันพุธที่ 13 พ.ย. 2562

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

ต่าย


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
เทศบาลนครภูเก็ต รับครูช่วยสอน (บัดนี้ - 11 สิงหาคม 2552)

เทศบาลนครภูเก็ต รับครูช่วยสอน (บัดนี้ - 11 สิงหาคม 2552)
 ประกาศรับสมัคร :  05 สิงหาคม 2552
 รายละเอียด :   ด้วยเทศบาลนครภูเก็ต มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
 สังกัดสำนักการศึกษา เพื่อปฏิบัติงานในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต
 ฉะนั้น จึงประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือก โดยมีรายละเอียดดังนี้
 1. ตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง
 1.1 ตำแหน่ง ครูช่วยสอนในระดับมัธยมศึกษา อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 7,940 บาท
 - วิชาเอกสังคมศึกษา จำนวน 1 อัตรา
 - วิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา
 - วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 3 อัตรา
 - วิชาเอกนาฎศิลป์ จำนวน 1 อัตรา
 - วิชาเอกเคมี จำนวน 1 อัตรา
 - วิชาเอกภาษาไทย จำนวน 2 อัตรา
 
 2. คุณสมบัติทั่วไป
 2.1ผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก อย่างน้อยจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
 เบื้องต้น ดังนี้
 (1) มีสัญชาติไทย
 (2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินห้าสิบห้าปี
 (3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
 (4) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการทางการเมือง
 (5) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพ จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน
 ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล กำหนด ดังนี้
 ก. โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
 ข. วัณโรคในระยะอันตราย
 ค. โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการที่น่ารังเกียจแก่สังคม
 ง. โรคพิษสุราเรื้อรัง
 จ. โรคติดยาเสพติดให้โทษ
 (6) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม มาตรฐานทั่วไป
 หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ตามกฎหมาย
 ว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น
 (7 ) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม
 (8 ) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
 (9 ) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 (10) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุด ให้จำคุกเพราะกระทำความผิด
 ทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 (11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
 (12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไป
 หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล
 ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น
 (13) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัย ตามมาตรฐานทั่วไปหลักเกณฑ์และ
 วิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
 บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น
 (14) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
 2.2 ผู้ที่ขาดคุณสมบัติ ตามข้อ 2.1 (2) ก.ท.จ. มีอำนาจพิจารณายกเว้นเป็นรายบุคคลได้
 แต่อายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี และไม่เกินหกสิบปี หรือการจ้างลูกจ้างลักษณะผู้ชำนาญงาน
 มีอำนาจพิจารณายกเว้น สำหรับผู้สมัครที่ขาดคุณสมบัติ ตามข้อ 2.1 (2) และ (10)
 เป็นรายบุคคลได้
 ผู้ที่ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้าม ตามข้อ 2.1 (7) (9) (10) หรือ (14)
 ก.ท.จ. อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ หรือผู้ที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม
 ตามข้อ 2.1 (11) หรือ (12 ) ถ้าผู้นั้นได้ออกจากงานหรือราชการไปเกินสองปีแล้วหรือผู้ที่
 ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 2.1 (13) ถ้าผู้นั้นได้ออกจากงานหรือราชการ
 ไปเกินสามปีแล้ว และมิใช่เป็นกรณีออกจากงานหรือราชการเพราะกระทำผิดในกรณี
 ทุจริตต่อหน้าที่ ก.ท.จ. อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้
 2.3 เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามที่ได้ระบุไว้ในประกาศนี้
 2.4 สำหรับพระภิกษุสามเณรไม่สามารถสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวได้ ทั้งนี้
 ตามหนังสือกองการสารบัญสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 89/25 ลงวันที่ 27 มิถุนายน
 2501 และคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 22 กันยายน 2521
 2.5 ผู้สมัครเข้าคัดเลือกต้องรับรองว่าตนเองมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 ตรงตามประกาศรับสมัครที่กำหนดไว้หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครรายใด มีคุณสมบัติไม่ตรง
 ตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครแล้ว ให้ถือว่าผู้สมัครเข้าคัดเลือกรายนั้น
 ขาดคุณสมบัติในการสมัคร ฯ
 
 3. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 ผู้สมัครเข้าคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งดังต่อไปนี้
 3.1 ตำแหน่ง ครูช่วยสอนในระดับมัธยมศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ทำการสอนนักเรียน ในระดับการศึกษา
 ภาคบังคับ ในอัตราค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 7,940 บาท
 - ผู้สมัครทุกคนต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปทางการศึกษา หรือทางอื่น ที่ ก.ท.
 กำหนดว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ ในสาขาวิชาเอกอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
 1. วิชาเอกสังคมศึกษา
 2. วิชาเอกคณิตศาสตร์
 3. วิชาเอกภาษาอังกฤษ
 4. วิชาเอกนาฎศิลป์
 5. วิชาเอกเคมี
 6. วิชาเอกภาษาไทย
 - มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
 
 4. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้าคัดเลือก ให้ติดต่อขอใบสมัครได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนัก
 การศึกษา ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลนครภูเก็ต โดยให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ - 11 สิงหาคม 2552
 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ทุกวัน เว้นวันหยุดราชการ
 
 5. หลักฐานที่ผู้สมัครเข้าคัดเลือกจะต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร มีดังนี้
 5.1 บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด
 (ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาด้วย)
 5.2 หนังสือแสดงวุฒิการศึกษา พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด
 (ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาด้วย)
 5.3 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 (ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาด้วย)
 5.4 ใบรับรองแพทย์ แผนปัจจุบันชั้น 1 สาขาเวชกรรม แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม
 ตามหมวด 15 ข้อ 392 (5) ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดภูเก็ต
 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 13
 ธันวาคม 2545
 5.5 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อสกุล
 5.6 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 ถ่ายครึ่งตัว และถ่ายไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันรับสมัคร
 5.7 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (กรณีสมัครในตำแหน่ง ครูช่วยสอนในระดับต่าง ๆ)
 
 6. หลักสูตรการคัดเลือก
 เทศบาลนครภูเก็ต จะทำการคัดเลือกโดยวิธีสอบสัมภาษณ์ / สอบข้อเขียน และตรวจสอบ
 ความรู้ ความสามารถ จากการสัมภาษณ์ และอาจทดสอบภาคปฏิบัติด้วยตามความเหมาะสมกับลักษณะวิชาเอก และ
 ตามความต้องการของเทศบาล
 
 7. กำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าคัดเลือก
 เทศบาลจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าคัดเลือก ในวันที่ 14 สิงหาคม 2552 เวลา 10.00 น.
 ณ สำนักการศึกษา ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลนครภูเก็ต
 
 8. กำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก
 กำหนดทำการคัดเลือก ในวันที่ 21 สิงหาคม 2552 ณ ห้องประชุมสำนักการศึกษา ชั้น 5
 สำนักงานเทศบาลนครภูเก็ต โดยกำหนดรายงานตัวเข้ารับการคัดเลือก ตั้งแต่เวลา 08.00 - 09.00 น.
 ทำการคัดเลือก ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
 
 9. กำหนดการประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก
 เทศบาลจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ในวันที่ 27 สิงหาคม 2552 เวลา 10.30 น.
 ณ สำนักการศึกษา ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลนครภูเก็ต
 
 10. การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก
 เทศบาลจะขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก โดยจะเรียงลำดับจากผู้ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ
 ในกรณีที่มีผู้ได้รับการคัดเลือกได้คะแนนรวมเท่ากัน จะถือว่าผู้สมัครที่ได้รับเลขประจำตัวเข้าคัดเลือกก่อน เป็นผู้ที่ได้ลำดับ
 ที่สูงกว่า
 บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก กำหนดให้ใช้ไม่เกิน 1 ปี เว้นแต่มีการคัดเลือกแบบเดียวกัน
 หรือมีการคัดเลือกในตำแหน่งเดียวกัน และได้ขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกใหม่แล้ว บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกครั้งนี้
 เป็นอันยกเลิก
 
 11. การบรรจุและแต่งตั้ง
 เทศบาลจะแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือก ตามลำดับที่ ที่ได้รับการคัดเลือก
 
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com